HJELP TIL GOD PRAKSIS: Datatilsynet gir ut eksempelbasert personvernveileder etter vedtak av ny lov og innføring av EU-forordning. (Illustrasjonsfoto: Succo/Pixabay)

HJELP TIL GOD PRAKSIS: Datatilsynet gir ut eksempelbasert personvernveileder etter vedtak av ny lov og innføring av EU-forordning. (Illustrasjonsfoto: Succo/Pixabay)

Ny veileder for personvern

Datatilsynet er klar med ny veileder etter vedtaket av ny personopplysningslov. Gode eksempler er sentralt virkemiddel.

Det er «Behandlingsgrunnlaget» som er tittelen på den nye veilederen. Den tar for seg praktisk bruk av nye uttrykk og definisjoner i den nylig vedtatte personopplysningslova og den europeiske personvernforordningen.

Kjerneforståelsen

Veilederen tar utgangspunkt i omgrepet behandlingsgrunnlag, som er det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger. Samtykke er et eksempel på slikt rettslig grunnlag.

Det må være et slikt grunnlag for hver enkelt personopplysning for hvert enkelt formål. Dersom flere slike rettslige grunnlag passer, må det bestemmes et grunnlag per formål.

Moroa ligger i at virksomheten som håndterer slike personopplysninger, har plikt til å informere den enkelte om hvilket grunnlag som gjelder for behandlingen av deres personopplysninger.

Personopplysninger er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan være navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, bilnummer, bilder eller fødselsdato.

Gode eksempler

Veilederen er delt i 8 kapitler med definisjoner og eksempler på praktisk bruk. Eksemplene innebærer også varianter av tolking og bruk for å holde seg på rett side av det nye personvernregimet.

Et helt kapittel er viet behandling av sensitive personopplysninger, og hvilke ekstrakrav og unntak som gjelder for denne viktige kategorien. Veilederen går gjennom betingelsene for å lovlig kunne lagre opplysninger om for eksempel filosofisk overbevisning, genetiske opplysninger eller opplysninger om lovovertredelser.

Den nye personopplysninglova trer tidligst i kraft i juli, avhengig av når den sanksjoneres i Statsråd. Med den blir personvernforordningen fullt ut lov i Norge.

Hele veilederen kan hentes her.

siste nyheter