Å tenke nytt

Å tenke nytt

DND: Regjeringen har klar ambisjon om mer bruk av digitale kanaler, men mye gjenstår.

Av Rune Dypdalen, sjefskonsulent i Rambøll Management Consulting

Med digitalt førstevalg har Regjeringen en klar ambisjon om utstrakt bruk av digitale kanaler i offentlig sektor. IT i praksis® viser at det fortsatt er langt igjen for å realisere digitalt førstevalg. Offentlige virksomheter står derfor ovenfor en rekke større digitaliseringsprosesser, prosesser som gir anledning til å tenke strategisk, tenke nytt og tenke på tvers i utviklingen av digitale tjenester.

Det er et stort gevinstpotensial ved bruk av digitale kanaler i offentlig tjenesteproduksjon. Men all erfaring tilsier at overgangen fra manuelle til digitale kanaler byr på store interne og eksterne utfordringer.

Undersøkelsen IT i praksis® 2011 viser at hele 42 % av de største statlige virksomhetene og 63 % av de største kommunene fremdeles tilbyr svært enkle digitale tjenester overfor innbyggere og næringsliv. Kun et mindretall, 2 % av kommuner og 18 % av statlige virksomheter, har etablert digitale løsninger som understøtter en helhetlig tjenesteleveranse fra brukerkontakt til intern saksbehandling. Altinn, Lånekassen og Skatteetaten er eksempler på virksomheter som har kommet langt, men de representerer kun et fåtall av totalt ca. 1000 offentlige virksomheter i Norge.

Gode og helhetlige digitale tjenester er en forutsetning for å sikre forenkling og effektivisering i offentlig sektor. Økt effektivitet i saksbehandlingen, reduserte kostnader og økt datakvalitet er eksempler på gevinster for virksomhetene, mens innbyggere og næringsliv vil kunne få raskere saksbehandling, økt tilgjengelighet og økt kvalitet.

For å tilby helhetlige og effektive digitale tjenester med høy kvalitet kreves god organisatorisk og teknisk samhandling internt i egen virksomhet og på tvers av virksomheter. Det er når virksomhetene evner å tenke strategisk, tenke nytt og tenke på tvers at de store gevinstene kan hentes ut.

IT i praksis® identifiserer mange mulige årsaker til at utviklingen av digitale tjenester i offentlig sektor har kommet så kort. Forklaringen er sammensatt og består av alt fra manglende ledelsesfokus, utfordringer ved samarbeid på tvers av virksomheter og sektorer samt manglende evner til å gjennomføre endringstiltak på en vellykket måte. Alle de nevnte områdene er viktige å adressere når mange offentlige virksomheter nå skal digitalisere sine tjenester og legge til rette for digitalt førstevalg. Det første offentlige virksomheter nå bør gjøre, er å benytte anledningen til å tenke nytt rundt utviklingen av digitale tjenester:

  • Tenk strategisk for å forstå hvordan fremtidige trender vil kunne påvirke virksomheten, hvilke strategiske muligheter dette gir og hvilke investeringer det krever.
  • Tenk på nytt for å utfordre dagens praksis og identifisere nye muligheter.
  • Tenk på tvers for å lære av andre og hente inspirasjon utenfra samt å skape muligheter i samarbeid med andre virksomheter.

IT i praksis® er utarbeidet av Rambøll for Den Norske Dataforening og er en undersøkelse som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. I rapporten presenteres og analyseres resultatene fordelt på en rekke ulike temaer. Som en del av IT i praksis® presenteres også utvalgte strategiske utfordringer, som omfatter diagnoser og anbefalinger knyttet til aktuelle utfordringer de kommende årene. En rekke virksomheter utgjør IT i praksis® -panelet, som har bidratt til utvelgelsen av hovedtemaer og utformingen av spørrerammen i prosjektet.

  • Er det for stor avstand mellom forretningsledere og IT-ledere i Norge?
  • Forstår virksomhetslederne for lite av ITs betydning for lønnsomheten?
  • Setter vi ikke klare nok mål for hva vi vil med IT-investeringer?

Du kan lese mer om rapporten her.