Foreslår nasjonalt id-kort

Foreslår nasjonalt id-kort

Alle med fast bopel i Norge skal få tilbud om frivillig nasjonalt id-kort.

En arbeidsgruppe foreslår å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. For norske statsborgere skal kortet kunne brukes for reiser innen Schengen-området, melder Justisdepartementet i en pressemelding.

Departementet sender forslagene ut på en bred høring i dag. Etter høringen vil Regjeringen ta stilling til hvordan forslaget skal følges opp.

– Dette kortet kan blant annet gjøre det enklere for folk flest å identifisere seg på reiser i Schengen-området, slik at man kan klare seg med ID-kort der man tidligere måtte bruke pass, sier justisminister Knut Storberget.

Et økende behov for å dokumentere identitet, visuelt, på nettet og ved hyppigere reiser, har aktualisert et nytt id-kort, hevder departementet.

"De største utfordringer i dag ligger i å etablere en sikker kontroll ved utstedelse av et identitetsbevis, herunder hindre etablering av doble eller falske identiteter, samt å etablere løsninger som hindrer misbruk av ID-kort og identitetstyverier. Samtidig må et ID-kort være enkelt og sikkert å benytte for den enkelte, og skape tillit hos de som skal stole på det ", skriver Justisdepartementet i pressemeldingen.

Erstatter pass

Et nytt id-kort kan erstatte pass i store deler av Europa, nærmere bestemt Schengen-området, for norske statsborgere. Men alle med fast bopel i landet, vil ha mulighet til å få et slikt kort. Arbeidsgruppen foreslår at kortet forsynes med følgende sikkerhetselementer i henhold til internasjonale standarder:

  • bilde av og opplysninger om innehaveren
  • en optisk maskinlesbar tekst som inneholder personinformasjon fra den visuelle teksten
  • en kontaktløs brikke som skal inneholde persondata sammen med biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk)
  • en kontaktbrikke for lagring av elektronisk ID (eID) og elektronisk signatur som oppfyller forvaltningsstandarder fastlagt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Arbeidsgruppen har videre foreslått at ordningen med nasjonalt ID-kort forankres i særskilt lov, og at ordningen skal forvaltes av politiet, slik at søknadsbehandlingen baseres på samme organisasjon og infrastruktur som for passutstedelse. For søkere bosatt i utlandet vil det være norske utenriksstasjoner som tar i mot og behandler søknader.

Forslaget er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Justisdepartementet, med representanter fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet. Datatilsynet har deltatt som observatør i arbeidsgruppen.

Les om:

Sikkerhet