Stort kostnadspress i telekom

Stadig nye tjenester på kabel, internett og trådløs kommunikasjon fortsetter å drive priser nedover og service- og kvalitetskravene oppover for telekom-operatørene.

Operatørene må derfor optimalisere sin drift og vurdere sine kostnadsdrivere for å sikre de lave kostnader og den høye ytelse som telekomdrift krever for å kunne konkurrere. Når konkurransen blir større og prisene går nedover, tar fokus på kostnader overhånd og det salderes på tjenestenes kvalitet. Forbrukerne aksepterer i stor grad at servicen blir dårligere når prisene blir lavere.

Vi kan gjerne sitte trangere på charterfly og vi tolererer at SAS kutter i matserveringen - fordi det gir lavere priser. Telekom-operatørene opplever ikke det samme. Her krever kundene rimeligere tjenester, samtidig krever de også at de blir bedre. Utfordringen er stor, men ikke uoverkommelig. Ny teknologi for automatisert drift, effektive prosesser og en hensiktsmessing nettarkitektur er blant tingene som gir konkurransefortrinn på dette området. Gjennom optimalisering innenfor disse områdene kan en telekom-operatør levere i henhold til de kravene som kunder og markedet setter.

Reduserte kostnader og bedre service - Er det mulig å oppnå ? Accenture har gjennom egen forskningsaktivitet og arbeid med kunder innenfor telekombransjen definert en vei for reduksjon av driftskostnadene, mens man samtidig øker kapasitet og tjeneste-tilbudet. Tilsvarende har skjedd innenfor hitech-bransjen der det er flere eksempler på produkter som må leveres med høyere kapasitet til lavere pris. Et eksempel på dette er Dell Computer.

I et forsøk på i differensierer seg selv i en business der pris betyr alt, stilte de ett spørsmål til sin egen driftsstruktur: Hvordan kan vi komme ned på lavest mulig produksjonskostnad og samtidig levere samme eller bedre kapasitet og fleksibilitet? De gikk systematisk til verks og gjennomførte endringer i salg, produksjon og leveranseapparatene og nådde sitt mål; en unik, direkte forretningsmodell som ga dem en ledende markedsposisjon verden over.

For de fleste operatører representerer nettet den største delen av kostnadene - rundt 35- 45 % for mobiloperatører og 50 - 60 % for fastnettoperatører. Mer spesifikt kan vi se at 50-60% av kostnadene for en operatør er konsentrert rundt fire hovedområder; håndtering av feil, leveranser, utbygging og vedlikehold, samt utstyrskjøp. De første tre av disse områdene representerer de med størst potensial for optimalisering.

Optimalisering innenfor disse områdene gir telecom-operatører fordelen av både lavere kostnad og bedre service. Disse løsningene kan implementeres hver for seg eller sammen for å maksimalisere operasjonell og finansiell ytelse fra nåværende infrastruktur. For å få maksimal verdi ut av optimaliseringen bør det imidlertid heller gjennomføres som flere etterfølgende, sammenhengende initiativ.

Vår erfaring viser at et helhetlig optimaliseringsprogram som ser på alle muligheter vil gi et sted mellom 15-30 % reduksjon i totale driftskostnader for operatøren, mens man samtidig beholder nåværende volumer av kunder og tjenester, samt kvalitet i nettet. Dette er ikke ønskedrømmer, men faktiske resultater som er oppnådd hos operatører rundt hele kloden, inkludert Norden.

Reduserte kostnader og bedre service - Er det mulig å oppnå? Optimalisering begynner med å sette overordnede mål for besparelser, samt forretningsmessige mål med initiativet. Dette gir fundamentet for å identifisere og prioritere spesifikke forbedringsmuligheter. Selv om det er flere veier til denne optimaliseringen er det noen områder det kan være verdt å vurdere.

Man kan øke ledelsesfokus og investering i ressurser som fokuserer på forbedringer i dagens strukturer og prosesser; vurdere å implementere eller øke implementeringen av datatilgang i beslutningsprosessene i daglig drift, samt selvbetjeningsløsninger for kundene for å redusere driftskostnad; lytte til både eksterne og interne ressurser for design, innføring og drift av optimaliserte løsninger for drift.

Hvordan lukke gapet mellom kostnader og service? Initiativene bør tilrettelegges i form av et gjennomføringsprogram som har forankring av initiativene på tilstrekkelig høyt nivå i organisasjonen. Programmet må gjennomføre tiltakene med utgangspunkt i en redesignet prosess med tilhørende endringer på organisasjon og IT.

Telekommarkedet kommer sannsynligvis til å utvikle seg til et enda mer aggressivt og konkurransepreget marked enn det som er tilfellet i dag. Konkurrerende kabel, internett, mobil og fasttelefoni-alternativer vil komme til å drive prisene ytterligere nedover, samtidig som kvalitetskravene økes. Her i Norge vil for eksempel flere operatører tilby ip-telefoni tjenester til privatkunder, som da ikke lenger har behov for annet enn en fast internettforbindelse for å få fasttelefon hjemme.

Optimalisering av driften og kostnadsdriverne er et kritisk og nødvendig skritt i å tilby de lav-kost, høy ytelses løsninger som markedet vil kreve for at du skal være konkurransedyktig

Terje Omfjord,
Associate Partner i Accenture Norge