Slik møter japan eldrebølgen

Slik møter japan eldrebølgen

Japan forventer en tsunami av eldre og bruker it på helt nye måter i eldreomsorg.

TOKYO: Japan er den første av de moderne velferdsstatene som møter en massiv eldrebølge der forholdstallet mellom eldre trygdete og arbeidstakere som skatter og finansierer velferdssystemet nærmer seg 1:1.

Det er mange grunner, med stikkord som store barnekull i årene etter siste store krig og lav pensjonsalder har vært blant dem. Nå er pensjonsalderen hevet, men den store utfordringen er der uansett, selv om man har skjøvet noen utfordringer noen år frem i tid.

Mer enn omsorg

Denne våren kommer et nytt grep opp på regjeringsnivå: Hvordan man skal kunne ta i bruk it til mer enn å drive omsorg. Initiativet er blant annet drevet av IBM. Dr. Chieko Asakawa er forskingssenior ved senteret der IBM utvikler nye måter å ta i bruk teknologi for de av oss som trenger litt ekstra hjelp.

- Vi jobber helt basalt med hvordan teknologi kan forbedre livet for alle medmennesker. Grensesnitt som gjør varer og tjenester tilgjengelig for alle er et eksempel. Men også hvordan teknologi kan heve livskvalitet og bidra til involvering og engasjement.

Dr. Asakawa har arbeidet med tilgjengelighet i hele sin karriere. Et nytt felt har vært hvordan en voksende eldrebølge egentlig også innebærer muligheter, og teknologi kan bidra med dette.

- Eldre arbeidstakere som pensjoneres har gjerne både arbeidsevne og kompetanse som er nyttig. Vi jobber med hvordan nettløsninger kan brukes til å engasjere og dele erfaring, og hvordan dette engasjementet kan holde medarbeidere i virksomheten lenger.

Hun demonstrerer hvordan løsninger som minner som sosiale nettverk slik vi har lært oss dem de siste årene, kan brukes til opplæring og rådgiving. Eksempler er både hvordan språk bør brukes rett i jobbsammenheng, der en erfaren medarbeider kan gi direkte råd både til muntlig bruk og skriftlig i forretningskommunikasjon. Andre eksempler er hvordan man kan bruke nettverkene til å kople erfaring fra å starte opp selskaper fra flere erfarne medarbeidere direkte til en tredjepart. Denne tredjeparten trenger ikke engang være fra samme land. Dette kan også brukes til ren bistand til framvoksende økonomier.

- Det er ikke lenge siden 50 år var vanlig levealder, nå er den 80. Om ikke lenge vil 100 år være vanlig levealder. Dersom pensjonstidspunktet holder seg fast, blir det mange bortkastete år med erfaring. De fleste har også en helse der de kan og vil gi litt mer, men kanskje med kortere arbeidsdager og mindre krevende frister, forteller Asakawa.

Det er ikke bare snakk om å gjøre egen bedrift bedre, eller kunne bidra til bistandsarbeidet en ansvarlig nasjon må drive med. Kunnskap og interesser kan også brukes til å gjøre forsking bedre og informasjon om historien tilgjengelig. Vi fikk se hvordan gamle tekster skrevet med gamle alfabeter ble tolket og oversatt ved hjelp av deltakere som hadde fått tilgang til moderne teknologi og mer tid som eldre. Både kinesiske bildealfabeter og gotiske skrifttegn fra latinske fonetiske alfabet ble brukt som eksempel.

Engasjement gir trippel effekt

Disse tolkingene blir også brukt til å bygge opp tilstrekkelig med datagrunnlag til å automatisere innlesing av gamle dokumenter. Det er snakk om hvordan menneskeheten skal kunne lese, lagre og bruke all den informasjonen som kom til gjennom noen tusen år, før digitaliseringen de siste ti-tjue åra.

- Det å føle at man bidrar, og bidrar med noe viktig, er sentralt for å engasjere folk. Når vi bruker dette som et virkemiddel for å få med eldre arbeidstakere, kan de både bli lenger i arbeidslivet og vi kan nyttiggjøre oss det de kan, også etter at de er pensjonerte, forteller Asakawa.

Også helsen til eldre som er engasjert virker som den er bedre enn hos dem som ikke blir engasjert. Men denne sammenhengen er ikke ferdig utforsket.

Løsningen vi fikk demonstrert innebar blant annet en nettløsning der fraser fra forretningsdokumenter ble justert til et rett bruk. Men dette kan utvides til å kunne gi støtte i undervisning, eller som en mer samfunnsorientert spør- og svar-tjeneste beregnet for mindre nabolag.

- Involveringen her skal ikke bare gjelde den eldste delen av befolkningen. Å bygge relasjoner på tvers av generasjoner er bra for begge parter i relasjonen.

Fra forrige høst av er dette initiativet også hevet opp til regjeringskontorene, og dr. Asakawa er blant medlemmene i offentlige råd som skal jobbe med hvordan dette kan bli offisiell eldrepolitikk.