Bedrifter bør merke seg designloven

Bedrifter bør merke seg designloven

KRONIKK: Designbeskyttelse får for lite oppmerksomhet i Norge.

Designloven av 14. mars 2003 gjør det mulig å oppnå enerett til utseendet til et produkt eller deler av et produkt ved registrering av en bestemt design i det nasjonale designregisteret.

Det begrensede antallet designsøknader sammenlignet med for eksempel varemerke- og patentsøknader tyder på at det er langt mindre bevissthet om verdien av virksomhetens egenutviklede design enn det er rundt andre typer immaterielle rettigheter.

Hva er design?

En design er i Designloven definert som "utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering".

Selve brukergrensesnittet eller grafiske elementer i skjermbilder som dannes ved bruk av edb-programmer er viktige praktiske eksempler på design som vil kunne nyte vern etter Designloven. Edb-programmer er imidlertid ikke omfattet (men de omfattes i utgangspunktet av Åndsverkloven).

Hvorvidt en virksomhets konkrete design til et bestemt produkt vil la seg registrere i Designregisteret beror på om lovens vilkår for registrering er oppfylt: designen må være ny og ha individuell karaktér.

En design anses som ny hvis ingen identisk design er blitt allment tilgjengelig før den dagen designsøknaden innleveres. En design skal anses som identisk med en annen design hvis de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter.

En design anses å ha individuell karakter hvis det helhetsinntrykk designen gir en "informert bruker" av designen, skiller seg fra det helhetsinntrykk brukeren får av annen design som er blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen.

Eneretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Ved vurderingen av omfanget av designretten skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen. Dette innebærer at designretten strekker seg like langt som designens individuelle karakter.

I tillegg til designbeskyttelse, vil det være viktig å oppnå varemerkerettslig vern for virksomhetens produktnavn og patentrettslig vern for virksomhetens oppfinnelser.

Beskyttet av åndsverkloven

I tilfeller hvor det ved en individuell skapende innsats er frembrakt en design som fremstår som original, vil designen i de fleste tilfelle også være opphavsrettslig vernet etter åndsverkloven. Videre har man alltid markedsføringslovens generelle forbud mot produktetterligning å falle tilbake på dersom noen i urimelig grad utnytter ens eget produkt eller bidrar til å skape fare for forveksling med ens egne produkter. Det siste gjelder for så vidt for alle typer av immaterielle rettigheter.

Bedrifter som har et bevisst forhold til beskyttelse av sine rettigheter og produkter, kartlegger hvilke beskyttelsesverdige innsatsfaktorer de råder over, og sørger for en aktiv forvalting av slike innsatsfaktorer. Dette kan være av stor betydning ved verdsettelse av en bedrift ved salg, og for ivaretakelse av bedriftens totale verdier i konkurranse med andre.

Utvikling