- Gravedybder et problem

- Gravedybder et problem

Torild Lid Uribarri i Telenor mener reglene for fiberbygging varierer for mye fra kommune til kommune.

- Gravedybder og andre vilkår for fremføring er noen steder et stort problem, mens reglene er langt mer lempelig i andre kommuner, sier Torild Lid Uribarri i Telenor.

Hun mener variasjonen i reglene fører til økte administrative kostnader for utbygger når bredbåndsutbygging planlegges.

LES OGSÅ:

Gammelt lovverk bremser bredbåndet

Hun peker også på at Vegdirektoratets arbeid med forskriften "tekniske og administrative vilkår og retningslinjer til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveger" har stanset helt opp siden høringsfristen 1. april 2008.

- Vi håper at Samferdselsdepartementet lander denne saken i løpet av første halvår 2013. Uten et overordnet ansvar og oversikt over kostnadsbilde for utbygging, får samfunnet en kostnadsspiral som går oppover i stedet for å effektivisere. Dette gjør nybygging og drift av kritisk infrastruktur unødvendig dyrt for samfunnet, sier hun.

Og legger til:

- Det er tvingende nødvendig å få på plass et balansert regelverk som sikrer utbygging og fornying av kritisk infrastruktur både på kort og lang sikt.

Gammel veilov

Uribarru forteller at Telenor ønsker felles retningslinjer fra det offentlige som regulerer gravedybder og administrative vilkår for bygging av infrastruktur.

- Alle har en felles interesse i å gjøre fremtidens bredbånd og strømnett tilgjengelig for næringsliv og privathusholdninger i hele landet. De utfordringene vi har lar seg ikke løse uten engasjement fra myndighetene. En veilov fra 1960 kan ikke klare å regulere de kompliserte utfordringer samfunnet vårt i dag står overfor.

Les om:

Telekom