- EU-direktiv vil gi økte telepriser

- EU-direktiv vil gi økte telepriser

IKT-Norge reagerer sterkt på at justisminister Knut Storberget i Aftenposten uttaler at teleoperatørene selv må dekke kostnadene som vil måtte komme dersom Lagringsdirektivet blir innført i Norge.

Den 13 desember skal forslaget om utvidet datalagring av all teletrafikk opp i EU-parlamentet. Tidligere har EU kommisjonen vedtatt at Lagringsdirektivet skal innføres, men Parlamentet har siste ord i saken.

Dersom man i Norge velter kostnadene over på teleoperatørene vil dette medføre høyere teleregninger for forbrukerne og trolig også mindre konkurranse.

IKT-Norge har beregnet at innføringen av lagringsdirektivet vil koste ca 300 millioner kroner årlig. IKT-Norge mener det ikke er behov for å lagre data i et helt år for å sikre oss mot alvorlig kriminalitet og terrorisme. Erfaringer fra tidligere saker viser at det er svært lite aktuelt å hente ut trafikkdata som er eldre enn 1 måned.

Viktige personvernspørsmål

Denne kostnaden vil veltes over på forbrukerne og det blir da faktisk slik at brukerne ender opp med å betale for egen overvåkning. IKT-Norge mener at bekjempelse av det EU omtaler som "serious crime and terrorism" må være myndighetens ansvar.

Telebrukerne vil neppe juble over høye teleregninger som vil bli en naturlig konsekvens dersom operatørene må dekke kostnadene selv. I flere EU-land har myndighetene signalisert at de vil dekke kostandene.

Teleoperatørene har ingen nytte av disse dataene og det blir da helt meningsløst at man skal betale for å lagre alle trafikkdata i 12 måneder. Lagringsdirektivet reiser også betydelige personvern-spørsmål som på ingen måte har vært belyst på en betryggende måte.

Tidligere har myndighetene kun fått tilgang til trafikkdata dersom det har vært en rettslig kjennelse, også her kan det komme krav om at tilgangen for myndighetene skal bli langt enklere. IKT-Norges mange telemedlemmer mener det er av helt avgjørende at kundene kan ha full tillit til at personvernet blir ivaretatt på en betryggende måte.

Kan bety kroken på døra

Det vil ikke være betryggende dersom politiet ut i fra eget forgodtbefinnende kan hente ut opplysninger om hvem vi har ringt til, sendt mail til, eller hvilke hjemmesider vi har besøkt. Dette blir storebror ser deg i en helt ny dimensjon.

I tillegg vil direktivet, dersom kostnadene helt og holdent veltes over på operatørene, kunne medføre at konkurransen i telemarkedet svekkes. For her er det ikke bare snakk om at store mengder data skal lagres, men også at det skal lages systemer for overvåkning og hvordan man kan hente ut konkrete trafikkdata på forespørsel fra politiet.

For små aktører kan dette bety så omfattende kostander at det kan bety kroken på døra. EU har signalisert at det vil bli gitt en meget kort frist for å innførte de krav som blir satt dersom vedtaket trer i kraft. Det vil kunne stenge mindre aktører som naturlig nok har mindre ressurser ute fra markedet.

IKT-Norge sender i dag et brev til Justisministeren hvor vi ber om et møte raskest mulig for å diskutere saken. Lagringsdirektivet har tidligere vært tatt opp med tidligere justisminister Dørum, som den gang viste stor forståelse for bransjens synspunkter. Vi håper at Storbereget vil gjøre det samme når han får alle kortene på bordet.

Av Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Sikkerhet