Frekvensauksjonen blir hemmelig

Frekvensauksjonen blir hemmelig

800, 900 og 1800 MHz-båndene skal auksjoneres bort i desember, men buddataene blir ikke offentlige likevel.

Det har vært en lengre høringsrunde omkring frekvensauksjonen som er planlagt 2. desember. Her er heller ikke mobilselskapenes innvendinger offentlige – kun offentlige organer og NTV og NRKs uttalelser er tilgjengelige.

Lukket førsteprisauksjon

Det går fram av et dokument om myndighetenes vurderinger av høringsinnspillene at det er kommet fram tildels sterke innvendinger mot å ha en lukket auksjon i en runde der hver budgiver ikke kjenner andres bud. Der er det også vist til at Norge velger et lukket format i motsetning til de andre nordiske landene.

Konklusjonen til ekommyndighetene som her er Samferdselsdepartementet og PT, er som følger:

"Som tidligere nevnt har ekommyndigheten foretatt grundige vurderinger av auksjonsformatet lukket kombinatorisk førsteprisauksjon før beslutningen ble truffet. Ekommyndigheten er oppmerksom på at det i andre nordiske land har vært anvendt åpne budprosesser ved tildelingen av 800 MHz-frekvensene.

Det kan imidlertid ikke trekkes direkte paralleller til dette i forbindelse med den norske tildelingen, bl.a. fordi markedssituasjonen ikke er direkte sammenlignbar og fordi politiske målsettinger ikke nødvendigvis er like. Hensyntagen til nasjonale forskjeller har ført til at myndighetene har valgt andre løsninger i Norge."

Mye unntatt offentlighet

I sitt opprinnelige forslag hadde myndighetene foreslått at alle buddata skulle være offentlige inkludert hver enkelt budgivers budsum – til og med data til de som ikke nådde fram. Dette har avstedkommet kraftig motstand og samtlige høringsinnspill går mot offentliggjøring. Her snur myndighetene nå tvert om og unntar så vidt vi kan skjønne offentlighetens innsyn i samtlige buddata.

Slik er deres konklusjon: "På bakgrunn av høringsinnspillene har ekommyndigheten foretatt en ny vurdering av spørsmålet om publisering av buddata og har kommet til at samtlige buddata ikke skal offentliggjøres. Etter de redegjørelsene som har kommet i innspillene legger ekommyndigheten til grunn at opplysninger om samlede buddata er å anse som forretningssensitiv informasjon."

Men dette betyr ikke at budsummene blir hemmelige.

- Samlet vinnende budsum i auksjonen blir offentliggjort. Hver enkelt vinners budsum blir også offentliggjort. I en kombinatorisk auksjon som denne betyr det at man vil få vite hvor mye vinnerne i auksjonen skal betale for den kombinasjonen av frekvensblokker (den pakken) de vinner. Dersom for eksempel budgiver X vinner to blokker i 800 MHz, to blokker i 900 MHz og to blokker i 1800 MHz, vil man få vite den samlede prisen for denne pakken. Man kan altså ikke se av budet hvor mye budgiver X betaler for blokkene i hvert enkelt bånd. Dette gjelder alle kombinatoriske auksjoner; budgiverne uttrykker kun en pris for en samlet pakke, ikke en pris for pakkens bestanddeler, forklarer John- Eivind Velure i PT.

Forbrukermyndighet

Som kjent skal det opprettes en samarbeidsorganisasjon (SO) som skal ivareta eventuelle konflikter mellom LTE og DTT (bakkenettet). Her har også myndighetene gjort en endring ved at denne myndigheten ikke skal pålegges lagt under RiksTV.

"Ekommyndigheten har foretatt en ny vurdering og kommet til at SO selv bør velge leverandør av forbrukertjenesten. På den måten vil man kunne legge til rette for at flere kan levere tilbud på denne tjenesten, og gjennom konkurranse sikre at den mest kostnadseffektive og beste leverandøren blir valgt.

Ekommyndigheten opprettholder derfor ikke forslaget i ovennevnte dokument datert 14. august 2013 om at RiksTV skal være forbrukertjenesten for SO. En bestemmelse om at valg av leverandør til forbrukertjenesten for SO gjøres av SO vil bli inntatt som ett av vilkårene."

Les om:

Telekom