- Vi vil ha bredere bredbånd!

- Vi vil ha bredere bredbånd!

VALG09: SV er stolt av bredbåndsløftet, men gir seg ikke med det.

Det er valgkamp, og alle har sine hjertesaker.

Som leser av Computerworld, er du sannsynligvis mer enn gjennomsnittlig interessert i temaer som har med it å gjøre. Tematikk som ikke alltid får like stor plass i den øvrige presse. Derfor skal vi i tiden frem mot valget stille ti faste it-spørsmål til partiene som i år stiller til valg, slik at du kan få mer kjøtt på beina når du i år går til valgurnene.

HØYRE SVARER:

- Epost er arbeidsgivers eiendom!

KRF SVARER:

- Minside.no er ikke god nok!

AP SVARER:

- Datalagring kan være positivt!

DE GRØNNE SVARER:

- Norge skal bli ledende på friprog!

VENSTRE SVARER:

- Vi vil gjøre fildeling lovlig!

RØDT SVARER:

- Apple og Microsoft utviklingsfiendtlige!

SP SVARER:

- Vi vil ha e-valg i 2011!

FRP SVARER:

- Mer penger til politiets piratjakt!

Denne gangen er det Sosialistisk Venstreparti som har svart på våre it-spørsmål. Deres leder Kristin Halvorsen har tidligere snakket med oss om hennes nye hobby, Twitter, og Heidi Grande Røys har gjort at SV har blitt kalt for det partiet med best it-politikk av ekspertene.

Her er hva SV svarer på våre it-spørsmål:

- Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

- SV går mot at EUs datalagringsdirektiv implementeres i Norge. Vi mener at direktivet utfordrer personvernet og det vil medføre at masse data om uskyldige nordmenn vil lagres i minst et halvt år. Når så mye informasjon samles inn er det en risiko for misbruk. SV mener personvernet er viktigere enn å være best i klassen når det gjelder å innføre EØS-direktiver.

- Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

- Vi har helt klart en utfordring knyttet til for lav valgdeltakelse, særlig blant unge i Norge. Elektroniske valg kan bidra til å øke valgdeltaltakelsen. Regjeringen arbeider med forsøksordninger med elektronisk stemmegivning, i forbindelse med valget i 2011. SV er positiv til dette. SV mener det er viktig at programvaren for elektronisk valg er fri programvare, av hensyn til åpenhet og innsyn. Det er avgjørende å sikre demokratiske prinsipper som hemmelig valg.

- Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

- SV har vært en pådriver for fri programvare og åpne standarder i offentlig sektor. Med SV i regjering har vi fått et nasjonalt kompetansesenteret for fri programvare, og vi har vedtatt at offentlig sektor skal bruke åpne standarder. Fri programvare bygger på deling og åpenhet, og vi mener økt bruk av fri programvare i offentlig sektor både vil være bra for innovasjon og tjenestetilbudet til innbyggerne. Åpne standarder er bra for innbyggerne, som får tilgang til informasjon uavhengig av programvare man selv velger, det er bra for næringslivet som kan konkurrere om offentlige oppdrag og det er bra for offentlig sektor som lettere kan samhandle. Regjeringen jobber nå for å gjøre kravene til åpne standarder obligatoriske også for kommunene.

- Hvordan skal helse-Norge håndtere elektroniske pasientjournaler?

- SV mener at pasientjournaler er blant de personopplysningene som trenger streng beskyttelse. Samtidig er det viktig med tilgang til journalene for å sikre god behandling. Vi mener at innføring av en kjernejournal med viktige helseopplysninger vil være fornuftig. Det er også forbudt å lete etter eller benytte seg av taushetsbelagt informasjon hvis det ikke er begrunnet i helsehjelp til pasienten. Det viktigste hinderet mot å spre taushetsbelagt informasjon er at helsepersonell etterlever taushetsplikten. SV har bidratt til å få et regelverk hvor alle som logger seg inn på en pasientjournal registreres. Det innebærer at pasienten får en lovfestet rett til å få en oversikt over hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger om han/henne.

- Hvordan skal man håndtere piratkopiering?

- SV mener at å bekjempe ulovlig piratkopiering er en oppgave for politiet, og ikke private advokatfirma. Vi mener det var riktig av Datatilsynet å ikke forlenge Simonsens konsesjon. Vi har dessuten programfestet følgende: «SV vil utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne. På sikt bør også andre medietyper utredes. Slik fildeling må likevel ikke skje i strid med åndsverkslovens bestemmelser.»

Les videre på neste side for mer om personvern, epost-innsyn og bredbåndsdekning!

Les om:

Sikkerhet