SMB vil ha belønning straks

Ledere av små og mellomstore bedrifter i Norge er mest opptatt av nytte og fortjeneste på kort sikt, og vegrer seg for å investere i teknologi som ikke lønner seg med en gang, hevder Agderforskning.
-- Manglende kompetanse, dårlig strategisk forståelse og kortsiktige profittmotiv er viktige hindre for å innføre elektronisk forretningsdrift og ehandel i små og mellomstore bedrifter (SMB), fastslår Agderforskning i en rapport som ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet (NHD) onsdag 18. desember.

Det som skal til for å få bukt med dette er gratis bruk av spesialkonsulenter, etablering av kunnskapssirkler og synliggjøring av "best practise"-eksempler, foreslås det i rapporten fra Agderforsning som er omtalt på nettstedet Handel.no.

Kortsiktig profitt

De fleste småbedrifter har generelt vanskelig for å gjøre betraktninger av kost/nytte-verdien av elektronisk forretningsdrift. Bedriftslederne tviler på om e-handel vil gi bedre effektivitet og lavere kostnader, refererer Handel.no fra rapporten.

Det viser seg også at ledere av smb-virksomheter er mer opptatte av nytte og fortjeneste på kort sikt og derfor er skeptiske til å investere i teknologi som først på lang sikt fremmer økt lønnsomhet. Mye tyder også på at også de større og mer "modne" bedriftene i økende grad har en kortsiktig nyttehorisont, mener Agderforskning.

Mangler tillit

Flere studier om B2C (forbrukerrrettet e-handel) viser at det er en barriere å få kunder til å handle elektronisk. For at kunder skal kunne bestille varer på nett, må de ha et visst kompetansenivå. I tillegg er en relativt stor kundegruppe redde for å handle elektronisk av sikkerhetsmessige årsaker og er veldig opptatte av vern om persondata. Manglende tillit blir derved en viktig barriere, ifølge Agderforskning

Mange av disse forbrukerkundene opptrer også som innkjøpere i B2B sammenhenger, og som arbeidstakere i bedrifter som har potensial for elektronisk forretningsdrift.

TILTAK FOR Å FREMME E-HANDEL I SMB:

For å rette på forholdene og få fortgang i den elektroniske utviklingen, foreslås det en pakke av tiltak bestående av:

- Kompetanse i bedriftene

- Stimulans til innovative løsninger gjennom forskningsprogram

- Kompetanseutvikling av sluttbrukere

- Stimulans til bruk av bredbånd

- Regelendringer og informasjon

- Det offentlige som initiativtaker

- På kompetansesiden foreslår tre hovedtiltak, ifølge Handel.no:

1. Et pilotprosjekt hvor tre regioner engasjerer egne EFD (Elektronisk forretnings-driftskonsulenter), som har som oppgave å fremme bruken av elektronisk forretningsdrift. Konsulentene kan jobbe med enkeltbedrifter for å bistå med å synliggjøre nytten internt i bedriften. Dette bør være gratis for et visst antall timer for deltakende bedriftene.

2. Et pilotprosjekt med kunnskapssirkler for kompetanseheving innenfor elektronisk forretningsdrift. For å sikre deltagelse og eierforhold til disse, bør de forankres i regionale næringslivsorganisasjoner.

3. Det initieres et prosjekt av NHD for å få frem "best practice"-eksempler, der målet er å få frem de gode eksemplene på hvordan elektronisk forretningsdrift kan initieres, implementeres, utvikles og driftes/vedlikeholdes. Det finnes flere eksempler på gode suksesshistorier i Norge. Det er viktig å få satt fokus på disse, mener Agderforskning.