Anbefaler EU-domstolen å forby DLD

Anbefaler EU-domstolen å forby DLD

EU-generaladvokat mener Datalagringsdirektivet bryter med grunnleggende EU-friheter.

Til våren skal EU-domstolen avgjøre spørsmålet om hvorvidt EUs datalagringsdirektiv er så inngripende at det bryter med lovverket.

I en fersk anbefaling fra generaladvokat Pedro Cruz Villalón konkluderes det nå at direktivet «i sin helhet ikke er kompatibelt med kravene i Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter» og at det utgjør «et alvorlig inngrep i borgernes grunnleggende rettigheter om personvern».

Kun en anbefaling

Uttalelsen fra generaladvokaten er et tungtveiende moment når saken skal behandles i EU-domstolen til våren, men kan ikke formelt tolkes som noen avgjøresle i noen retning:

Domstolen står fritt til å konkludere helt uavhengig av generaladvokatens innstilling.

Usikker tolkning

Stortingsvedtaket om implementering av DLD i Norge inneholder flere momenter som skiller det fra vurderingsgrunnlaget som generaladvokaten legger til grunn - ikke minst når det gjelder varigheten på lagringen.

Der den norske implementeringsmodellen går inn for 6 måneders lagringsplikt, ligger EU-vedtaket fra 2006 om opptil to års varighet på lagringen til grunn for Villalóns kompromissløse kritikk.

Andre momenter som vektlegges i generaladvokatens anbefaling, er muligheten for misbruk av dataene, og at dataene ikke nødvendigvis lagres i samme land som der innbyggerne bor.

Sikkerhet