Vil utvikle regionen med åpen kildekode

Vil utvikle regionen med åpen kildekode

It-bedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) kan utvide egen kompetanse gjennom å lage åpne elæringsløsninger for videregående opplæring.
Etter at sykehusene ble skilt ut og organisert som statlige foretak, er det mange som setter spørsmålstegn ved om det er riktig å opprettholde fylkeskommunen som et eget forvaltningsnivå nå når de kun har ansvar for videregående opplæring og den offentlig tannhelsetjenesten.

Men mens fylkeskommunene i Norge raskt bringer tankene over til Åpen post og Bård Tufte Johansens byråkratvennlige rollefigur Ketil Moslet, spiller regionene en sentral rolle i utviklingen av EU-landene.

Fylkeskommunenes behov for å finne en ny identitet og EUs fokus på "regionenes Europa" utgjør bakteppet for at Buskerud, Telemark og Vestfold, også kalt BTV-regionen, er gjort til prøveprosjekt for samarbeid i større regioner enn det fylkene representerer hver for seg.

Mange it-bedrifter

En av oppgavene BTV-regionen forsøker å ta på alvor er myndighetenes ønske om regional næringsutvikling. I Stortingsmelding nr 19 (2001 - 2002) står det blant annet at "Fylkeskommunen har ikke satt nok fokus på regionalt utviklingsarbeid eller utnyttet det eksisterende regionale handlingsrommet".

Med sterke it-miljøer blant annet i Horten og på Kongberg, forsøker politikere og byråkrater i de tre fylkene å ta den lokale it-bransjen på alvor. I stedet for å fokusere på mer klassiske næringer som fisk eller møbelproduksjon, sier de "Vi er gode på programvare. Hvordan kan vi bidra til å videreutvikle denne kompetansen?"

Mange elever

Tanken om næringsutvikling har ført til at de tre fylkeskommunen har tatt initiativ til å utvikle åpne, ip-baserte løsninger for sanntids samarbeid. Arbeidet skal etter planen skje ved at it-bedrifter og utdanningsinstitusjoner i regionen skal få støtte til å delta i utviklingen av åpen kildekode-programmer.

Gjennom å delta i dette arbeidet vil næringslivet opparbeide seg kompetanse innen både programvareutvikling generelt, og åpen kildekode spesielt. I tillegg vil deltakerne få erfaring i å arbeide i såkalte virtuelle nettverk, som er arbeidsformen i åpen kildekode-miljøet.

Fylkeskommunen har selv behov for elæringsløsninger for videregående opplæring, løsninger som vil være annerledes enn produktene som brukes i grunnskolen. Blant annet vil elever i videregående utdanning sannsynligvis ha egne pc-er, noe som gjør det uhensiktmessig å kreve spesiell program på klientsiden.

For fylkeskommunene er en av hovedtankene med prosjektet å ta unna en forventet topp i antallet elever i videregående skole om tre til fem år, uten å måtte utvide eksisterende skolebygninger.

Mange planer

For å realisere sine høye ambisjoner, er BTV-regionen avhengig av støtte fra sentralt hold. En søknaden om midler fra Høykom (Statens program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon) behandles i disse dager. Utfallet av denne søknadsbehandlingen vil avgjøre hvor mye BTV-regionen klarer å gjøre ut av sine planer.

Men arbeidet med åpen kildekode er allerede godt i gang. Siden i sommer har en gruppe i Buskerud fylkeskommune testet den åpne, ip-baserte kommunikasjonsserveren Asterisk for å finne ut om den egner seg til bruk i fylkeskommunene. Resultatene så langt er gode. Asterisk kan dermed bli en kandidat når de tre fylkeskommunene skal innføre én felles telefoniløsning.

Tanken er at den ip-basert kommunikasjonsserveren, et ord som viser at nye "hussentraler" håndterer mye mer enn telefonsamtaler, skal videreutvikles for bruk til elæring i videregående skoler. Eventuelle Høykom-midler vil kunne sette lokale bedrifter i stand til å delta i dette arbeidet.

Mange fluer

-- Prosjektet vil kunne bidra både til regional utvikling og til å utvikle videregående opplæring. I tillegg vil satsingen på Asterisk være med på å balansere markedet på dette området, en oppgave som også tilligger det offentlig, sier Bjørn Venn, spesialkonsulent i Buskerud fylkeskommune og en av drivkreftene bak BTV-regionens ikt-satsning.

I slutten av november deltok 30 personer fra seks fylkeskommuner og flere skoler på et seminar om ip-telefoni, med fokus på Asterisk og åpen kildekode. Interessen og entusiasmen er stor.

Utfordringen er at Asterisk-løsningen mangler en del før den er et fullgodt alternativ.

-- Vi kan sitte og vente på at Asterisk blir utviklet, eller vi kan være med å bidra, samtidig som vi og it-næringen i regionen opparbeider verdifull kompetanse, sier Venn.

Mange brikker

Fortsatt er det mange brikker som skal falle på plass før BTV-regionens it-bedrifter kan kaste seg over Asterisk, og før fylkeskommunene kan etablere ett felles system for ip-telefoni, elæring og annet web-basert samarbeid basert på åpen kildekode.

Men hvis sentrale politikere og sentraladministrasjonen i Oslo mener alvor når de snakker om næringsutvikling og om åpen kildekode, er det slett ikke umulig at brikkene faller på plass. Visjonene til BTV-regionen er det i alle fall ingenting å si på.