Kommuner bruker sms og Facebook

Kommuner bruker sms og Facebook

Store kommuner lengst fremme på elektronisk kommunikasjon

Ikke overraskende er store kommuner kommet lengst når det gjelder å ta i bruk elektronisk kommuniskajson.

- Kommunene kan frigjøre store ressurser til bedre tjenester, dersom manuelle prosesser og rutiner erstattes med ny teknologi, sier Trude Andresen, utviklingsdirektør i KS, i en pressemelding.

- Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale kommune/fylkeskommune, påpeker hun.

Kommunene tilbyr flere elektroniske tjenester

KS tok i april initiativ til en omfattende nasjonal kartlegging for å få god statistikk på it-området. Den ferske rapporten, som ble offentliggjort på eKommune-konferansen, viser at mange kommuner har kommet langt med å tilby elektroniske tjenester overfor innbyggere på egne nettsider.

På helseområdet har mange kommuner kommet langt. I løpet av det siste året har mange tatt i bruk elektronisk pasientjournal (EPJ) og blitt tilknyttet Norsk Helsenett. Også på utdanningsområdet har det skjedd mye positivt, og pedagogisk bruk av it er sterkt økende. Dessuten har relativt mange kommuner tatt i bruk e-faktura, og utbredelsen av bredbånd i kommunene er stor.

Bruker sms og Facebook

Kartleggingen viser at de fleste kommuner i hovedsak benytter e-post og henvendelses/kontaktskjemaer i dialogen med innbyggere. De store kommunene (over 20.000 innbyggere) og sentrale tjenesteytings-kommuner utmerker seg også positivt når det gjelder bruk av sms, blogg, chat, Facebook og RSS.

Selv om mange kommuner og fylkeskommuner har etablert elektroniske tjenester på nett i en eller annen form, er det fortsatt store digitale skillelinjer i kommune-Norge. Få kommuner bruker nye kommunikasjonskanaler og det er lite fokus på strategisk bruk av it i kommunene. Mangel på kompetanse gjør at det gjennomgående er store forskjeller mellom små og store kommuner på de fleste områder.

Sosiale Medier