Stolleken på nytt - hvem blir sittende?

Stolleken på nytt - hvem blir sittende?

Etter et tre magre år for mange IT-bedrifter, der kostnadskutt har vært vel så viktig som fokus på omsetningsvekst, er det en rekke tegn på at trenden har snudd.
Selskaper øker i verdi, investeringslysten er igjen kommet tilbake og 16 prosent av Norges virksomheter vil ansette flere medarbeidere dette kvartalet. Stoler blir tomme og nye brukere må skaffes til veie. Stolleken er i gang i it-bransjen. Det er på høy tid at bedriftene blåser støvet av karriereplaner og kompetansehevingsprogrammer for sine ansatte. nn It-hodene hadde en enorm verdi for kun få år siden. Like etterpå var de verdiløse. Hodene ble fjernet i raskt tempo for å få kontroll på kostnadene. Utfordringene for en rekke selskaper nå er at de har fjernet for mange hoder. Hoder og stoler ble fjernet for å tilfredstille investorenes krav om minimalisering av kostnader, for igjen å opprettholde mest mulig av en kanskje kunstig høy verdi på en del selskaper.

Nå må det fylles på med nye hoder, enten innleide eller fast ansatte. For første kvartal 2004 sier 16 prosent av de spurte selskapene at de vil øke bemanningen, mens kun seks prosent vil redusere den, i følge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Dette får igjen konsekvenser for andre selskaper som mister medarbeidere ) som må erstattes.

Etter en periode der de fleste har satt seg godt til rette i sin kontorstol, har nok en del stagnert i jobben og ønsker å gjøre noe annet. Noen ønsker seg til stillinger som er mer i tråd med deres utdanning og atter andre velger seg bort som et ledd i sin karriereplan. Society for Human Resource Professionals gjorde nylig en undersøkelse i USA, hvor de spurte arbeidstakere om de planla å skifte jobb når det ble en positiv utvikling i økonomien igjen. Mer enn åtte av ti svarte at de planla det. Dette er enhver personalansvarligs skrekkscenario ) og 2004 er året da det kan bli realitet. nn Tredje kvartal ga oss i ElanIT indikasjoner på at bedrifters behov for konsulenter økte, og en viktigere tendens - til annet enn vedlikehold. Fjerde kvartal i fjor og begynnelsen av første kvartal i år bekreftet tendensen ) stoler skal fylles. De stolene som nå fylles opp er utviklernes.

Utviklere har vært mindre etterspurt de siste årene, fordi dette er arbeid som kan vente. Konsekvensen av dette er at mange utviklere har satt seg i drift- og vedlikeholdsstoler i stedet for. I løpet av dette året vil mange av disse forlate disse stolene og starte å arbeide med det de har spesialisert seg til. Dermed er stolleken i gang for alvor innenfor IT-relatert virksomhet.

Det er grunn til å anta at både leverandører innenfor sektoren og kjøpere av tjenestene har lært. Det neste året vil bli preget av forsiktighet. IDC anslår rundt 10 prosent årlig vekst innenfor outsourcing fram til 2007. Ut fra at de fleste forsatt husker de magre årene, vil nok også en rekke virksomheter sette ut deler av sitt ressursbehov på it-bemanning. Dette er kritisk arbeidskraft, men for de fleste ikke forretningskritisk, samtidig vil mange ha behov for å implementere nye systemer. Dette er arbeid som krever spesialister over en begrenset tid.

Dyktige medarbeidere får alltid jobb. I gode tider er det enkelt å gå fra sin nåværende arbeidsgiver til godt betalte konsulentstillinger. Konsulentselskapene, som ElanIT, tar dem i mot med åpne armer. Vi er i en transaksjonsorientert industri hvor inntjening er det viktigste for både konsulenten og oss. De vi ikke kan garantere av sikkerhet, kompenserer vi med god lønn. Den beste beskyttelsen mot vår bransje er å oppfylle medarbeidernes forventning til både arbeidsoppgaver og lønn.

Jobb nummer en er å identifisere nøkkelmedarbeiderne. Still spørsmålet om verdien på den enkelte og hvor stort tapet vil være hvis vedkommende forlater stolen. Det vil gi en god indikasjon på hvilke investeringer bedriften kan forsvare for denne personen. Gi dem insentiver for å fortsette, både ved å utvikle en gjensidig interessant karriereplan for medarbeideren og sikre at vedkommende har den kompetansen denne ønsker seg ) og bedriften har behov for. I nedgangstider er det få som jakter på bedriftens ansatte. I gode tider ønsker mange av konkurrentene seg dem. I stolleker er det kun en vinner. Den som har fylt stolen når dansen rundt stolene stopper.

Haakon Gellein,
Administrerende direktør i ElanIT