PT vil ha lagringsdirektivet

PT vil ha lagringsdirektivet

Post- og teletilsynet anbefaler 12 måneders lagringstid, men vil ha dataene i Norge.

Post- og teletilsynet (PT) er klare med sitt høringssvar om innføringen av EUs datalagringsdirektiv i Norge.

PT anbefaler 12 måneders lagring om direktivet innføres, men påpeker at lagringen må skje på en måte som sikrer både personvern, etterforskningsmuligheter i kriminalsaker og sikker lagring.

Tilsynet håndhever i dag myndigheten for fritak fra taushetsplikten etter ekomloven, det vil si saker der politiet kan be ekomtilbyderne om å få utlevert data fra en persons bruk av for eksempel mobiltelefoni.

I første kvartal 2010 mottok PT 616 begjæringer om slikt fritak, og i 469 av tilfellene ble begjæringen helt eller delvis etterkommet. Det er klare vilkår som må oppfylles for at PT kan gi slikt fritak. 73 prosent av sakene gjelder trafikkdata, mens resten gjelder basestasjonssøk og utlevering av PUK-koder, skriver PT i en pressemelding.

I dag lagres slike data hos ekomtilbyderne i inntil fem måneder.

Innenfor EØS

En innføring av datalagringsdirektivet vil innebære at ekomtilbydere blir pålagt en lagringsplikt, og ikke bare en tidsbegrenset og formålsbestemt lagringsrett, slik gjeldende regelverk i dag gir.

- PT støtter departementenes forslag om omfanget av lagringsplikten, og at det også bør gis adgang til å gi bestemmelsen utvidet anvendelse i forskrift eller gjennom enkeltvedtak, samt at det kan dispenseres fra lagringsplikten, heter det i høringsuttalelsen.

Fra et tilsynsperspektiv mener PT at lagringssted bør være i Norge, fordi norske myndigheter ikke har jurisdiksjon utenfor landet. Lagring innenfor EØS-området bør likevel være tilfredsstillende, fordi beskyttelsesnivået for dataene vil være tilsvarende som i Norge.

Tolv måneder

Datalagringsdirektivet angir en minimum lagringstid på seks måneder, og maksimum 24 måneder.

- PT mener at personvernhensyn taler for kort lagringstid, men at hensynet til etterforskning og bevisføring for retten tilsier at data bør lagres i en noe lengre periode enn i dag. PT anbefaler derfor tolv måneders lagringstid, heter det i pressemeldingen.

Datalagringsdirektivet inneholder forslag om at det må foreligge skjellig grunn til mistanke mot en enkeltperson for at politiet kan begjære innsyn i trafikkdata. PT mener at dagens adgang til å gjøre søk på basestasjoner likevel bør beholdes, fordi denne metoden fremstår som nyttig i alvorlige saker, og mener at metoden bør reguleres særskilt.

Les hele høringsdokumentet fra PT her.

Nyheten kommer samme dag som kampanjen Stopp Datalagringsdirektivet gjennomførte en demonstrasjon utenfor Stortinget hvor flere hundre mennesker deltok.

Les om:

Sikkerhet