Helse-Norge krever lovendring

Helse-Norge krever lovendring

En rekke fremtredende personer fra helsesektor har undertegnet et brev for å endre registerloven.

Det har vært mye debatt i det siste, rundt et nytt lovforslag som åpner opp for tilgang til helseregistre på tvers av helsevesenet.

LES OGSÅ:

Nå har en rekke fremtredene personer fra helsevesenet satt sitt navn under et opprop for å vedta det nye lovforslaget.

Blant dem er Tove Strand, administrerende direktør i Ullevål Universitetssykehus, Odd J. Veddeng, fagdirektør Helse Sunnmøre HF, Kristin W. Wieland, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Herlof Nilsen administrerende direktør Helse Vest RHF, og Bjørn Nilsen, leder IKT i Helse Nord.

Brevet er et initiativ fra IKT Norge og Norsk forum for eHelse.

LES OGSÅ:

Hvit frakk

Hele brevet er:

"Tilgang til helseregistre – pasientsikkerhet og personvern krever lovendring nå

De siste dagers massive utspill om at regjeringens forslag innebærer at nærmest alle som går i hvit frakk skal ha tilgang til din pasientjournal krever et balanserende innspill. Det er selvfølgelig ikke riktig at ”alle” skal se journalen din. Kun helsepersonell som skal behandle pasienten skal ha relevant tilgang, ikke kjøkkenpersonale og portører. Det er naturligvis ikke slik som Datatilsynet påstår at samtaler med fastlegen, psykiateren eller gynekologen blir stilt til disposisjon for flere titusener av ansatte i helse sektoren, for sikkerhets skyld.

Det er mange av oss, både klinikere, helseledere og ledere innenfor it-helse som nå er oppriktig bekymret over at vi ikke får på plass en lov som vi mener vil gi høyere pasientsikkerhet fordi behandler kan få rask tilgang til oppdaterte opplysninger samtidig som den gir mulighet for bedre personvern fordi en unngår unødig spredning av helseopplysninger.

Vi opplever også at debatten har stemplet ansatte i helsesektoren som snokere som ikke har bedre fore enn å lese helseopplysningene til naboene sine. Dette er ikke en virkelighet vi kjenner oss igjen i.

Det er heller ingen grunn til å tro at elektroniske pasientjournaler innebærer at det snokes mer i dag enn i gårdagens papirbaserte verden. Elektroniske løsninger gjør det derimot langt enklere å oppdage snoking.

Eksempler

Her er et par eksempler på dagens situasjon:

 • Fastleger i kontorfelleskap er på den ene siden forpliktet til å vikariere for hverandre, samtidig som det etter dagens lovverk ikke er lovlig å se pasientens journal. Dette er ulovlig, selv om pasienten insisterer. Dette er et paradoks som medfører at loven brytes hver dag over hele landet, dette skjer uten at tilsynsmyndighetene finner noen grunn til å reagere. Det er med andre ord ikke en konsistent håndheving av eksisterende Helseregisterlov § 13.
 • Pasienter i Finnmark får mye av sin spesialistbehandling ved at spesialister fra Universitetssykehuset i Tromsø reiser til lokalsykehuset i Finnmark og gir behandlingen der. Dette er effektiviserende og positivt for pasientene som slipper reising, men med dagens lovverk har legen i dette tilfellet ikke lovlig tilgang til journalsystemet ved sykehuset i Finnmark.

Lite land

I et lite land som Norge er vi helt avhengig av at vi kan få helsetilbud over alt. Vi tror de fleste er opptatt av at den behandlende lege skal ha nødvendig informasjon om pasienten tilgjengelig. Det er dette lovforslaget handler om.

Forslaget til lovendring handler om å gi behandlende personell rett til tilgang til relevant informasjon om pasienten som er lagret et annet sted enn der de selv er ansatt. Uvedkommende skal selvfølgelig ikke ha tilgang. Dette skal sikres gjennom løsninger og rutiner som understøtter tilgangsstyring og sporbarhet. Snoking skal kunne avdekkes og straffes, uavhengig av hvilke teknologiske løsninger som velges.

Slik oppfatter vi kjernen i debatten:

 • Alle aktørene er enige om at taushetsplikten må beskyttes
 • Alle er enige om at pasienten skal ha reservasjonsrett og kunne nekte tilgang til sine journalopplysninger
 • Alle aktørene i debatten ønsker bedre samhandling i helsesektoren
 • Alle aktørene mener at økt bruk av elektroniske hjelpemidler er viktig
 • Alle aktørene er enig i at vern om pasientopplysninger er særdeles viktig
 • Alle aktørene er enig i at ingen skal få tilgang til andre opplysninger enn det de har et legitimt behov for.

Det som skiller partene er oppfatningen av hvilke teknologiske løsninger som er akseptable for å gi eksternt helsepersonell nødvendig og relevant informasjon.

- Bør vedtas

Vi mener derfor følgende:

 • Norge har et stort behov for å etablere et grunnlag for bedre samhandling i helsesektoren. Lovforslaget som åpner for "Tilgang på tvers" er et viktig skritt i riktig retning.
 • Det er viktig at det utarbeides forskrifter som vil tydeliggjøre betingelsene for tilgang på tvers og som reduserer tolkningsrommet for de bestemmelser som regulerer tilgang til helseopplysninger.
 • Enten må helseregisterloven § 13 håndheves for alle typer virksomheter slik at det blir likhet for loven, eller den må endres

Lovforslaget bør derfor vedtas

Tove Strand, Administrerende direktør, Ullevål Universitetssykehus
Odd J. Veddeng, Fagdirektør Helse Sunnmøre HF
Jan Størmer, Overlege/Medisinsk faglig IKT rådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Jan Hamm, IKT-sjef, Helse Bergen HF
Kristin W. Wieland, Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
Egil Rasmussen, Prosjektleder IKT/Pleie og omsorg, Stavanger Kommune
Ove Nordstokke, Prosjektleder EPJ, Stavanger Universitetssykehus
Bjørn Nilsen, Leder IKT, Helse Nord
Fredrik Syversen, Direktør for næringsutvikling, IKT-Norge
Ola Bergslien, Leder medisinsk IKT, St.Olavs hospital HF
Tor Arne Viksjø, Administrerende direktør DIPS/ Leder Norsk forum for eHelse
Herlof Nilsen, Administrerende direktør, Helse Vest RHF "

Sikkerhet