Slått av slottet

Slått av slottet

Statsråd Meyers visjon "min side" får 8 millioner øremerket i neste års statsbudsjettet. Og blir dermed til neste år også mest en visjon.

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har en visjon. Visjonen om det virtuelle servicestedet "Min side". Dette skal være borgernes kontaktpunkt mot det offentlige, enten henvendelsen gjelder skatt, trygd, barnehage eller nærmeste gamlehjem.

En digital korrespondanse hvor borgerne selv gjør en del av jobben og den offentlige saksbehandlingen effektivisere på alle nivåer, fra kommune til finansdepartementet. Alt dette for åtte millioner kroner. Det er i alle fall det Meyer har fått for at "Min side" skal være ferdig juli neste år.

-- Jeg er veldig tifreds med at det er bevilget 69 millioner til HØYKOM (bredbåndsutbygging) som er svært viktig for flere digitale tjenester i det offentlige. Og så har vi fått 8 millioner øremerket til Min side, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

-- Lite ressurser

Men det er mange som ikke er like tilfredse som statsråden. Paul Chaffey i Abelia og Per Morten Hoff i IKT Norge er skuffet:

-- Når det gjelder moderniseringen av offentlig sektor er det ikke så lett å lese ut av budsjettet om Morten Andreas Meyer har ressuser nok til å nå målene. Det kan virke som det er satt av lite penger i forhold til det høye ambisjonsnivået. Men det viktigste her vil være om Meyer får det nødvendige gjennomslag overfor andre departementer og statlige etater. Da vil den totale ressursinnsatsen kunne bli betydelig høyere enn den vi kan lese ut av statsbudsjettet, sier Paul Chaffey

Han får støtte fra Per Morten Hoff.

-- Dessverre må vi konstatere at de foreslåtte bevilgningene ikke reflekterer det høye ambisjonsnivået som er satt, sier han.

Pki-millioner

Så hvor mye tror egentlig moderniseringsminsiteren man egentlig får for 8 millioner?

-- Jeg forstår at mange er skuffet hvis man tror det bare er åtte millioner som skal brukes på dette prosjektet. Men i tillegg så har mitt departementet fått 30 millioner hvor deler av beløpet brukes på Min side. I tillegg så har Børge (næringsminister Børge Brende red. anm.) fått 30 millioner til pki, og vi er i en god dialog på hvordan dette ses i sammenheng med vårt prosjekt, sier Meyer. Moderniseringsministeren sier at trykket for å få til en portal er satt i gang, men at han erkjenner det vil være en del tjenester fra det offentlige som ikke er digitalt tilpasset.

-- Vi har mye som er uløst. Ikke minst når det gjelder integrasjon. Men det jeg har sagt og står ved, er at førsteversjon som vil gi en god opplevelse for brukerne skal være ferdig i juli til neste år. Men at en portal i forhold til den digitale visjonen kanskje ikke vil være på plass før om fire til fem år.

Skeptisk

Ragnvald Sannes, amanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, mener det vil være fornuftig å bruke god tid på reformen.

-- Jeg er skeptisk hvis dette nå går for fort frem. Det offentlige har hatt mange ikke fullt så vellykkede prosjekter på it-siden. Men visjonen er spennende. Servicetorgene rundt om kring i kommunene har imidlertid hatt svært varierende sukess. I en del tilfeller har de ikke vært avlastende på saksbehandlerne. I mange tilfeller opplever en del også direkte merarbeid. Jeg vil anbefale Meyer å skynde seg langsomt.

Andreas Rømming som er direktør for forretningsutvikling i Accenture synes det er vanskelig å si om de midlene som er satt av, vil være tilstrekkelige.

-- Det viktigste nå er å bli så konkret som mulig, så fort som mulig. Og finne ut hva man faktisk ønsker seg. Vi syns det er bra at Meyer nå legger opp et løp for å få til Min side, og da snakker jeg ikke bare som Accenture-represtant, men også som borger, sier Rømming

Møter velvilje

Morten Andreas Meyer setter sin lit til kommuner og andre offentlige etater som driver publikumsrettet virksomhet.

-- Mye av arbeidet får å få dette til vil ligge i de enkelte etater og kommuner og over deres budsjetter. Og jeg møter en velvilje til å gjennomføre portalen Min side fordi man ser besparelsene for det offentlige og forenklingen for den enkelte borger, sier Meyer.