Som man reder ...

Som man reder ...

DND: Det er i dag vi må bygge kompetanse for morgendagens teknologiske og økonomiske fundament.

Av Ole Petter Ottersen, rektor for Ui og Peter Flem, IT Specialist IBM og leder av faggruppen Cloud Computing i DnD

Norge er i all hovedsak et godt land å leve i. Vi er i en heldig særstilling økonomisk sett, og mens våre europeiske venner rammes hardt av finanskrisen er norsk arbeidsliv noe mer skånet. Imidlertid kan det være farer forbundet med å sitte godt i det. Er det på sin plass å spørre om vi har blitt en så komfortabel nasjon at vi ikke motiveres til å tenke nytt?

Aftenposten melder (9. februar 2012) at vi i stadig større grad setter ut realfaglige oppgaver til selskaper i utlandet eller importerer realfaglig arbeidskraft til Norge. Disse skal utføre viktige samfunnsoppgaver. Mens vi ikke har noe imot en internasjonalisering i arbeidsmarkedet, snarere tvert imot, er det viktig å huske at også denne arbeidskraften er konkurranseutsatt. Vi kan ikke ta for gitt at Norge er like betalingsdyktig i fremtiden. Derfor må vi sikre en fortsatt sunn norsk økonomisk utvikling ved selv å utdanne tilstrekkelig mange høyt kompetente naturvitere og teknologer.

Det er i dag vi må bygge opp kompetanse for morgendagens teknologiske og økonomiske fundament. Skal vi klare det må vi satse langs flere linjer.

Teknologistudier mest populært

For det første må vi bli flinkere til å motivere for og vise verdien av, gleden ved og ikke minst mulighetene ved å studere realfag. Jobbene står i kø for de som satser på en karriere innenfor naturvitenskap og teknologi. Vi siterer Aftenposten (09. februar 2012), som sier at åtte av ti ingeniørstudenter har jobb før de er ferdige med studiet sitt. Ved Institutt for Informatikk (IFI) rapporterer så godt som alle masterstudenter at de har fast jobb eller tilbud om fast jobb før avsluttet studium. Flere vil velge denne karriereveien dersom de motiveres av dyktige og inspirerende lærere gjennom både grunnutdanning og høyere utdanning.

Institutt for Informatikk har de siste årene sett en økning i søkermassen. Dette er både gledelig og nødvendig. Men for å øke antall studenter ytterligere må vi også øke antall undervisere og forsterke den utdanningstøttende forskningen innen IKT-feltet. Dette krever en økt satsing også på politisk nivå. Realfagene sliter fortsatt med myten om at de er tørre, kjedelige og vanskelig tilgjengelige. Det er vår jobb å vise at dette er feil! Realfag er en vei å gå dersom man som ung i dag vil være med på å møte de store globale utfordringene innen klima, helse, matproduksjon, ressursfordeling og energi. Realfagene gir kjernekompetanse inn mot disse problemstillingene. For å vise dette må vi våge å tenke nytt. Hva skal til for å engasjere mer? Hvordan kan vi tidlig legge til rette for at realfag får en bedre anseelse og gjennomføring?

Blå Energi

Et av mange initiativ for å motivere ungdom til realfag er forskningskonkurransen «Blå Energi» som ble startet som et samarbeid mellom Forskningsrådet, Statoil og Universitetet i Oslo. Her inviteres videregående skoler til å tenke kreativt rundt marin fornybar energi. Under gjennomføringen får elevene råd og motivasjon fra etablerte forskningsmiljøer og laboratorier. Kanskje er dette en modell som kan utvides til andre problemstillinger?

Behovet vokser

Det er også et skrikende behov for IKT-ingeniører, og etter hvert som samfunnet blir stadig mer kunnskapsbasert vil dette behovet bare bli større. Norsk IKT-næring omsetter for om lag 200 milliarder kroner, noe som gjør næringen tredje størst etter olje- og gassnæringen samt tradisjonell industri. Vi ser at nye fagfelt som Cloud Computing, Big Data, Smart IT og Business Analytics lider under mangel på kompetanse. Alle disse fagfeltene har et sterkt behov for dyktige fagfolk. Fortsatt vekst og utvikling i IKT-næringen fordrer større satsing på forskning og utdanning innen IKT-området. Ikke minst vil dette være avgjørende for å håndtere de store utfordringene samfunnet møter innen innenfor helse og omsorg etter hvert som befolkningen eldes.

Statsråd Rigmor Aasrud har sagt at fremtiden er digital. Den vil imidlertid ikke bli digital helt av seg selv! Vi har ansvar for å utdanne nok mennesker med riktig IKT-kompetanse. For å klare det må vi få politikere, næringsliv og skolen med på laget. Styrking av lærerutdanningen i samarbeid med våre universitetsskoler er en viktig del av resepten for UiOs vedkommende. Nå haster det med å bygge Norges økonomiske fundament gjennom større satsing på realfag generelt og IKT spesielt!