Personvern på helsa løs

Personvern på helsa løs

Dagens lovverk hindrer effektiv elektronisk kommunikasjon i helse-Norge, mener Arbeiderpartiets Jan Bøhler, som arbeider for en rask lovendring.

Ifølge helseregisterloven er det i dag ulovlig for en lege på et sykehus å gjøre oppslag i en elektronisk pasientjournal på et sykehus i et annet helseforetak. Legene må derfor be om å få tilsendt opplysningene elektronisk, men dette er tidkrevende og langt mer komplisert enn man kanskje skulle tro.

Epj-systemene er ikke standardisert for å kunne utveksle journalmeldinger på tvers av foretak med ulike løsninger, og det er ikke lov å sende journalopplysninger per epost eller faks. Dermed må helsepersonellet ofte ty til papirutskrifter av journalene.

- Personverndiskusjonen er helt misforstått. Det som er ille i forhold til personvernet, er rotet mellom papirbaserte og elektroniske pasientjournaler. Man trenger for mange tillatelser og godkjennelser for å utlevere en elektronisk journal, og det ender i stedet med at man sender masse papirer i taxi mellom for eksempel legevakten og sykehuset for å få jobben gjort på en lovlig måte, sier Jan Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti og medlem av Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget.

- Må rydde internt først

Datatilsynet er skeptiske til en liberalisering av taushetsplikten og personvernet i forhold til gjeldende rett, for å løse de betegner som datatekniske problemer rundt meldingsutveksling.

- Problemet er at man ikke har utviklet kommunikasjonssystemer som passer til hverdagen på sykehusene, og da blir det enkleste for sykehuspersonalet å gå inn i andres systemer. Jeg synes ikke lovendringer adresserer problemstillingen på en optimal måte. Taushetsplikten må ikke uthules ytterligere, mener overingeniør Helge Veum i Datatilsynet.

Dersom for mange får tilgang til journalene, frykter Veum at pasientene på sikt vil vegre seg for å avgi sensitiv informasjon. For å bevare ryddige ansvarsforhold bør kommunikasjonen mellom helseenhetene fortsatt foregå ved at den ansvarlige for journalen sender informasjonen til en klarert og begrenset mengde mottakere.

- Åpner man for søk i andres systemer, mister man kontrollen. All erfaring viser hittil at det er veldig vanskelig å få til en intern tilgangsstyring innad på sykehusene, og da er det noe spesielt at de nå taler for å åpne døra for andre, mener Veum.

Rask lovendring

Drakampen om endringer i helseregisterloven har allerede pågått i flere år, men Helse- og omsorgsdepartementet skar gjennom i februar, og ga Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide forslag til lovendringer som skal legge til rette for utveksling av pasientjournaler mellom ulike foretak. Direktoratet skal innen november utrede hvordan informasjon kan deles eller gjøres tilgjengelig for alt behandlende helsepersonell.

Jan Bøhler vil arbeide for at en lovendring er på plass allerede på nyåret.

- Det er akutt nødvendig å få fjernet de arkaiske hindringene som ligger i helseregisterloven som hindrer kommunikasjonen mellom helseforetakene, varsler Bøhler.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-helse.

Sikkerhet