Telenor Mobil anker prisvedtak

Post- og Teletilsynet har vedtatt at Telenor Mobils priser til Sense må settes ned med 25 prosent. Som vanlig anker Telenor avgjørelsen.

Vedtaket er i tråd med Post- og Teletilsynets varsel om vedtak 23. juli og konkluderer med at Telenor Mobils nye priser til videreselgerne "skal beregnes slik at den samlede betalingen for disse volum, eksklusiv varekostnader i form av kostnader ved terminering i andre nett og roaming, ville blitt 25 prosent lavere enn den samlede betalingen basert på de prisene som faktisk gjaldt i perioden".

I en pressemelding skriver Telenor at de i en kommentarer avgitt 19. august til vedtaksvarselet har bestridt Post- og Teletilsynets tolkning av lov og forskrifter i denne saken. Telenor står fortsatt steil på denne bestridelsen.

Post- og Teletilsynets begrunnelse bygger på en vurdering av at Telenor Mobils priser ikke er kostnadsorienterte, og vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2002. Vedtaket gjelder for Sense, men vil også få effekt for de øvrige tjenesteleverandørene på Telenor Mobils nettverk. Dersom vedtaket skulle bli endelig, vil det medføre en regnskapsmessig effekt for hele 2002 på om lag 70 millioner kroner for Telenor Mobil.

Tilfreds

Administrerende direktør Bjørn Erik Reinseth i Sense mener vedtaket i Post- og Teletilsynet er omtrent som ventet. Han er tilfreds med at de har fulgt opp hva de sa i januar om kostnadsbaserte priser.

-- Men jeg mener at det fortsatt er et stykke igjen til at kravet om kostnadsorientering slik loven foreskriver er oppfylt. Det vil fortsatt være ubalanse i kontantflyten i mobilmarkedet, og Telenor vil tjene 80 øre av hver krone vi omsetter.

-- Tror du Telenor gir seg nå?

-- Jeg har vært lenge nok i gamet til å bli overrasket over om Telenor anker, svarer Reinseth.

Anker

Informasjonssjef Sigurd Sandvin i Telenor Mobil kan fortelle at selskapet vil klage vedtaket inn for Samferdselsdepartementet.

-- Vår viktigste bekymring er at myndighetene går inn og regulerer våre priser ned til et nivå hvor interessen for å investere i infrastruktur blir mindre. Telenor Mobil er interessert i å holde høy kvalitet. Vi har ett av de beste mobilnettene i verden, både når det gjelder teknologi og dekningsgrad, hevder Sandvin.

-- Nå tenker jeg ikke bare på denne ene saken, men nedregulering av prisene generelt kan få innflytelse på vår teknologiske utvikling og bidra til at vår evne til å investere i infrastruktur blir redusert, sier informasjonssjefen.