Mener nedleggelser ødelegger for radionett

Mener nedleggelser ødelegger for radionett

Når NextNet legger ned radionett og selger frekvensene gir det bredbånd over radio et ufortjent dårlig rykte. Det mener Breiband.no.

For Breiband.no er fiber både en trussel og en forutsetning. For å tilby høyhastighets radio trenger de fiber i stamnettet i distriktene. Samtidig tvinger fiber i sentrum ut radio i omegn som i Kautokeino.

NextNet ut – Breiband.no inn

NextNet ar en gang den største tilbyderen i Norge av radiobasert bredbånd. Men de tre siste årene har NextNet hatt er driftsunderskudd på 61,2 millioner kroner mens konkurrenten Breiband.no (tidligere Direct Connect) har vokset seg størst og har også hatt de beste resultatene med 5,6 millioner i driftsoverskudd de samme tre årene. Det er Eidsiva og Hafslund Venture som eier NextNet. De har basert sitt nett på WiMax.

- I de områdene hvor NextNet nå legger ned, har vi i Breiband.no flere prosjekter på gang hvor vi på kommersielt grunnlag ser på hva vi skal bygge ut og her har vi konkret arbeid i gang på noen steder. Videre har vi tilbudt alle kundene en satellitt løsning som et alternativ til vi har vurdert hva vi skal gjøre i neste omgang, sier Jan Tore Dannemark.

- I Akershus-tilfellet var driftsperioden satt til 12 måneder og det sier seg selv at dette er et perspektiv som er alt for kort. Det må stilles krav til en lengre driftsperiode slik at leverandøren også er tvunget til å legge et tilsvarende langt perspektiv før kontrakten inngås, sier Dannemark

Et godt alternativ

- Det er mer viktig å poengtere at radiobredbånd er en god løsning i kombinasjon med fiber i stamnettet, men det fordrer at de som leverer bredbånd på denne teknologien har god kompetanse og organisasjon til å levere disse tjenestene. Det siste gjelder for øvrig like fullt enhver teknologi man leverer på. Breiband.no har levert bredbånd i store deler av Norge siden 2006 og bygget ut gjennom Høykom programmet i ca 130 kommuner.

- Omsetningen nådde 57,4 millioner kroner i 2013. det er en økning på 7,4 millioner kroner fra året før. Breiband.no har nå 11 200 kunder på radiobasert bredbånd. En økning på 3100 kunder i fjor. Selskapet driver lønnsomt.

Fiber presser radio ut

- Det er noen områder Breiband.no vi har lagt ned med bakgrunn i at det ikke har vært lønnsomt, men dette er i noen svært få områder. Vi har uansett har sørget for at kundene får levert et godt alternativ. Et viktig aspekt i utbygging av fiber eller andre kablede løsninger er at det kan medfører at man bygger ut de mest sentrale strøk der det bor flest innbyggere, mens de som ikke bor sentrumsnært ikke får et tilbud.

- For vår del er vi i slike tilfeller tvunget å legge ned siden man har valgt å bygge ut til de mest folkerike områdene hvor det gir best økonomi og dermed mister de som i dag har et tilbud i desentrale strøk sin forbindelse.

- Overordnet er det et viktig aspekt at dersom staten tildeler midler til områder som i dag har tilbud på radio kan det bety at man lager nye hvite områder ved at lønnsomheten for aktører som Breiband.no blir borte og tilbudet legges ned, sier Dannemark. han viser spesielt til følgende områder:

"Kautokeino kommune, her er tilbudet lagt ned høsten 2012.

Kvalsund kommune, her har det kommet fiber til de mest lønnsomme områdene, men inntil videre har vi valgt å ha nettet i drift.

Ski kommune, nærmere bestemt Skotbu, tilbudet lagt ned sommeren 2012

Nordkapp kommune, her er det fiberprosjekt utlyst der vi har flest kunder og blir det realisert legges hele nettet ned.

Flora kommune, her er det marginalt pr i dag og om vi mister noen kunder til så legges nettet ned."

Stamnettet begrenser

- Det er et faktum at det er svært mange som bor slik til at det å bygge ut med fiber er svært kostbart og det vil nok ikke skje i overskuelig perspektiv. Ved siden av dette så skjer det også mye med radioteknologien som gjør at man stadig kan levere mer båndbredde. Det er også forskjell på den radioteknologien vi bruker og den NextNet baserte seg på.

- Den viktigste faktoren for å kunne levere til sluttbrukeren er uansett hva man faktisk har i stamnettet, som er den samme utfordringen som for øvrig alle leverandører har.

- Jeg mener det er viktig å vurdere hva som er den mest fornuftige løsningen å velge når man vurderer områdene man skal bygge ut og her er det etter min vurdering svært ofte fornuftig med både fiber og radio. Et annet aspekt er driftsperioden som det stilles krav til i prosjektene.

- Men radionett er dyre i drift utsatt for vær og ising som de er og Internetthastigheten kommer ikke opp mot fiber?

- I noen områder er det mer kostbart å drifte enn andre, men vi er svært opptatt av å vurdere hvordan vi bygger i de forskjellige områder og velger forskjellige løsninger for å sikre god drift gitt de forutsetningene som ligger til grunn i det gitte område. Ising er et mindre problem, men det er til stede i noen tilfeller. Selve radioteknologien kan levere opp mot fiberhastigheter, men det fordrer som tidligere sagt at stamnettet er dimensjonert for dette

- Vi har lyktes i å drive nettene med sunn økonomisk drift. Spørsmålet er ikke om radiobaserte nett kan levere fiberhastigheter. For mange er radio det eneste alternativet til dårlig kobber. Og vi leverer definitivt bedre enn det. I tillegg har vi satellittilbudet, sier Dannemark.

4G en konkurrent

- Frykter du ikke at 4G i mobilnettene kan gi et bedre tilbud. NextNet tilbyr jo i prinsippet 4G fra NetCom som erstatning.

-Jeg ser 4G som et tilbud for mobilt bruk og med veksten i utbredelse i bruken av mobile enheter tror jeg fast bredbånd på både radio og fiber vil være svært nødvendig i fremtiden også. I prinsippet burde 4G også være en like stor trussel mot fiber som for radio når vi ser på privatmarkedet.

- Med båndbredder som 4G leverer kunne man like gjerne hevde at man kan klare seg med dette også i stedet for fiber. Det er også en svært stor utfordring å bygge ut med 4G i alle områder i Norge for å kunne erstatte det faste bredbåndet. Breiband.no opplever pr i dag større etterspørselen enn hva vi har kapasitet til å levere. Vi har også inngått avtaler med andre større telekom aktører som har kunder de selv ikke kan levere til. Ved siden av dette leverer vi stadig flere hot-spot løsninger til steder hvor det ikke er god nok mobildekning.

- Jeg mener at radiobredbånd har en lang horisont og vil være et viktig bidrag i å dekke Norge med bredbånd i tiden som komme, sier Dannemark.

Les om:

Telekom