Steria om sine SKARP-muligheter

Administrerende direktør i Steria, Kjell Rusti, er ydmyk overfor de problemer WM-data har opplevd. Rusti ser likevel muligheter for Steria i en eventuell ny SKARP-kontrakt.

Steria fikk samtidig med WM-data kontrakt med Skattedirektoratet for leveranser og drift av hardware knyttet til utviklingsprosjektet.

Innledningsvis kommenterer Rusti at han og Steria på ingen måte ønsker å fremstå som noen som ønsker å profittere på andres fiasko. Han poengterer at det er tragisk for en leverandør som WM-data at man har kommet så skjevt ut i en stor og viktig avtale, og at Skattedirektoratet også har kommet i en vanskelig situasjon. Han presiserer også at alle hans kommentarer må vurderes ut fra at han ikke kjenner alle forhold omkring hva som har ført til oppsigelsen av avtalen. Når det er sagt mener han at  Steria innehar den kompetansen og erfaringen som skal til for å gå inn i en dialog med Skattedirektoratet om å ferdigstille prosjektet.

-- Ser dere det også som sannsynlig at Skattedirektoratet må ut med en ny utlysning, når de nå har hevet avtalen med WM-data?

-- Ja, det virker sannsynlig uten at jeg vet hvordan dette vil skje. Dette blir uansett ren spekulasjon, men ut fra erfaring med lignende situasjoner tror jeg først og fremst  SKD vil trenge litt tid på å områ seg og deretter finne ut hva de vil gjøre.

-- Prosjektet er jo et ledd i en større omlegging av ligningsetaten og å gå tilbake til gammel løsning er neppe et alternativ. Derfor mener jeg det er helt naturlig at prosjektet fullføres. Om SKD velger å ferdigstille prosjektet med egne ressurser, med innleide ressurser eller i form av et prosjekt vil tiden vise.

-- Vil det være interessant/aktuelt for dere å legge inn anbud på en eventuell slik ny kontrakt?

-- Jeg er naturligvis interessert i å vise at vi med vår kompetanse og vårt renomme som solid leverandør er i stand til å hjelpe SKD med å ferdigstille SKARP. Dersom det kommer en ny utlysning vil vi gjøre vårt beste for å vinne denne.

-- Vår kompetanse og erfaring som systemintegrator i kompliserte prosjekter er vår styrke. Vi har dessuten gjennom Steria en betydelig internasjonal ekspertise som har arbeidet med lignende skattesystemer i andre land. Vi har her i Norge nylig en meget nyttig erfaring fra et meget stort utviklingsprosjekt hvor den valgte leverandør ikke klarte å fullføre sine forpliktelser, hvor vi tok over ansvaret og har gjort en suksess ut av denne leveransen. Det aller viktigste i slike situasjoner er å være ydmyk og fleksibel, men samtidig etablere en leveranseorganisasjon hvor roller og ansvar  er klare.

-- Hvilke betingelser må eventuelt være endret i prosjektet for at nye aktører skal "tørre" å gå inn på dette prosjektet?

-- Jeg kjenner ikke avtalen eller de faktiske forholdene i prosjektet per i dag i detalj, så jeg kan ikke svare konkret på hva som må endres. Jeg har heller ingen grunn til å tro at det var store feil eller mangler i denne avtalen. Siden man har kommet i den situasjonen man har var jo åpenbart noe feil likevel enten i avtalen eller gjennomføringen. Så noe må endres uten at jeg i dag kan si hva.

-- Det er alltid risiko forbundet med å påta seg prosjekter. Jeg kan ikke se noe som skulle tilsi at vurderingen av risikoen i dette tilfelle skulle være svært annerledes enn i et "normaltilfelle". Naturligvis er dette et svært komplisert prosjekt og en leverandør har feilet, men gjennom å bryte ned prosjektet i håndterbare komponenter og å få innsikt i krav, spesifikasjoner etc bør vi være i stand til å håndtere denne risikoen.

-- Det er alltid risikovurderingen totalt sett som avgjør om man "tør" gå inn på et prosjekt. I Steria har vi en formell prosess som for risikovurdering og vi vil gjennom denne avgjøre om vi "tør" i dette prosjektet.

-- Det er helt essensielt at det blir gjennomført et forprosjekt eller en analyse som kan klargjøre hva som gjenstår av arbeide. Skal man gå inn i en situasjon som denne er en detaljert gjennomgang av kravene og en diskusjon alle risikomomenter naturlig. Det må fremskaffes et godt underlag for å kunne estimere arbeidet og risikoen.

-- Mange vil sikkert frykte et fastprisprosjekt basert på resultatet til nå. Vi er imidlertid av den oppfatning at gjennom et godt forarbeide med åpenhet mellom leverandør og mottaksapparat hele veien, så er det flere mulige modeller å kjøre prosjektet videre på. Det kan godt være deler på fastpris, deler basert på en risikodelingsmodell og også deler hvor det ikke er mulig å lage et godt nok grunnlag som må baseres på løpende timer. Dette er modeller vi tidligere har kombinert med stort hell både for kunde og for oss som leverandør.