- Minside.no er ikke god nok!

- Minside.no er ikke god nok!

VALG09: Krf vil gjøre offentlig informasjon enklere og mer tilgjengelig.

Det er valgkamp, og alle har sine hjertesaker.

Som leser av Computerworld, er du sannsynligvis mer enn gjennomsnittlig interessert i temaer som har med it å gjøre. Tematikk som ikke alltid får like stor plass i den øvrige presse. Derfor skal vi i tiden frem mot valget stille ti faste it-spørsmål til partiene som i år stiller til valg, slik at du kan få mer kjøtt på beina når du i år går til valgurnene.

Kristelig Folkeparti er neste ut. Et parti man kanskje ikke forbinner med it og teknologi, men de har som alle andre sine synspunkt. De har blant annet engasjert seg i fremtidens helsevesen.

AP SVARER:

- Datalagring kan være positivt!

DE GRØNNE SVARER:

- Norge skal bli ledende på friprog!

VENSTRE SVARER:

- Vi vil gjøre fildeling lovlig!

RØDT SVARER:

- Apple og Microsoft utviklingsfiendtlige!

SP SVARER:

- Vi vil ha e-valg i 2011!

FRP SVARER:

- Mer penger til politiets piratjakt!

Her følger våre spørsmål og Krfs svar.

- Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

- Vi er svært skeptisk til datalagringsdirektivet, og Krf vil ikke vike tilbake for et veto dersom vi mener det er nødvendig. Direktivet omfatter lagring av en mengde informasjon knyttet til data- og telekommunikasjon, slik som telefonnummer eller bruker-ID, navn og adresse for den som ringer og den man ringer til, dato, tidspunkt og varighet for kommunikasjonen, samt hvor utstyret befant seg. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte ip-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Det sier seg selv at dette er en stor inngripen i folks privatliv. Direktivet reiser en rekke problemstillinger hva angår personvernet, og Krf vil arbeide mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov.

- Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

- Elektronisk stemmegivning reiser flere prinsipielle spørsmål både av demokratisk, juridisk, teknisk og administrativ art. For det første må vi sikre at stemmegivningen er forenlig med kravet til at stemmegivningen skal være hemmelig. Myndighetene skal etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og valgloven legge forholdene til rette for hemmelig valg. I dag ligger ikke forholdene til rette for at det kan garanteres hemmelig og sikkert valg ved stemmegivning over Internett eller mobiltelefon. Krf er oppatt av å sikre at velgernes tillit til valgsystemet opprettholdes.

- Vi må derfor gå skrittvis frem. Krf er åpne for at det, når forholdene ligger til rette for det, kan gjøres forsøk med e-valg, men det må utvikles sikre kontrollsystemer når eventuelle forsøk skal gjennomføres. Elektronisk stemmegivning krever dessuten datasystemer som bør kontrolleres av valgmyndighetene gjennom en egen sertifiseringsordning. Krf ser gjerne at forutsetningene for e-valg kommer på plass, all den tid dette kan styrke valgdeltakelsen. Men det er svært viktig at innføring av eventuell elektronisk stemmegivning ikke går ut over velgernes tillit til valgsystemet.

- Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

- Åpne standarder viktig slik at en sikrer lik tilgang for alle uavhengig av programvare.

- Hvordan skal helse-Norge håndtere elektroniske pasientjournaler?

- E-løsninger kan gi et bedre helsetilbud til pasientene. Men i alle tilfeller der sensitiv informasjon lagres, slik tilfellet er med pasientjournaler, må sikkerhet og personvern gå foran praktiske hensyn. Det må satses på en videreutvikling av sikre systemer der de teknologiske løsningene er slik at både praktiske hensyn og personvernhensyn ivaretas til det beste for pasientene. KrF har støttet forslag om kjernejournaler der kun de mest nødvendige opplyninger lagres.

Krf mener Minside.no ikke er god nok, les videre på neste side!

Sikkerhet