Spennende Linux-rapport i kommer november

Linux og åpne programstandarder var gjenstand for debatt i Stortingets spørretime onsdag. Det mest konkrete som kom frem er at det kommer en rapport om forvaltningens bruk av åpen kildekode i november.
Møtende vararaepresentant for SV Jørund Leknes, spurte arbeids- og administrasjonssminister Victor D. Norman om hva han vil gjøre for å øke forvaltningens bruk av plattformer og programvare basert på åpen kildekode. Det var barne- og famileminister Laila Dåvøy som svarte på vegne av Norman.

-- Valg av programvare er et lokalt ansvar. Det er dermed opp til den enkelte offentlige virksomhet å vurdere hvilken programvare den ønsker å benytte. Bruk av åpne formater og protokoller er viktig når informasjon skal utveksles med publikum og næringslivet. Regjeringen vektlegger bruk av åpne løsninger i sin it-strategi, innledet Dåvøy.

Undersøkelse

I tillegg til generelle kommentarer om at dette er et viktig spørsmål, men at det er et lokalt ansvar i den enkelte etat og organisasjon å velge plattform og løsninger, fortalte Dåvøy at regjeringen har en stor rapport på gang om bruken av åpne løsninger.

-- Arbeids- og administrasjonsdepartementet har i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet gjennomført en bred undersøkelse som kartlegger initiativer på området åpen programvare, og gir en oppdatert status med hensyn til bruk av denne typen programvare. Denne undersøkelsen skal også skissere mulige handlingsalternativer for de sentrale myndighetene. Resultatene fra undersøkelsen vil foreligge i løpet av november 2003. Når denne undersøkelsen og resultatene foreligger, vil departementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet vurdere hvordan den skal følges opp, sa Dåvøy.

Ikke helt fornøyd

Jørund Leknes følte at regjeringen delvis kom han i møte med sine svar, men er likevel ikke helt fornøyd med regjeringens vektlegging av disse spørsmål. Han fulgte opp med følgende spørsmål:

-- Bruk av lukkede formater og protokoller fører til at man blir bundet til programvare fra én leverandør. Det er viktig at alle skal kunne benytte seg av statens tjenestetilbud uansett økonomisk bakgrunn. Prisene på datamaskiner ligger i dag så lavt at også de minst ressurssterke brukerne kan anskaffe seg dem. Men da vil programvare være en stor kostnad, og siden det finnes gode gratisalternativer, er det viktig å sikre at flest mulig kan benytte seg av dem. Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Vil statsråden jobbe for å sikre at den norske forvaltningens tjenester benytter åpne formater og protokoller, slik at tilgangen sikres for flest mulig brukere, spør Leknes.

Og Dåvøy svarer:

-- Jeg er enig i intensjonen om at flest mulig brukere skal få tilgang på dette. Samtidig må departementet nøye vurdere at sentrale offentlige støttetiltak ikke bryter med statsstøttereglene eller regelverket for offentlige anskaffelser, for ikke å favorisere noen aktører i dette markedet. Andre land er også bundet av tilsvarende regler. Det er derfor store variasjoner i hvilken tilnærming land har tatt til åpen programvare og hvor konkret man kan støtte dette. Myndighetene i noen land har inntatt en rolle som, skal vi si, passive informatører, mens andre er mer aktive som tilretteleggere. Vi vil vurdere vår tilnærming ut fra resultatet av den undersøkelsen som jeg varslet om i mitt første svar. Så dette må vi få komme tilbake til, svarte Dåvøy.