Stigende behov for it-ressurser

Stigende behov for it-ressurser

DND: Norge er dårligst i klassen i Skandinavia når det gjelder å utnytte globale ressurser.

Av Petter Standal, VP Global SourcingMarketing, EDB Ergogroup

Over de siste tiårene har mange nordiske selskaper utviklet seg til internasjonale konsern. Noen har blitt globale aktører i sine bransjer. Samtidig opplever norske virksomheter et sterkt prispress fra utenlandske aktører. I begge tilfeller kan global sourcing være en nøkkelfaktor.

Økt global konkurranse er et faktum for nordiske selskaper. Konkurransen er drevet av lavere handelsbarrierer og framveksten av nye økonomiske stormakter, med Kina og Indiasom sterke aktører. Disse landene tilbyr også store mengder kvalifisert arbeidskraft til lav kostnad. Samtidig gjør ny teknologi det lett å dele ressurser over landegrensene, blant annet gjennom bedre infrastruktur for kommunikasjon, bedre sikkerhetsarkitektur og tjenesteorientert programvarearkitektur. Denne bruken av informasjonsteknologi har lagt til rette for en globalisert økonomi som blant annet gir stordriftsfordeler og krav til kortere ”time-to-market”.

Høy etisk standard

For å møte fremtidens utfordringer er vi helt avhengige av godt samarbeid på tvers av landegrenser. Samtidig vil alltid globaliseringen utfordre den etablerte lokale tryggheten, og tillit til samarbeidspartnere blir enda viktigere enn tidligere. Av de store aktørene forventer vi at detilbyr lønnsom outsourcingog atnordiske standarder blir opprettholdt i alle ledd. Global Sourcing handler om å finne den best egnede kompetansen uavhengig av hvor i verden den finnes med en forventning om at det ikke går på bekostning av etiske standarder og arbeidsmiljø.

Dårligst i klassen

En undersøkelse utført av IKT Norge viser at Norge foreløpig er dårligst i klassen i Skandinavia når det gjelder å utnytte globale ressurser. Knapphet på nordiskeIT-ressurser vil imidlertid forsterkes, blant annet fordi søknadsmengden til IKT-fag fortsetter å synke samtidig med at behovet for IT-ressurser øker.Det fører til at stadig flere er nødt til å se utover landegrensene for å finne ønsket kompetanse og ressurser.

EDB ErgoGroup har gjennomført en undersøkelse blant store norske virksomheter. Den viser at følgende sentrale drivkrefter styrer virksomhetenes beslutninger når det gjelder global sourcing:

 • Virksomhetens eksponering for konkurranse
 • Virksomhetens fokus på lønnsomhet
 • Internasjonalisering av virksomhetens kjerneområder
 • Behov for tilstrekkelig ressurser og kompetanse for å sikre at kjernevirksomheten kan forbedres og utvikles gjennom utvikling av nye tjenester

Jo mer internasjonal en virksomhet er, jo mer legger den vekt på konkurranse og kostnader. Mer lokalt eller regionalt orienterte selskaper legger mer vekt på behovet for utviklingsressurser og spisskompetanse innen noen teknologiområder.

Global rådgivning og drift

Global sourcing gir økt leveransekraft, tilgang til ny kompetanse og som en ekstra bonus, kostnadsfordeler. Derfor har EDB ErgoGroup opparbeidet strategisk kapasitet og kompetanse på dette området i Kiev i Ukraina, og i Bangalore og Chandigarh i India.Disse sentrene leverer kostnadseffektive ressurser innen drift og rådgivning for sentrale områder som SAP, Microsoft, Oracle og IBM-teknologi, prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon. De innehar også ekspertise innen tilpasning og implementering av standardsystemer og skreddersøm innen de flestebransjer..

Muligheten for å kunne utnytte ny teknologi og løsninger på en god måte forbedres ved at en gjennom global sourcingfår tilgang på mye bredere og oppdatert kunnskap og kompetanse om nye aktuelle muligheter ogløsninger.

Fleksibiliteten med hensyn til ressursbruk og kompetanseskifte vil også kunne økekraftig. Ved å kombinere lokale og globale ressurser er det enkelt å skalere ressursbruken i takt med endrede behov. Du kan også raskt endre ressurs- og kompetansesammensetningen i organisasjonen. Samarbeider du med en profesjonell IT-partner slipper du å lete etter ressursene selvdersom du har stilt krav til og samarbeider med din leverandør om dette.

Innen Bank og Finans har EDB ErgoGroup hjulpet flere kunder raskt på markedet med nye markedskritiske løsninger ved hjelp av global sourcing, blant annet i utviklingen av Nordens første bankløsning for iPhone.

Fire trinn til god outsourcing

 1. Velg en partner som har dybdekunnskap om din bransje og din virksomhet, og som kan vise til sterke referanser fra liknende prosjekter gjennomført for andre selskaper i Norden.
 2. Bygg en vinn-vinn-dynamikk inn i løsningen. Sørg for en avtale med balanserte vilkår som gjør at begge parter har interesse av å samarbeide og yte sitt beste.
 3. Vær sikker på at leverandøren har insentivmodeller som støtter leveranse av IT-tjenester til hele din internasjonale virksomhet. Uten et slikt virkemiddel kan en geografisk inndelt organisasjon være dårlig egnet til å støtte kunder med global virksomhet.
 4. Gå trinnvis fram. Sørg først for nødvendig kontroll med tjenesten du skal outsource. Prøv så ut global sourcing på et begrenset og kontrollerbart område. Sørg for at dette fungerer og at du kan ta ut de ønskede gevinster før du prøver det ut på flere og mer dynamiske områder.

Gode relasjoner og samarbeid basert på gjensidig kulturforståelse er avgjørende for suksess

Med dette mener jeg:

 1. Klar organisering og roller
 2. Gjensidig trening i hverandres kulturer
 3. Forståelse for grunnleggende forretningsverdier og prinsipp for samarbeidet
 4. Omtanke, oppmerksomhet og tilstedeværelse for offshore ressurser
 5. Jobb sammen med offshore ressursene som om de er dine egne
 6. Respekter kulturforskjeller, vis interesse for fag og kultur

Global Sourcing vil bringe nye verdifulle perspektiv og erfaringer inn i virksomheten. Utnyttet på riktig måte vil dette være en kraftig drivkraft for å kunne realisere forretningsmessige så vel som teknologiske strategier.

Det er ikke lenger spørsmål om en skal gjøre det men heller hvordan gjøre Global Sourcing mest mulig riktig!