Tønsberg hjelper Nokia

Tønsberg hjelper Nokia

Tønsberg kommune blir utstillingsvindu for Nokias rfid-satsing. Løsningen skal gi mer effektiv hjemmehjelp og mer omsorg til kommunens eldre.
Ny mobil dataløsning skal automatisere og forenkle administrative oppgaver i blant annet hjemmetjenestene i Tønsberg, Skien og Stavanger.

Enkelt sagt består løsningen av mobiltelefoner som kommuniserer med et sentralt datasystem. Delvis automatiserte registreringer ute hos brukerne via telefonene skal effektivisere hjemmetjenestene.

- Erfaringene fra andre bransjer som benytter løsningen tilsier at man her skal kunne frigjøre en hel time om dagen fra administrative oppgaver. Hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere bruker i dag under halve dagen hos brukerne. Hvis erfaringene fra andre bransjer slår til her, kan man få opp til 50 prosent mer tid hos brukerne, sier sjefen i selskapet som har levert løsningen, AD Columbi, Petter Tønnessen.

Hjemmesykepleien i Tønsberg kommune er landets første hvor den såkalte rfid-teknologien benyttes i en online-løsning. Nokia er blant de som satser tungt på rfid og ønsker å bruke hjemmehjelpen i Tønsberg til et internasjonalt show-case.

Innsatsstyring

Det skal fra nyttår for fullt innføres såkalt innsatsstyrt finansiering av hjemmetjenesten. De som står for tjenestene må dokumentere at 65 prosent av tiden benyttes ute hos brukerne.

Løsningen fra Columbi, kalt mSolution, skal sørge for at registrering av såkalt ATA-tid (ansikt-til-ansikt-tid) kan registreres med mobiltelefon. Det foregår slik at det blir installert et klistremerke med innlagt radiobrikke på de ulike lokasjonene. Brikken inneholder en ID og kan også inneholde annen informasjon. Hjemmehjelperen benytter en speisaltilpasset mobiltelefon og foretar registrering mot brikken. Dette aktiverer igjen et dataprogram som registrerer brukertid, og gir kvittering på gjennomførte oppgaver. Rapportopplysningene kan tas ut sentralt på datamaskinen.

Tidligere fylte de ansatte ut skjemaer ved besøk, og så måtte de tilbake for å legge dette inn i datasystemet. Med ny løsning er rapporteringen unnagjort i det hjemmehjelperen forlater brukerens bolig.

Må brukes

- Hvor stor effektiviseringen blir, vet vi ikke før vi har gjort grundigere undersøkelser, men vi håper å frigjøre betydelig mer tid til brukerne. Tønsberg innfører innsatsstyrt finansiering fra nyttår og mSolution kan bli et verktøy for å registrere timene vi er pålagt å registrere på en enkel måte, sier Ingerd Saasen Backe i Tønsberg kommune.

Systemet skal også gi bedre mulighet for å tildele riktig ressurs til hver bruker. En som trenger mest hjelp til praktiske ting har mest behov for en hjemmehjelper, mens en som trenger mer oppfølging av sykdommer vil ha mer behov for en sykepleier. Når det dokumenteres bedre hva tiden går med til ute hos hver bruker, blir det enklere å tildele riktig ressurs.

Mer tid ute

Skien kommune innfører mSolution for å oppnå mer direkte tid ute hos hver enkelt bruker, samt oppnå bedre kontroll på medisinering og administrasjon av hjelpemidler.

- Økt effektivitet skal komme pasientene til gode i økt direkte tid. Vårt langsiktige mål er å komme opp i 70 prosent direkte tid. På kort sikt regner vi med å kunne omdisponere rundt fem stillinger fra administrative oppgaver til tid hos brukerne, sier enhetsleder Jan Harald Ås i Skien kommune.