- Vi har ikke relasjoner

- Vi har ikke relasjoner

Dæhli & Co advokatfirma definerer forholdet til Axio og Forsvaret som klientforhold og mener at Computerworld dermed spør om opplysninger underlagt taushetsplikt.

Dæhli & Co, ved advokat Kjell Steffner, velger å svare skriftlig på Computerworlds spørsmål. Sidene svarene ikke følger rekkefølgen våre spårsmål ble oversendt i, velger vi å publisere Computerworlds spørsmål, og deretter Dæhli & Cos svar, ordrett gjengitt:

Computerworld:

- Hvor omfattende er deres avtale med Forsvaret?

- Hva er deres forhold til konsulentfirmaet Axio AS, og hvilke typer oppdrag har dere utført for dette firmaet?

- Hvor mye har dere fakturert Axio for?

- Har dere utført den typen oppdrag dere har utført fort Axio til mange andre selskaper; m.a.o utgjør slike oppdrag mye av Dæhlis virksomhet eller er dette et enkelttilfelle?

- Ifølge Forsvaret orienterte dere dem om kundeforholdet. Kan dere gjøre rede for hvordan dere opplyste om dette og hva som var den umiddelbare reaksjonen?

- Vurderte dere noen gang å ikke ta oppdrag for Axio, når dere visste at dette selskapet var leverandør til Forsvarets prosjekt der dere var engasjert som merkantile rådgivere og at det dermed kunne oppstå tvil om habiliteten?

- Ifølge redegjørelsen i en kjennelse fra Advokatforeningens Disiplinærutvalg er deres befatning med selskapet Axio avgrenset til et selskapsinternt anliggende. Hvordan forklarer dere da at Dæhi-ansatte adv.fullmektig Per A. Vaagenes' signatur er å finne på en av Axios kontrakter med Forsvaret, som merkantil saksbehandler?

Dæhli & Co advokatfirma:

- Vårt forhold til Forsvaret og Axio er ikke å anse som relasjoner, men som klientforhold. En del av de forhold dere spør om er således underlagt taushetsplikt.

- Vårt forhold til Forsvaret og Axio er redegjort for i detalj til Advokatforeningens Disiplinærutvalg i forbindelse med en klage.

- Disiplinærutvalget besluttet 16.10.2006 å avvise klagen, men knyttet likevel følgende bemerkninger til sakens realitet: "Den foreliggende sak rammes åpenbart ikke av de etiske reglers bestemmelser om dobbelrepresentasjon (§ 3.2.2), klientkollisjon (§ 3.2.3), eller om oppdrag mot tidligere klient (§ 3.2.4). Med den redegjørelse som foreligger fra Forsvaret (vedlegg til tilsvaret), kan utvalget heller ikke se at hovedregelen i § 3.2.1 er overtrådt. Utvalget kan videre ikke se at de påberopte habilitetsregler er overtrådt."

- Saken er anket inn for Disiplinærnemden og står til behandling der. Vi finner det ikke riktig å kommentere saken i pressen.

LES OGSÅ:

Advokatfirma på begge sider av Golf-bordet

- Diskuterte aldri vår rolle