Foto: PDPics/Pixabay

Foto: PDPics/Pixabay

Mørke hull på mørk fiber-kartet

Norge trenger mer mørk fiber mellom Oslo og Bergen. Av sårbarhetshensyn er kreves det i tillegg flere og bedre utenlandsforbindelser, utenom Sverige.

Det er to av hovedkonklusjonen i Nkoms rapport til Samferdselsdepartementet om mørk fiber. Kartleggingen viser at det er mye mørk fiber i Norge, men at det er sorte hull i øst-vest-forbindelser og også noen hull i Nordland og Troms.

Rapporten viser at det er kapasitet nok både i Norge og ut av Norge for dagens behov, men at det på langt nær er tilstrekkelig for å tiltrekke seg store datasentre. Rapporten bekrefter og dokumenterer det vi lenge har visst: Der det ikke er veier er det heller ingen transport. Med andre ord, vi trenger mer mørk fiber både i Norge og ut av Norge av to grunner: sårbarhet og framtidig mulige store datasentre. Markedet for grønne datasentre bør styrkes, mener Nkom.

Aktiviserer statlig fiber

Statssekretær Reynir Johannesson sa da han mottok rapporten at han har god grunn til å tro at de manglende øst-vest-forbindelsene kan løses ved hjelp fra Jernbaneverket og Vegvesenet alt neste år. Rapporten avslører at det finnes mye mørk fiber tilgjengelig fra ulike statlige etater, altså fiber som ikke blir kommersielt utnyttet i dag.

En av de viktigste forslagene til Nkom er at det nå trengs å definere et målbilde for transmisjonsnett i Norge og ut av Norge. Etter det vi forstår starter dette arbeidet nå og vil bli aktualisert med en ny utredning om alternativt transmisjonsnett i Norge i april.

Vi er for sårbare

Rapporten til Nkom slår ettertrykkelig fast at det trengs flere føringsveier ut av Norge også av sårbarhetshensyn. Disse bør gå utenom Sverige og Danmark:

«Det faktum at det meste av norsk trafikk mot utlandet er underlagt ett enkelt lands jurisdiksjon, utgjør en sårbarhet. Svenske myndigheter, fagforeninger e.l. vil i gitte situasjoner kunne ha behov for, interesse av eller være tvunget til å stenge eller på annen måte påvirke fiberinfrastrukturen i Sverige som Norge er avhengig av for trafikk mot utlandet. Sårbarheten vil også kunne gjøre seg gjeldende ved tilsvarende hendelser i Danmark. Nkom anser at denne sårbarheten har vesentlig betydning med hensyn til behovet for flere føringsveier ut av landet utenom Sverige og til dels Danmark.»

For høy pris utenom Oslo-området

Det er til dels vesentlig høyere transmisjonspriser (mørk fiber og optisk kanal) i Norge enn i Sverige og Danmark. Dette gjelder spesielt i andre deler av landet enn Oslo og det sentrale østlandsområdet.

Rapporten avslører at det finnes mye mørk fiber tilgjengelig.

Nkoms forslag til tiltak er blant annet å definere et nasjonalt målbilde for grunnleggende ekominfrastruktur som ivaretar dagens og fremtidige krav til sikkerhet og robusthet, og som samtidig møter behovene til datasenterindustrien. Nkom vil også set at det legges tilrette for sammenkobling av lokale og regionale fibernett for å oppnå flere gjennomgående langdistanse fibertraseer. 

Arktisk fiber

Statssekretær Reynir Johannesson kunne også bekrefte at departementet er i nær kontakt med den finske regjeringen i forbindelse med deres initiativ for en arktisk fiberforbindelse mellom Norge og Asia.

- Det er betydelige kommersielle interesser som er positive til dette prosjektet som vi ønsker å tilrettelegge for, sa Johannesson.

Flere detaljer fra rapporten kan leses på Telecomrevy.no.

Telekom