Trenger like betingelser i telemarkedet

Trenger like betingelser i telemarkedet

Premissene er krystallklare for at PT må gripe inn med sterke virkemidler for å hindre at én aktør fortsatt skal kunne kontrollere markedet i Norge, skriver administrerende dirketør Håvard Larsen i TDC.

I forbindelse med innføringen av lov om elektronisk kommunikasjon, som bygger på felles regelpakker for hele EØS-området, pågår et omfattende arbeid i Samferdselsdepartementet og i Post- og teletilsynet (PT).

Eksempelvis la departementet senest den 29. juni frem nye regler og frister ved klagebehandling i PT. Samtidig pågår et stort utrednings- og analysearbeid i PT i forhold til konkurransesituasjonen i de ulike delene av det norske telemarkedet. Dette inkluderer vurderinger av hvilke virkemidler som må tas i bruk for å sikre bærekraftig konkurranse.

Etter den nye loven skal regulatoriske myndigheter gripe inn dersom aktører på ett eller flere produktområder har en markedsandel som tilsier at de i praksis kan kontrollere markedet. På samtlige områder som PT har vurdert i henhold til lovens standard, viser den faglige utredningen at minst én enkelt aktør i Norge har sterk markedsmakt. TDC Norge er en av aktørene som daglig møter Telenors dominans, og vi imøteser derfor oppfølging av den nye loven med forventning.

Vi mener at permissene er krystallklare for at PT må gripe inn med sterke virkemidler for å hindre at én aktør fortsatt skal kunne kontrollere markedet i Norge. Kun da skapes grunnlag for at nye aktører med nye tjenester får konkurransemessig like betingelser.

I Stortingsmelding 49 (2002-2003) omtales ekomloven slik: 8Den nye lova gir myndigheitene verkemiddel for å kunne styrkje konkurransen i marknaden. Lova inneheld samtidig styringsverktøy som er fleksible nok til både å stimulere til og regulere framvoksteren av nye marknader".

Myndighetene uttaler her en eksplisitt intensjon om å ta i bruk nødvendige virkemidler for å fremme konkurransen i markedet og dermed fremveksten av nye og innovative bredbåndstjenester fra alternative aktører. I dette øyeblikk pågår vurderinger i PT om hvilke og hvor sterke virkemidlene som skal iverksettes.

TDC Norge mener konkurransesituasjonen i Norge er så alvorlig at myndighetene må videreføre og forsterke kravet om prisregulering av aktøren med sterk markedsmakt. Dette er et sterkt virkemiddel som vi mener er helt nødvendig for å bryte opp den markedskontrollen Telenor fremdeles har i Norge.

Hva er marked og hva er konkurranse? Telemarkedet består av en rekke delmarkeder. I media ser vi daglig fremstillinger av telemarkedet som tyder på at vi har sterk og effektiv konkurranse mellom tilbyderne. Dette dreier seg imidlertid nesten alltid om forbrukermarkedet, og gir et skjevt bilde av konkurransesituasjonen i Norge.

Enhver alternativ tilbyder av bredbåndstjenester til forbruker- og bedriftsmarkedet er avhengig av å bygge sine tjenester på eksisterende nasjonal infrastruktur. Ved å se på dette grossistmarkedet, og det helt avgjørende infrastrukturmarkedet, viser det seg at konkurransen i telemarkedet er meget svakt utviklet i Norge.

Som nevnt arbeider PT meget grundig med å analysere aktørenes markedsandeler og markedsmakt i tråd med kravene i den nye loven. Så langt er det konstatert at Telenor har sterk markedsmakt i alle delmarkeder. Et avgjørende moment for å vurdere aktørenes reelle markedsmakt er å gå inn i tallene som ligger bak markedsandelene i sluttbrukermarkedet.

Gjennom at andre aktører videreselger Telenors tjenester, har selskapet sterkere markedsmakt enn hva deres direkte markedsandel tilsier. I tillegg tjener Telenor som netteier også på leie av nødvendige basistjenester som andre tjenestetilbydere er helt avhengige av, eksempler er rå kobber og transport.

Analyser viser at Telenors direkte markedsandel i sluttbrukermarkedet for ADSL høsten 2003 utgjorde omkring 50%. Gjennom videresalg og nettleie har imidlertid selskapet kontroll på over 70% av kontantstrømmen i dette markedet.

Dette er et vesentlig moment i forhold til drøftelser omkring hvor sterk markedsmakt en aktør har, og hvilke virkemidler som kreves for å bryte dette regimet. Vi mener en tilsvarende gjennomgang i flere delmarkeder vil vise at markedslederen har sterkere markedsmakt enn deres prosentvise markedsandel tilsier. Ut fra den pågående høringsrunden om 3 delmarkeder, kan det synes som PT i sterkere grad også vektlegger slik underliggende markedsmakt. Det ser TDC Norge som positivt.

Kan konkurranse reguleres frem? TDC Norge har jobbet med regulatoriske spørsmål over flere år. Vi har dermed hatt god mulighet til å se virkningen av de ulike tiltak som norske telemyndigheter har iverksatt. Etter et grundig arbeid fastslo PT våren 2003 at begge netteiere på mobilsiden hadde sterk markedsmakt med hensyn til terminering av mobilsamtaler, og at prisene de tok var for høye.

Prisreguleringen har bedret konkurransebildet i mobilmarkedet. Betingelsene for operatører som videreformidler samtaler til mobilnett er dermed blitt mer likeverdige med de to netteiernes interne betingelser. Prisreguleringen har også slått ut i bedre tjenesteutbud og rimeligere priser for brukerne.

Til tross for at nær 70 % av landet er dekket med bredbånd, ligger vi nest nederst i Norden med hensyn til å ta dette i bruk, selv med det siste årets sterke vekst. På bedriftsmarkedet er bruken høyere, men det er klart at pris og tilgang til nye innovative tjenester er således en større motivator for bredbåndsbruk enn utbygging.

TDC Norge ønsker en offensiv virkemiddelbruk for å sikre høyere utnyttelse og likeverdig konkurranse på utvikling av et så viktig område som elektronisk kommunikasjon. Derfor er signalene PT sender ut i kjølvannet av rapporten fra Teleplan og Schjødt positive.

Norge har rett og slett ikke råd til å fortsette å henge etter i de andre nordiske landene.

Håvard Larsen,
administrerende direktør i TDC Norge