- Vi vil ha e-valg i 2011!

- Vi vil ha e-valg i 2011!

VALG09: Senterpartiet er positive til e-valg, åpne for epost-snoking, men mot privat piratovervåkning.

Det er valgkamp, og alle har sine hjertesaker.

Som leser av Computerworld, er du sannsynligvis mer enn gjennomsnittlig opptatt av temaer som har med it å gjøre. Temaer som ikke alltid får like stor plass i den øvrige presse. Derfor skal vi i tiden frem mot valget stille ti faste it-spørsmål til partiene som i år stiller til valg, slik at du kan få mer kjøtt på beina når du går til valgurnene.

LES OGSÅ:

- Mer penger til politiets piratjakt!
(Frps svar)

Nå er det Senterpartiet som skal ut med språket. De sitter i regjering, og vil gjerne gjøre det i fire år til.

- Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

- Innføring av datalagringsdirektivet i Norge vil føre til at store mengder personlig informasjon om oss alle skal registreres og lagres over relativt lang tid. Det vil sette personvernet og ytringsfriheten under press. Senterpartiet mener datalagringsdirektivet vil kunne få alvorlige følger, og mener derfor at reservasjonsretten bør brukes.

- Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

- Senterpartiet er positiv til å vurdere ulike forsøksordninger knyttet til elektronisk stemmegivning ved neste valg: Kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

- Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

- Senterpartiet mener det er viktig at alle brukere skal ha lik tilgang til offentlig informasjon og tjenester på internett. Staten skal ikke diskriminere brukere med bakgrunn i hva slags teknisk utstyr og programvare de benytter. Regjeringen har derfor også vedtatt en rekke obligatoriske it-standarder for staten. Med dette blir det lettere for brukerne å få tilgang til grafikk-, video-, lyd-, bildemateriale som staten tilbyr, uavhengig av hvilken programvare og type datautstyr den enkelte bruker. I neste omgang må tilsvarende krav komme til kommunal sektor.

- Hvordan skal helse-Norge håndtere elektroniske pasientjournaler?

- Det er viktig at elektroniske pasientjournaler kun inneholder strengt nødvendig kjerneinformasjon om den enkelte pasient og at det er klare rutiner for hvem som får tilgang til denne informasjonen, samt at den enkelte pasient får gode muligheter til å rette og/eller slette feilaktig informasjon, samt innsyn i hvem som har hatt tilgang til informasjon om en selv fra slike journaler.

- Hvordan skal man håndtere piratkopiering?

- Senterpartiet mener overvåkning av ulovlig piratkopiering via nett er en oppgave for politiet, og mener Datatilsynet ikke skal forlenge advokatfirmaet Simonsens konsesjon til overvåking av norske fildelere. Senterpartiet mener for øvrig opphavsretten må sikres gjennom en oppdatert åndsverklovgivning tilpasset nye plattformer og kanaler for formidling av kunst og kultur.

- Hvordan skal Norge hevde seg som en kunnskapsnasjon innen it?

- Senterpartiet mener det er viktig å ha et bevisst fokus på dette gjennom hele utdanningsløpet, herunder en fornuftig bruk av ny elektronisk teknologi og at elever og studenter skal lære om etikk og konsekvenser av ufornuftig bruk.

- Hvordan vil dere styrke demokratiet gjennom internett?

- Senterpartiet mener tradisjonelle og nye medier skal brukes aktivt for styrke demokratiet. Internett gir økt mulighet for flere til å komme til orde og presentere sine synspunkter for et stort antall brukere. Blant annet derfor er vi opptatt av at alle skal kunne ha tilgang til et moderne høyhastighetsnett der de bor, jobber og går på skole. En ny universell utformet teknologi og en offensiv ikt-politikk i offentlig sektor er også en del av dette.

- Er epost den ansattes eller arbeidsgiverens eiendom, og hvorfor?

- Epost er i utgangspunktet den ansattes eiendom, men vi støtter gjeldende regelverk som åpner for at arbeidsgiver i helt bestemte tilfeller kan gjennomsøke, åpne og/eller lese ansattes e-post. Det er imidlertid viktig å ha klare rammer rundt dette. Gjeldende forskrift fra mars i år fastslår at innsyn alltid skal være saklig begrunnet. Hvis opplysningene lett kan fremskaffes uten innsyn i epost, vil kravet til saklig begrunnelse ikke være oppfylt. Kontinuerlig overvåkning av ansattes epost er ikke tillatt. Dersom erfaringer med dagens regelverk viser at dette er utilstrekkelig for ivareta personvernet, er Senterpartiet forberedt på å foreta ytterligere presiseringer i regelverket.

- Hva skal dere gjøre med bredbåndsdekningen, og hvorfor?

- Sp vil bygge fiberbaserte kommunikasjonsnett (tilsvarende 50 Mbit/s nedstrøms og 10 Mbit/s oppstrøms) i hele landet og sørge for at bedrifter, offentlige institusjoner og alle husholdninger har tilgang til fiberbasert bredbånd i offentlig eie innen 2015. Markedet skal brukes aktivt i utbyggingen, men det må etableres offentlige støtteordninger i områder der det ikke er grunnlag for kommersielle tilbud.

- Hvor går grensen for når personvernet må gå foran effektivisering og sikkerhet?

- Personvern er viktig i et samfunn der mulighetene for overvåking og kontroll er sterkt økende. Det må settes klare grenser for hvor langt offentlige myndigheter og andre kan gå i retning av innsyn, eller kontroll med den enkeltes gjøremål. Hensynet til personvernet må samtidig veies opp mot politiets mulighet til å hindre alvorlige forbrytelser og etterforske forbrytelser som har skjedd.

Hva synes du om Senterpartiets syn? Rop ut nedenfor!

Les om:

Sikkerhet