- Ingen vei utenom Nødnett

- Ingen vei utenom Nødnett

DEBATT: Det finnes i dag ingen teknologi som kan utkonkurrere Tetra, skriver Lars Henrik Bøhler.

En rask utbygging av nytt digitalt samband er helt avgjørende for blålysetatenes behov, og kan i siste instans være livreddende.

Dette har Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) anerkjent i en uttalelse.

Beslutningen er svært viktig for alle som er opptatt av sikkerhet.

En forsinket utbygging av Nødnett vil kunne føre til tap av menneskeliv.

Derfor var det riktig av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) å overføre ansvaret for utbygging av nytt digitalt nødnett fra Nokia Siemens til Motorola, uttaler KOFA. Rikets sikkerhet, statens økonomi og risiko for tap av menneskeliv har vært avgjørende for beslutningen.

Vi skal være glade for resultatet.

Et annet utfall ville kunne ført til havari for prosjektet, og nødetatene ville fått store utfordringer med å få på plass et sikrere og mer funksjonelt talesamband.

Nå må vi få fullt fokus på rask videre utbygging av Nødnett, som ikke minst for politiet er et viktig sikkerhetsutstyr. DNK har lovet ferdigstillelse i 2015. Det må de lykkes med, både for å unngå økte kostnader og for å sikre gode kommunikasjonsløsninger inn i fremtiden.

Utbygging av Nødnett er et svært omfattende og kostbart prosjekt. Derfor må det tåle et særlig offentlig søkelys. Det er skattebetalerne som finansierer det, og de har all rett til å vite hva de får igjen. Derfor har også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite ved flere anledninger avkrevd klare svar fra justisminister Grete Faremo om eventuelle avvik mellom bestilling og leveranser.

Hva kan vi så forvente av Nødnett, med hensyn til utbyggingstid og funksjonalitet?

Alle politidistrikt som var del av første utbyggingstrinn kunne ta Nødnett i bruk i løpet av 2010. I løpet av 2011 var også brann- og helsesentralene i samme område over på det nye sambandsnettet. Og 9. juni 2011 vedtok Stortinget at Nødnett skal bygges ut til hele Norge innen utløpet av 2015.

Det digitale nødnettet gir et sikrere, kryptert radiosamband hvor det i tillegg er mulig å gjennomføre en-til-en samtaler, sende meldinger, ringe ut og inn og overføre data i moderate hastigheter. Hovedfokus er å få på plass en rask, robust og sikker talekommunikasjon mellom mange i samme talegruppe.

Politiet forventer også at definerte dekningskrav i sentrale områder, innendørs og i tunneler må være oppfylt. Nødnettet skal gi avlyttingssikkert og robust kommunikasjon der folk bor og ferdes. Også ekstremsituasjoner må ivaretas. Sambandet må ha funksjonalitet og dekningsgrad som gjør det mulig å operere i ekstremvær og ved store hendelser som terror og gasseksplosjoner. Erfaringen så langt har vist at Nødnett klarer belastningen.

Det finnes i dag to dominerende mobilteknologier i Europa: GSM (for sivile mobilnett) og TETRA (for profesjonelle og lukkede mobilnett). De to har ulike egenskaper og drivkrefter. Tetra kjennetegnes ved fokus på det profesjonelle markedet ved at det er lukket, kryptert, avansert, raskt og ikke markedsdrevet. Nødnett er bygget på TETRA-standarden. I 2004 vedtok Stortinget at Nødnett skulle koste 3,6 milliarder kroner, men estimatet nå er på 6 milliarder.

Dette har ført til høyrøstet kritikk fra mange hold. Men til sammenligning har NetCom brukt over 10 milliarder og Telenor 20 milliarder på sine GSM-nett, og ennå er de ikke ferdige. Fra politiets side oppfyller TETRA-teknologien våre profesjonelle beredskapskrav, det gis alltid prioritet og tilstrekkelig kapasitet, har god dekning og er relativt billig å bygge ut. Det finnes i dag ingen teknologi som kan utkonkurrere TETRA til vårt formål.

Forventninger om datakapasitet blir ikke innfridd. Men dette kan løses gjennom andre valg og billigere alternativer. De aller fleste brukerne av Nødnett er godt fornøyd med det nye sambandet. Derfor støtter politiet fullt opp om DNKs innsats for å sikre at Nødnett skal stå ferdig i løpet av 2015.

Lars Henrik Bøhler, direktør i Politiets data- og materielltjeneste

Les om:

Sikkerhet