Kraftig kutt i bredbåndstøtten

Kraftig kutt i bredbåndstøtten

Regjeringen kutter bredbåndstøtten i 2015 til i realiteten 1/3 av årets støttenivå. 50 millioner kroner er forslaget i Statsbudsjettet, mot nesten 160 millioner fodelt i år.

Til telesikkerhet og sikkerhet er det en økning på 17 millioner kroner til 75,8 millioner kroner. Til teleformål i det hele er bevilgningen 300 millioner kroner hvorav 173,1 millioner går til drift av PT.

Bevilgningen for i år var 108 millioner pluss at det ble overført 50 millioner fra tidligere år. I praksis betyr det at regjeringen kutter 2/3 av nivået fra 2014 til 2015 om de får flertall for sitt forslag. I år ble det søkt om 713 millioner. Tildelingen på 160 millioner utløser bredbånd til 10800 husstander. I årets bevilgning var 50 millioner overføring av ubrukte midler fra tidligere år. Neste års bevilgning vil slik sett bidra til 3-4000 nye tilknytninger i grisgrendte strøk.

Graveforskrifter viktigere

I proposisjonen heter det følgende:

"Regjeringen oppgir to årsaken for kuttene: det ene er at kommersielle operatører bygger i høyt tempo. Det andre at regelforenkling og graveforskrifter er viktigere enn subsidier.

Bakgrunnen for kutta er at kommersielle aktørar byggjer breiband og elektronisk kommunikasjon i høgt tempo. I tillegg kan forenklingar av regelverk bidra til kostnadskutt langt utover statlege subsidiar."

"Regjeringa vil leggje til rette for auka breibandsdekning også i 2015. Merksemda vil vere retta inn mot regelforenkling og kostnadskutt for utbyggarar framfor høge subsidiar frå staten. Regjeringa føreslår difor ein reduksjon i midlane til utbygging av breiband i statsbudsjettet for 2015."

- Vi meiner at ein i denne fasen bør vere varsam med å bruke statlege midlar på breiband for å dekkje over kostnadsdrivande reglar for graving. Det er òg slik at ein marknad i rask vekst har relativt god tilgang på kapital. Vi har difor føreslått ein reduksjon i nivået på løyvinga til breiband, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Telekom