Taper 2400 milliarder på datakrim

Taper 2400 milliarder på datakrim

Mener 200.000 jobber i USA og 150.000 jobber i Europa kan gå tapt.

Tallet er et estimat basert på offentlige data fra 51 land, i tillegg til intervjuer med eksperter og representanter fra nasjonale myndigheter verden over. Estimatet omfatter både direkte og indirekte tap som følge av datakriminalitet.

Stort sprik i beregningene

Det er Intels datasikkerhetsdivisjon McAfee i samarbeid med den Washington-baserte tenketanken Centre for Strategic and International Studies (CSIS) som rapporterer dette. I den nylig utgitte rapporten «Net losses: Estimating the global cost of cybercrime», anslås de globale tapene til minst 400 milliarder dollar. Det konservative anslaget er 375 milliarder dollar, mens øvre anslag er på 575 milliarder dollar.

Rapporten vedgår at det er vanskelig å beregne eksakte tall, fordi det finnes svært store mørketall. De aller fleste tilfeller av datainnbrudd blir ikke rapportert til myndighetene, og det finnes heller ingen omforent, global definisjon av hva datakriminalitet faktisk er.

Størst indirekte tap

Rapporten lister opp de tre største typene av datakriminalitet i verden, rangert etter verdien av virksomheten. Disse er:

  • Tyveri av åndsverk, patenter og andre immaterielle verdier og rettigheter.
  • Finanskriminalitet i form av tyveri av penger og lettomsettelige verdier som kredittkortdata ved hjelp av datainnbrudd eller svindel.
  • Tyveri av forretningshemmeligheter og markedsmanipulering, inklusive manipulering av aksjekurser ved hjelp av stjålet innsideinformasjon.

Det er altså tyveri av kunnskap, teknologi og metoder som utgjør de største tapene. Dette muliggjør produksjon av kopi-produkter, noe som minsker inntektene til de som har lagt ned forskningsarbeidet og –investeringene.

Rapporten argumenterer for at dette vil i siste instans påvirke sysselsettingen i hele land og regioner, og den estimerer at 200.000 jobber i USA og 150.000 jobber i Europa kan gå tapt på grunn av dette.

18,4 milliarder kroner i Norge

Rapporten er blant annet basert på offentlige tall fra EU, Tyskland, Nederland, Kina, Australia og Malaysia. Dataene som er innhentet er fra totalt 51 land i alle verdens regioner, og disse står for 80 prosent av verdens inntekter.

Disse tallene har deretter blitt ekstrapolert for å komme opp med en global sluttsum. Tallene har blitt justert for regionale forskjeller. Ifølge rapporten «forutsettes det at kostnadene forbundet med datakriminalitet er en konstant andel av de nasjonale inntektene, justert for hvor utviklet det enkelte land er».

Basert på denne metoden estimerer rapporten at det er de rikeste landene som taper mest på datakriminalitet. De fire største økonomiene i verden - USA, Kina, Japan og Tyskland – sto alene for 200 milliarder dollar av de globale tapene.

Ifølge rapporten ligger Norges prosentandel av tap på 0,61 prosent av brutto nasjonalprodukt. Det betyr at tapene i Norge i 2013 kan beregnes til knappe 18,4 milliarder kroner i fjor, basert de foreløpige tallene fra Statistisk Sentralbyrå.

Rapporten viser heller ingen tegn til lys i tunnelen: «ettersom bruken av internett i forretningssammenheng bare øker i verden, vil også datakriminaliteten øke tilsvarende, i takt med at flere forretningsfunksjoner flyttes ut på nettet», kan vi lese i rapporten.

Les om:

Sikkerhet