Større budsjetter gir ikke større gevinster

It-prosjekter i offentlig sektor gir ikke de reduserte kostnadene som prosjekteierne ønsker seg.
Mange drømmer om at teknologi skal sørge for en effektiv og automatisert saksbehandling i offentlig sektor, slik at ressurser kan overføres til praktisk arbeid, eksempelvis i omsorgstjenester. Dette er målsettinger man sliter med å få til i Norge, men vi er ikke alene.

IBM har gjennomført en stor global undersøkelse om it-prosjekter i offentlig sektor. Undersøkelsen inkluderer ikke norske prosjekter, men viser at man i utlandet sliter med de samme problemstillingene som i Norge.

It-budsjettene øker, og man har problemer med å ta ut gevinster i form av reduserte driftskostnader eller ressurser som kan brukes på andre områder enn it og administrasjon.

Vil gjerne hjelpe

-- Jeg tror man er altfor lite flink til å bruke tid og krefter på å forfølge de gevinstmål man har satt seg. Når et prosjekt skal settes i gang, havner man ofte opp med å måtte kutte kostnader. De postene som da blir kuttet er typisk opplæring og mål-oppfølging, mener Geir Haugen i IBM.

-- Vi som it-leverandør ønsker selvsagt at prosjektene vi er involvert i er vellykkede. Derfor ønsker vi at våre kunder skal kunne realisere, og ikke minst vise til gevinster, etter at de har implementert nye it-løsninger. Slik er det dessverre ofte ikke i dag.

Haugen synes det er svært positivt hvis man kan få større fokus nettopp på gevinstområdet i større it-prosjekter.

-- Man må sette opp delmål, og det krever tid og adekvate systemer som kan hjelpe til i oppfølgingsarbeidet. Prosjektledelse og leverandør må være seg målene bevisst under prosjekperioden. Bare på denne måten kan man se at ny teknologi avler automatisering og innsparing, poengterer Haugen.

Ikke av seg selv

Haugen kan heller ikke mange nok ganger poengtere at gevinster av it-prosjekter ikke kommer av seg selv.

-- IBMs undersøkelse viser at mange av it-prosjektene gir resultater med tanke på bedre informasjonsflyt og bedre kundetilfredshet. Men de færreste forteller at de faktisk har oppnådd lavere driftskostnader, eller frigjort ressurser som kan benyttes på andre områder, forteller Haugen.

Og dette er på tross av at hele 51 prosent poengterer at det nettopp er reduserte driftskostnader som er motivasjonen bak deres it-prosjekt.

-- Det er altså et stort sprik mellom det prosjekteier sier de ønsker å oppnå, og det som blir realiteten til slutt. Her har det offentlige en lang vei å gå for å få bedre skikk på sine prosjekter, mener Haugen.

-- Vi vil gjerne hjelpe til på dette, og jeg håper leverandørene i større grad etterhvert kan få lov til å bidra med sin forretningserfaring, slik at målsettingene i større grad blir fulgt opp, og ikke minst at man når de egentlige målene sine, sier Haugen.