130.000 får høyhastighet i år

130.000 får høyhastighet i år

Om lag 105.000 er fiber – resten HFC-kabel og VDSL.

130.000 nye bedrifter og private hjem samlet vil få høyhastighetstilknytning i Norge i 2014.

Veksten vil sannsynligvis ligge litt i overkant av utviklingen i 2013. Enda sterkere enn tidligere vil veksten finne sted i de store befolkningssentrene med Oslo/Akershus og Bergen i spissen. Det er om lag 120 ulike bredbåndoperatører i Norge.

Vekstvinnere

Foreløpig har ikke de store utbyggerne sluppet endelige tall for 2013, men basert på tall fra 1. halvår og tredje kvartal 2013 ser det ut til at det er Altibox-partnerskapet som blir vekstvinner, fulgt av Telenor og Get. Utenom de tre store er det Eidsiva og Broadnet som utgjør tyngden i markedet.

I vår prognose har vi tatt med fiber som det helt dominerende i bredbåndsveksten for høykapasitets bredbånd – Next Generation Access Networks (NGA). Men også HFC kabel og VDSL er med i vekstprognosen. Slike nett defineres som regler som minimums nedlastingshastighet på 30 Mbit/s. Prognosen inneholder netto antall nye oppkoplete kunder minus frafall (churn). I tallene nedfor har vi tatt med både bedrift og privat. Merk at Totalutviklingen i markedet vil bli anslagsvis 30-40.000 svakere enn prognosen for høyhastighet viser. Dette på grunn av nedgang på lavhastighet ADSL og kabel.

Vekst 2013

Vekst 2014

Altibox-partnere samlet

38 000

45 000

Telenor

32 000

40 000

Get

31 000

25 000

Eidsiva

4 000

4 000

Enivest

2 500

3 000

Broadnet

4 000

6000

Loqal

1 000

1 000

Andre

8 000

6 000

Totalt

120 500

130 000

Fiberveksten

I vår prognose over har vi for 2013 lagt til grunn en fibervekst i fjor på 85.000, noe som er i samme størrelsesorden som de rapporterte tallene for 2012. For 2014 er fiber enda mer dominerende med en vekst på 105.000. Det er så å si utelukkende Get som har vekst på kabel. Telenor og NextGenTel har et visst tilsig på VDSL, men her har vi tatt høyde fr at bare kundene nærmest sentralen får over 30 Mbit/s på denne teknologien.

Det foreligger ennå ikke rapporterte tall for de store selskapene for 2013. Vi har i hovedsak basert oss på halvårstall for 2013 pluss uttalelser fra selskapene selv gjennom høsten. Det er ikke tvil om at investeringsviljen både hos Lyse og en rekke av deres partnere er stor og voksende etter hvert som stadig flere oppnår positiv drift. Ser vi litt nøyere på de underliggende tallene for Altibox er det Viken Fiber (17 000) og Lyse Fiber (6000) som er de største lokale vinnerne i 2013. I 2014 kommer også kraftig vekst i Bergen der Lyse og BKK satser mye på Bergen Fiber.

Telenor største usikkerhet

Det store usikkerhetsmomentet i prognosen er Telenors vekst. De hadde kun 9000 i fibervekst i første halvår, ingen nevneverdig kabelvekst og liten VDSL-vekst. Tallene for 2013 er ennå ikke rapportert.

- Veksten er større i 2. halvår og vi forventer 32-40 000 nye høyhastighetskunder samlet på alle typer høyhastighetsaksesser, sier Norges-sjef Berit Svendsen til Telecom Revy 17. september.

På det tidspunkt hadde Telenor 356.000 høyhastighetskunder. Altibox-felleskapet har nå passert 320 000 og ligger i så måte hakk i hæl på Telenor. Men Telenor har også mange på ADSL og hadde ved utgangen av Q3 867 000 bredbåndskunder totalt når vi også tar med de med lavere hastighet enn 30 Mbit/s. Tallene har også regulatorisk interesse da debatten om regulering av også Altibox er reist av Telenor som må åpne sitt fibernett.

Broadnet er et annet usikkerhetsmoment. Deres privatselskap Homenet vil neppe få noen særlig kundevekst, men de har sannsynligvis en betydelig vekst på bedriftsmarkedet. Men 2013 ble nok også preget av omstillingsutfordringene.

Et vekstelement som forsterker veksten i 2014 er utvilsomt bedriftsmarkedet der fortsatt over 100 000 bedrifter har xDSL-tilknytning. Med framveksten av skytjenester, større lagringsbehov og Big Data vil i år dette være en betydelig driver i bedriftsmarkedet. Det er imidlertid smått med analyser av bedriftsmarkedet. Veksten i høyhastighet der har vært svakere enn i privatmarkedet.

Det er også en klar trend at veksten konsentrerer seg mer og mer om de tre store – Telenor, Altibox og Get. I våre tall for 2014 har vi regnet med at de tre vil kjøpe noen mindre operatører i 2014. Signal er det første selskapet som nå blir solgt. Dette vil ikke forandre totaltallet mye på kort sikt, men kan forskyve forholdet mellom de store.

Politisk offensiv?

Det er framfor alt tre politiske forhold som virker inn på markedet selv om bare ett av dem vil ha stor betydning for markedsutviklingen i år. Og det er graveforskriftene som den nye regjeringen har lovt at de meget raskt vil ta tak i med sikte på like forskrifter for alle kommuner. Vi har regnet med en viss oppmykning med effekt fra 2. halvår 2014.

Den andre faktoren er det statlige bevilgningsnivået som nå er 150 millioner kroner. Hvis regjeringen mener alvor med sitt 100 Mbit/s-mål innen 4 år må det beløpet økes dramatisk. Men sannsynligvis skjer ikke det før fra 2015 via infrastrukturfondet.

Den tredje usikre politiske faktoren er kravet om åpne nett som betingelse for statsstøtte. Her er regelverket ennå ikke klart, men i forslaget forutsettes det åpenhet. Her har Telenor på sin side krevd at også Altibox-partnerne må åpne.

Oppsummert vil det ikke komme noen vårløsning for høyhastighets bredbånd i grisgrendte strøk i 2014. Veksten vil i hovedsak skje der befolkningsveksten er størst – i de store byene. Skillet mellom by og bygd vil derfor høyst sannsynlig øke også i 2014. For senere år har imidlertid de sentrale politiske signalene betydning for investeringsviljen.

Les om:

Telekom