Ingen forsvarte Max Manus-piraten

Ingen forsvarte Max Manus-piraten

KRONIKK: Er Europa-parlamentet og PT-direktøren på ville veier?

Det er nå fastslått av vår høyeste domstol at private kan få tilgang til taushetsbelagt informasjon hos ekom-operatører ved å begjære bevisopptak utenfor rettssak.

Dette skjedde uten at personen en fremtidig rettssak eventuelt vil rette seg mot (den som var innehaver av ip-adressen da blant annet Max Manus-filmen og Kautokeino-opprøret ble lastet opp) har hatt mulighet for å forsvare sin sak eller bli hørt.

Personvernet er under stadig sterkere press, og taushetsplikt for ekom-operatører er visst ikke så viktig lenger.

Posten

Post- og teletilsynet (PT) ga i april 2009 Altibox AS (tidligere Lyse AS) fritak fra sin lovbestemte taushetsplikt, for å utlevere informasjon om identitet. Willy Jensen uttrykker i en pressemelding 2. juli at han er tilfreds med Høyesteretts bekreftelse på at det var korrekt å gi Altibox fritak fra taushetsplikten.

Saken om opplasting av filmene er ikke bare et spørsmål om utlevering av trafikkdata. Trafikkdataene (ip-adressen og tidspunktet) var kjent, men navnet bak ip-adressen var ukjent. Ved lovlig overvåkning av trafikk på nettet i henhold til en midlertidig konsesjon fra Datatilsynet, hadde advokater for dem som eier rettighetene til filmene allerede kjennskap til innholdet i datatrafikken – de to filmene.

Ved hjelp av PT og vår høyeste domstol opplever vi således iverksettelse av fullstendig kommunikasjonskontroll, foretatt av private aktører overfor enkeltindividers kommunikasjon over internett! Trafikkdata, identiteten knyttet til trafikkdataene, og innholdet i kommunikasjonen er tilgjengelig for privatovervåkerne. Har noen mistet gangsynet fullstendig?

Willy Jensen og PT forvalter taushetsplikten i ekom-loven. Taushetsplikten skal sikre den allmenne interesse som knytter seg til at publikum skal kunne la ekom-tilbydere formidle kommunikasjon uten frykt for at kommunikasjonen kommer til uvedkommendes kjennskap.

I den nevnte pressemeldingen fra Willy Jensen uttaler han at:

"Dommen aktualiserer også diskusjonen om internettleverandørenes ansvar for hvordan nettet deres brukes. Jeg mener at vi ikke kan la all mulig trafikk flyte uten å ha noen mening om innholdet er lovlig eller ulovlig, og ser frem til å se nærmere på denne problemstillingen sammen med internettleverandørene."

Mener Willy Jensen at internettleverandørene skal begynne overvåking av innholdet i trafikken via internett, og få et ansvar for å stanse/sikre bevis om innhold de mener er ulovlig? Mener han kanskje også at internettleverandørene skal si fra til dem som er rettighetshavere om innholdet, og hvem som har sendt og mottatt det, slik at rettighetshaverne kan gjøre sin rett gjeldende?

Man kan spørre seg om ikke også Posten må begynne å åpne brev for å finne ut om de inneholder noe som er ulovlig kopiert, eller om de inneholder sjikanøse eller ærekrenkende uttalelser, slik at de som er krenket kan få kopi og gå til søksmål! Willy har jo tilsynet med Posten også. Man kan jo ikke bare la posten flyte uten å ha noen mening om innholdet er lovlig eller ulovlig!

Slik?

Så til det kjære EU-parlamentet. Der ble nylig vedtatt et forslag om å utvide datalagringsdirektivet til å gjelde alle søk som foretas i søkemotorer på internett. Hensikten skal være å bekjempe spredning og forbruk av barnepornografi.

Lagring av alle søk eller av alle søk som inneholder mistenkelige ord, innebærer imidlertid en lagring av innholdet i kommunikasjon. Skal ekom-operatørene kanskje også begynne å lagre innholdet i telefonsamtaler? Det kan jo være nyttig for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

Men full kommunikasjonskontroll - er det et slikt samfunn vi vil ha?

Sikkerhet