Kostbar omstilling til fiberfabrikk

Kostbar omstilling til fiberfabrikk

Broadnet taper på tale. I fjor ble omsetningsnedgangen på 300 millioner kroner.

Broadnet som konsern er delt i to hovedenheter: Broadnet as med datacom-virksomhet og Ventelo as som viderefører voice – det vil si mobil og fast taletelefoni. Adm. direktør i Broadnet, Ole Edvard Pedersen, karakteriserer 2012 som et flatt år, men uttaler seg da kun for data-virksomheten.

Homenet er merkevaren for for privat bredbånd. Denne virksomheten er en del av Broadnet AS, men teknisk og kommersielt fremstår privatvirksomheten som et egen resultatenhet som drives på siden av kjernevirksomheten – fiberkommunikasjon til bedriftsmarkedet.

På konsernbasis var det i 2012 nettopp voice-delen som viste nedgang

- Det går framover i henhold til våre planer. Vår ambisjon er en betydelig vekst i det norske markedet som rendyrket datakom-selskap, sier Ole Edvard Pedersen. Merk at han her uttaler seg kun for datavirksomheten i Broadnet og ikke Voice-virksomheten i Ventelo as.

En av tre måtte gå

Som kjent gjennomførte Broadnet-konsernet i 2012 en kraftig nedbemanning med om lag 200 årsverk. Det er nå 548 ansatte i Broadnet-selskapene – 400 i Broadnet as og 135 ansatte i Ventelo.

Hele konsernet (Broadnet og Ventelo) hadde en omsetningsnedgang i underkant av NOK 300m fra 2011 til 2012

For Broadnet as vedkommende var 2011 – 2012 tilnærmet flat, mens Ventelo ble truffet av nedgang i mobilmarkedet samt prispress. Både Ventelo og Broadnet gjorde omstrukturering og nedbemanning i 2012. Samlet sett falt i underkant av 200 årsverk bort. For Broadnet var engangskostnadene godt over 100m. Ventelo hadde også engangskostnader.

Nøkkeltall for konsernet Broadnet + Ventelo

2012

2011

Omsetning

1 885m (10mnd)

2 623m

EBITDA

190m (10mnd)

387m

(2012-tallene inneholder store engangskostnader)

Broadnet har omorganisert selskapet på flere områder i 2012 som har vært en omstillingsår.

Årsomsetningen i konsernet samlet oppgis for 2012 å være ca. 2,3 milliarder kroner.

Regnskapet reflekterer kun 10 av årets 12 måneder. For 2012 er privatmarkedet nå i Homenet med i tallene.

Helt ny profil

Som våre lesere vet har Broadnet framstått som et rent fiberselskap i sin markedsføring med Fiberdager både i Oslo og Trondheim.

I sin tid var strategien ii gamle Ventelo vertikal integrasjon etter mønster fra Telenor. Den prosessen selskapet nå er inne i skal ta selskapet over i en rendyrket datacom-profil med fiberbasert datakommunikasjon i transport- og aksessnett og bedriftsløsninger som den altoverskyggende virksomheten. Samtidig er voice-virksomheten skilt ut i Ventelo. Vi har et meget sterkt landsomfattende transportnett med aksessnett i mer enn 100 byer og tettsteder. Vi dekker nå flere regioner bedre enn Telenor Vi fokuserer på fiberbasert datakommunikasjon til bedriftsmarkedet, og har allerede fått et betydelig fotfeste i samtlige segmenter i bedriftsmarkedet. . Vi har kapital og kunnskap som sterke bærebjelker for en videre vekst, sier Ole Edvard Pedersen

Privat i eget selskap

Tidligere i år ble privatvirksomheten innen bredbånd kommersielt og teknisk skilt ut som standalone virksomhet under Broadnet AS – HomeNet. HomeNet har nå rundt 56 500 bredbåndskunder hvorav 6127 på fiber. I 2012 hadde det som da het Ventelo privat en viss nedgang på xDSL i likhet med Telenor og NextGenTel. Fibervirksomheten har sin opprinnelige basis i Pronea og bredbåndsservice.

Selskapet har selv uttalt at de nå har prioritet på å ivareta eksisterende kunder og de har selvsagt et potensiale på å konvertere ADSL-kunder over til fiber og dermed oppnå høyere ARPU. (Se for øvrig egen omtale).

Ole Edvard Pedersen etterlater ingen tvil om at det i hovedselskapet er bedriftsmarkedet som har hovedprioritet.

- Den store veksten fremover kommer på aksess-siden, etter hvert som stadig flere bedriftskunder blir avhengige av fiberhastigheter. Vi har utviklet spisskompetanse på kundestyrt aksessutbygging og har utviklet en offensiv G2m-strategi som kombinerer salg og utbygging på en måte som sikrer fornuftig payback og akseptabel risiko.

- Skytjenester er en viktig driver for etterspørselen av fiberkapasitet, samtidig som stadig mer fiber lenger ut mot sluttbrukerne bidrar til å gjøre bruk av skytjenester mulig og attraktivt. Fiber og skytjenester kombinert gir en selvforsterkende effekt, Broadnets utbyggingsvirksomhet spiller derfor en viktig rolle for det digitale økosystemets utvikling i Norge.

- Er oppkjøp av andre bredbåndsoperatører aktuelt?

- Vår strategi og organisasjon er utformet for å vokse organisk på egen infrastruktur, men der markedsforhold og eksisterende nettstrukturer gjør det interessant å kjøpe fremfor å bygge vil vi alltid gjøre den type vurderinger..

- Har dere vært i konkrete prosesser?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Les om:

Telekom