Sier ja til bakkenett

Sier ja til bakkenett

Det går mot klart flertall for utbygging av et digitalt bakkenett i Norge, med derpåfølgende rask avvikling av analoge sendinger.
Familie- kultur og administrasjonskomiteen sa i går, torsdag, til utbygging av et digitalt bakenett. Saken skal sluttbehandles i Stortinget kommende torsdag. De kommer til å følge komiteens innstilling. Norsk televisjon (Ntv) eid av NrK og TV2 er eneste søker for konsesjon for utbygging av et digitalt bakkenett i Norge.

Ntv har de siste månedene jobbet intenst for å få politikerne med på utbygging av digitalt bakkenett i Norge. Det eneste partiet de ikke har klart å overtale er Fremskrittspartiet, som ikke fremdeles sier nei.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, sier i sin innstilling at de ser fortsatt satsing på allmennkringkasting og eksistensen av et godt riksdekkende, norskspråklig fjernsynstilbud som en viktig kulturpolitisk utfordring og mener dette tilsier utbygging av digitalt jordbundet fjernsyn.

På jorda

Flertallet understreker at de ser nødvendigheten av fortsatt satsing på jordbundet kringkasting i Norge og at dette forutsetter gjennomføringen av et teknologiskifte i bakkenettet fra analog til digital distribusjon i nær framtid.

Flertallet begrunner i hovedsak dette med at det ikke finnes noe fullgodt alternativ til bakkenettet som til akseptabel pris, kan sikre et bredt TV-tilbud til hele det norske folk i tiden framover. Når flertallet også understreker behovet for en overgang fra analog til digital distribusjon nå, viser de til at det analoge sendenettet i nær framtid vil trenge omfattende fornyelse og vedlikehold som vil kunne koste like mye som bygging av et digitalt bakkenett, samtidig som et digitalt bakkenett vil være driftsmessig kostnadseffektivt i forhold til tilsvarende analog distribusjon.

Flertallet mener at Regjeringen i størst mulig grad må bidra til at fellesskapets interesse ivaretas ved utbyggingen av et digitalt bakkenett, og vil understreke at tildelingen av frekvenser må være tidsavgrenset.

Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser også til at digitalisering av bakkenettet vil legge grunnlaget for en mer effektiv forvaltning av frekvensressursene, samtidig som det bedrer muligheten for samordning internasjonalt.

I den sammenheng viser dette flertallet til at de fleste land vi kan sammenlignes med, bl.a. våre nærmeste naboland, er i ferd med å innføre digitalt bakkenett.