Teknologene må inn i toppledelsen og tenke avkastning!

Teknologene må inn i toppledelsen og tenke avkastning!

Hvordan kan it-ledere gi råd som sikrer forretningsmessig vekst? skriver Tor Mesøy i Accenture.

Informasjonsteknologi utgjør en økende del av økonomien, og det legges stadig større vekt på å utnytte informasjonsteknologi til å sikre gode resultater gjennom alle ledd av forretningsprosessen. Men hvordan skal pengene brukes for å gi best resultat? Og hvordan kan it-ledere gi råd som sikrer forretningsmessig vekst? 

De bedriftene som lykkes best i dag har funnet formelen: De utnytter informasjonsteknologi effektivt til å fremme innovasjon. De finner frem til mer effektive forretningsmodeller og blir samtidig mer produktive. Undersøkelser Accenture har gjennomført viser at det ikke er fokus på kostnadskutt som er typisk for de selskapene som gir aksjonærene størst totalt utbytte, men heller evne til lønnsom inntektsvekst.

It-ledere kan spille en sentral rolle i å skape utbytte for selskapets aksjonærer, men før de kommer dit har de en real utfordring: De fleste it-lederne sier nemlig at de fremdeles ikke tas med på råd når selskapets forretningsstrategi legges. Derimot forventes det at IT-lederen på kommando drar opp en kjapp løsning etter at strategien er lagt.

Før de kan kreve sin plass ved toppledelsens bord, må it-lederne selv ta steget ut av den tradisjonelle teknologrollen. Med bakgrunn i internasjonale undersøkelser Accenture har gjennomført blant toppledere og it-ledere, kan vi peke på fire ting IT-ledere må gjøre for at informasjonsteknologien ) og it-lederen ) skal kunne bidra optimalt til å sikre forretningsmessig vekst:

De må få it til å handle om forretningsverdi ) og vice versa. Det er ikke lenger nok å beregne kapitalavkastningen av it. I stedet bør it-ledere tenke aksjonærverdi når de diskuterer forretningsverdi. It-lederen bør styre diskusjonen om hvordan selskapet skal styrke resultatene i retning av hva informasjonsteknologi kan bidra med for å skape vekst og redusere risiko.

De må komme opp med gode forslag til it-basert endring. It-ledere må kontinuerlig lete etter muligheter til å øke verdiskapingen gjennom partnerskap. For eksempel kan man styrke forretningssamarbeidet ved å legge til rette for sømløs interaksjon med forskningspartnere eller andre selskaper i verdikjeden. Fokus må være på å utnytte partenes samlede ekspertise til å redusere risiko, dele investeringskostnader eller utvikle standarder.

Også når it-funksjoner outsources, består it-lederens strategiske ansvar. Både gjennom kontrakten og i den løpende dialogen må it-lederen tydelig uttrykke hvilken forretningsverdi man venter fra outsourcings-partneren. Om partnerskapet skal gi gode forretningsresultater må forretningsmessig verdiskaping gjennomsyre alle parametrene i samarbeidet.

De må utnytte it-investeringene optimalt. De mest produktive selskapene koordinerer organiseringen og styringen av informasjonsteknologien med de øvrige forretningsenhetene. Accentures undersøkelse viser at selskaper med høy fortjenestemargin totalt sett bruker mindre penger enn konkurrentene på informasjonsteknologi, men betydelig mer på NY informasjonsteknologi.

Det er IT-lederens ansvar til enhver tid å ha oversikt over nye teknologiske muligheter og å utforme og iverksette planer som sikrer at it-midlene utnyttes best mulig. Samtidig kreves det årvåkenhet og fleksibilitet for eksterne endringer som kan gjøre det umulig å realisere forretningsmuligheten. It-lederen må kunne planlegge langsiktig, beherske endringsledelse og evne å mobilisere hele it-avdelingen i iverksettelsen av strategier, planer og tiltak, så vel som i samarbeidet med kollegene på forretningssiden. Som veiviser for andre ledere i virksomheten må it-lederen samtidig være på vakt mot å bli styrt av andres personlige eller profesjonelle agendaer i planleggingsfasen.

De må gjøre informasjonsteknologi til et verktøy for høyere ytelse og bedre forretningsresultater. Utvikling av nye verktøy og arkitekturer byr alltid på nye muligheter for å oppnå høyere ytelse. Det er it-lederens ansvar å vurdere slike muligheter kontinuerlig og anbefale de løsningene som vil gi vesentlig positiv verdi. De it-lederne som mester de fire punktene ovenfor, gir vesentlige bidrag til en balansert styring av selskapet og viser samtidig hvor viktig informasjonsteknologien er for at selskapet skal kunne høste gode resultater. For den enkelte it-leder kan en slik rolle bety nytt ansvar, nye arbeidsoppgaver og behov for å skaffe seg bredere kompetanse. Til gjengjeld får it-lederen betydelig innvirkning på forretningsprosessen og - på det personlig plan - et springbrett til en lang og vellykket karriere.

Tor Mesøy
partner i Accenture Strategy & Business Architecture og leder selskapets Strategic IT Effectiveness group i Norden