Sier ja til romavlytting

Sier ja til romavlytting

Politimetodeutvalget leverte i dag sin innstilling til justisminister Odd Einar Dørum. Nå er det fritt frem for romavlytting og overvåking av datatrafikk.
Flertallet i Politimetodeutvalget går inn for å tillate romkontroll. Det innebærer at politiet gis anledning til å avlytte eller iaktta hva som foregår i et privat, lukket rom. Som hovedregel foreslås at tillatelse til bruk av romkontroll må innhentes hos retten. Utvalget, som har vært ledet av førstelagmann Odd Jarl Pedersen, avga i dag sin utredning til justisminister Odd Einar Dørum.

Utvalget ble oppnevnt for å utrede regler om politiets bruk av metoder for å forebygge kriminalitet. Utvalget skulle også ivareta rettssikkerheten og personvern gjennom å stille vilkår for de ulike metodene de eventuelt ville forslå å gi politiet lovfestet rett til å bruke.

- Vi skal åpent vurdere nye metoder i arbeidet med å bekjempe alvorlige anslag mot demokratiet og menneskerettighetene. Spesielt når det gjelder forebygging og bekjempelse av terror er det vår plikt å vurdere alle faglige og politiske innspill. Departementet vil selvfølgelig behandle utredningen på vanlig måte med de høringsrutiner det innebærer, sier justisminister Odd Einar Dørum, i en pressemelding fra departementet.

I forslaget om romkontroll skiller utvalget mellom kontroll med og uten bruk av tekniske hjelpemidler. Romkontroll uten tekniske hjelpemidler innebærer at politiet lytter "gjennom veggen" eller ser inn i rommet. Også bruk av teknisk optisk utstyr utenfor rommet, faller inn under dette alternativet. Slik romkontroll skal kunne brukes overfor personer som det er god grunn til å tro at forbereder en "alvorlig straffbar handling".

Teknisk romkontroll går ut på at politiet lytter på samtaler som føres inne i et privat lukket rom, enten fra utsiden (for eksempel ved hjelp retningsbestemte mikrofoner), eller ved hjelp av mikrofoner som plasseres inne i rommet. Slik romkontroll skal kunne brukes overfor personer som det er god grunn til å tro forbereder en "særlig alvorlig forbrytelse".

Flertallet foreslår også hjemmel for romkontroll i akuttsituasjoner der politiet har behov for å romavlytte av hensyn til en redningssituasjon. Tillatelse for å bruke romkontroll må som hovedregel innhentes hos retten. Et mindretall i utvalget går imot å åpne for romkontroll fordi det er for inngripende.

Et flertall i utvalget går dessuten inn for:

--Å lovfeste spaning, sporing av kjøretøy, infiltrasjon og provokasjon som forebyggende politimetoder.

--Å åpne for bruk av tvangsmidler som kommunikasjonskontroll, ransaking, hemmelig romransaking og forsendelseskontroll i forebyggende øyemed.

--Å tillate en ny metode om "dataavlesning", det vil si at politiet ved hjelp av programmer eller ved hjelp av annet utstyr avleser opplysninger i et ikke offentlig tilgjengelig informasjonssystem.

Utvalget har bestått av: Leder, førstelagmann Odd Jarl Pedersen, statsadvokat Kjerstin Kvande (riksadvokatembetet), advokat Aase K. Sigmond, politiinspektør Terje Lunde, assisterende sjef for PST Trond Egil With, og seniorrådgiver i Datatilsynet Guro Slettemark.