Utfordrer politikerne om patenter

Har de norske politiske partier noen argumenter for patenter?

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem
gjennom et sett av ekslusive rettigheter gitt av myndighetene til
en oppfinner eller patentsøker for en begrenset tidsperiode, skriver Elektronisk Forpost Norge (EFN) i en pressemelding.

Organsisasjonen ønsker å få patentspørsmålet på agendaen til neste valg. EFN stiller en rekke spørsmål til partiene om patentsystemet, med bakgrunn i foreslåtte lovendringer. Spørsmålene er spesielt myntet på forhold til programvarepatenter.

EFN ber partiene å sende svar til dem på epost. Svarene vil EFN offentliggjøre på www.efn.no.

Her er spørsmålene EFN har sendt til partiene:

1) Norge har per i dag et patentsystem slik som andre land har.
Det finnes flere argumenter for patenter. Hvilke av de følgende
argumentene for patenter vil partiet legge vekt på?

a) motivasjonen for patenter er å fremme kunnskapsdeling og sikre
offentligheten innsyn i nyvinninger

b) samfunnet skal gi et kunnskapsmonopol til oppfinnere som
belønning for at de har funnet opp noe

c) samfunnet skal gi et kunnskapsmonopol som belønning for at
oppfinnere deler kunskapen sin med samfunnet

d) oppfinnere bør få monopol på kunnskapen for å kunne finansiere
neste oppfinnelse

e) patent er en metode å finansiere privat forskning og innovasjon
i privat sektor

f) patent er en metode for å fremme industrialisering

g) patent er en metode som gjør investorene mer interessert å
investere i oppstartsselskap

2) Har partiet noen andre argumenter for patenter?

3) Det finnes flere argumenter mot patenter på et område generelt.
Hvilke av de følgende argumentene mot patenter vil partiet legge
vekt på?

a) Det er meningsløst å gi beskyttelse til oppfinnelser som er så
åpenbare at de ikke kan holdes skjult.

b) I selve patentmetoden ligger det en mulighet for at et produkt
eller et resultat som følger av et patentbelagt produkt også
omfattes av patentet.  Eksempel: et filformat som genereres av
en patentert algoritme.

På denne måten skaper patenter på algoritmer indirekte gyldighet
for patenter på protokoller og formater, og undergraver dermed en
åpen infrastruktur samt brukernes rettigheter (både bruker- og
opphavsrettigheter).

c) Et patent uttrykker ikke noen oppfinnelse selv om det uttrykker
innovasjon. På enkelte fagområder kan et virkende system omfatte
flere hundre eller tusen patenter. Patenter vil i slike
sammenhenger virke mere destruktivt enn konstruktivt.

d) Patenter brukes som en metode får å fjerne kunnskapsområder fra
allmennheten.

e) Det bør ikke kunne tas patenter på oppdagelser

f) Innovasjon forsinkes ved at kunnskapen er utsatt for et monopol

g) Store bedrifter skaffer seg et arsenal av patenter og bruker de
som et maktmiddel for å knekke eller spise de små, de store
bedriftene krysslisensierer med de andre store bedriftene og
holder de små utenfor.

4) Har partiet noen andre argumenter mot patenter?

5) Noen hevder at patentsystemene i verden er blitt instrumenter
for store selskaper som bruker dem til å hindre konkurranse og
skaffe seg monopoler på bekostning av allmennheten, ved å få
patent på selvfølgeligheter, på kommunikasjons- og utvekslings-
standarder, eller på områder som etter loven er unntatt fra
patentering.

Vil ditt parti holde øye med utviklingen og gripe inn om man ser
en utglidning?

6. Noen ser utviklingen på patentområdet som at patentkontorene
"går foran" i håp om at lovgivningen etterhvert skal bli tilpasset
praksis.  For eksempel har det norske patentstyret innvilget
tusenvis av genpatenter, til tross for at det etter norsk lov ikke
skal være patenter på gener.<1>
Synes ditt parti at det er problematisk at administrative
organer tiltar seg en slik praktisk lovgivningsrett?
Hva vil partiet gjøre med dette?

7. Dersom Norge ratifiserer den europeiske patentkonvensjonen
(EPC) gir vi fra oss myndigheten til å gi patenter til det
europeiske patentkontoret, EPO.  Dette vil ha omfattende
konsekvenser for norske bedrifter<2> og vil også innebære utvidelse
av patenter til områder hvor Norge ikke har og ikke ønsker
patenter.  Hva mener partiet om dette?

8. Universitetene har tradisjonelt gjennom forskning generert
kunnskap som de har gitt til allmennheten. Vil den økende bruken
av patentering i universitetssammenheng kunne komme i skade for å
rive ned den akademiske kultur, med at kunnskap ikke lenger
tilhører allmennheten?  Hva vil ditt parti gjøre med dette?