Fra Tetra til LTE i Storbritannia

Fra Tetra til LTE i Storbritannia

Storbritannia vurderer å terminere Tetra-nettet og gå over til LTE alt i 2016. I Norge er det uaktuelt.

I Storbritannia leier myndighetene nødnettkommunikasjon basert på TETRA fra det private selskapet The Airwave Systems. Avtalene løper ut i perioden 2016-2020. Det mest oppsiktsvekkende er at britene nå mener 4G LTE kan være operativt så tidlig som i 2016. Tidspunktet er Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) uenige i. De mener LTE for nødnett først er moden først i 2020.

Norge vurderer samspill

- Vil det i denne sammenheng bli vurdert å gå vekk fra Tetra og erstatte dette med mer moderne teknologi som LTE med større båndbredde?

- Om man velger bort TETRA til fordel for LTE på det nåværende tidspunktet, påtar man seg en stor utviklingsoppgave som har svært mange usikkerheter ved seg. I dag mangler talefunksjonalitet som er helt nødvendig for nødetater i LTE-standarden (hurtig gruppe­kommunikasjon, lokal direkte­kommunikasjon mellom apparater), sier lederen for Direktoratet for Nødkommunikasjon direktør Tor Helge Lyngstøl.

- Den aller første delen av den nødvendige funksjonaliteten kommer etter planen inn i standarden tidligst i september 2014. Deretter vil det ta tid å utvikle systemer som støtter funksjonaliteten, og det må tas fram egnede sluttbrukerterminaler. Gitt at alle de nødvendige funksjonene tas inn i standarden, forventes det at LTE kan brukes som basis for nødnett med både tale og data fra 2020 og utover.

- De nærmeste årene vil det derfor kun være aktuelt å bruke LTE for høyhastighetsdata ved siden av TETRA-løsningene for tale og sikker dataoverføring med lavere datarater. En slik modell er fullt mulig, og DNK ønsker å opprette et testmiljø for dette, presiserer Lyngstøl.

- Når det gjelder Storbritannia spesifikt, har ikke staten finansiert TETRA-nettet. Nettet eies av det kommersielle selskapet Airwave, og Home Office mener prisene på TETRA-tjenestene er for høye. Det betales iflg. Home Office nå ca. 350 mill. pund årlig for tjenesten.

- Kontraktene med Airwave utløper i perioden 2016-2020, og det må derfor i perioden lyses ut konkurranse om anskaffelse av radionettjenester. Home Office ønsker i denne situasjonen primært å gå direkte over til å kjøpe LTE-baserte tjenester fra kommersielle aktører til sine nødetater. Men britene er klar over at TETRA høyst sannsynlig må bære taletjenestene i flere år framover.

- Er investeringene i Tetra-nettet så store at bordet fanger og det er nærmest utenkelig å skifte teknologiplattform?

- Nødnettsatsingen er en nødvendig satsing, i og med at alternativet ikke vil være klart på mange år ennå. De gamle, analoge nettene er overmodne for utskifting, så det haster å få på plass et velfungerende nødnett. Dette kom blant annet tydelig frem i rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

- Hvis man velger bort TETRA til fordel for LTE på det nåværende tidspunktet, ville man påtatt seg en stor utviklingsoppgave som har svært mange usikkerheter ved seg. Ingen andre land har gjort dette enda.

- Med tanke på at man bygger ut et landsdekkende nett med omfattende radiodekning for nødetater, der man også anskaffer kontrollrom og terminaler, er ikke kostnadene høye.

Den nye regjeringen har i sin plattform sagt at nødnettet skal baseres på moderne teknologi og også sagt at de vil vurdere hele prosjektet. I plattformen heter det: «Nødnettet er helt sentralt for Norges beredskap. Arbeidet med å få på plass et robust, felles nødnett, basert på moderne teknologi, er en viktig satsing på samfunnssikkerhet og styrket beredskap. Regjeringen vil legge frem en sak om status for utbyggingen av nødnettet med vurdering av fremdriftsplan, budsjett og måloppnåelse.»

LTE «signifikant bedre»

- Fordi The Airwave System er et TETRA-basert system kan det bare håndtere smalbånd data. En av de tingene som nå er klart er at nødnett-tjenester beveger seg raskt mot bredbåndbaserte tjenester fordi disse kan tilby høyere hastighet. Vi trenger å utvikle bedre og mer pålitelige tjenester for bredbånd så vel som for smalbånd tale, har Gordon Shipley of the United Kingdom Home Office uttalt til publikasjonen Urgent Communications.

- Vi tror at 4G LTE gir løfter om signifikat bedre effekt enn de tjenester som vi nå kjøper, sa han.

USA satser på LTE

Løsningen som USA har valgt er basert på et samspill mellom høyhastighets overføring av data over LTE og analoge push-to-talk-terminaler etter P25-standarden. Selskapet First Net i USA har planer om å investere 7 milliarder dollar i nødnettet som vi få 43 000 basestasjoner. Problemet er full integrering av tale ikke kan skje før den internasjonale standardiseringsorganisasjon 3GPP har laget og fått godkjent en standard før nødkommunikasjon over 4G. USA presser nå hardt på for å få fortgang i dette arbeidet.

Også i Tyskland er man i tenkeboksen selv om man der velger å fullføre utbyggingen av TETRA-nettet. Det som frister myndighetene både i Storbritannia og andre land med nødkommunikasjon over LTE er at man da kan nyte godt av massemarkedet for mobilkommunikasjon og sannsynligvis redusere kostnadene til terminaler og drift betydelig.

Les om: