GIGANTISK: Oljefeltet Johan Sverdrup er gigantisk, det femte største på norsk sokkel. Fra det begynner å produsere i fjerde kvartal 2019 vil Johan Sverdrup bidra med 2 – 3 milliarder fat olje i løpet av de neste 50 årene. For å redusere CO2 får plattformene på feltet strøm fra land.
GIGANTISK: Oljefeltet Johan Sverdrup er gigantisk, det femte største på norsk sokkel. Fra det begynner å produsere i fjerde kvartal 2019 vil Johan Sverdrup bidra med 2 – 3 milliarder fat olje i løpet av de neste 50 årene. For å redusere CO2 får plattformene på feltet strøm fra land.

Norge fortsatt fullstendig avhengig av olje

Kravene blir stadig sterkere, flere utlysninger, stopp av ny produksjon. Parisavtalen er bakteppet. Olje- og gassindustrien må gjøre store fremskritt for å redusere forurensningene. Alternativet er vanskelig for en hel næring. Ny teknologi og stadig mer digitalisering er helt nødvendig.

Publisert Sist oppdatert

Den norske eksporten økte med 16,2 prosent i 2018 til nesten 1 billion kroner. Av de 999,8 milliarder kronene utgjorde olje/gass-salget 534,3 milliarder kroner hvor summen av gass og gasskondensater på 270,3 milliarder kroner utgjorde litt over halvparten. I de nærmeste årene forventes gassandelen å øke.

Utvinning av gass kan bidra til redusert forurensning ved at flere markeder bruker gass istedenfor kull. Storbritannia er et foregangsmarked. Oppstart av produksjonen på gassfeltet Aasta Hansteen i desember 2018 vil derfor bidra positivt.

Overskudd

Handelsbalansen viser et overskudd på 288 milliarder kroner. Uten bidraget fra olje og gass-sektoren ville Norge ha hatt et underskudd på 252 milliarder kroner. Norge er derfor fortsatt helt avhengig av utvinningen på norsk sokkel.

83 lisenser ble utdelt til 33 oljeselskaper i januar i forbindelse med TFO 2018. TFO henviser til forhåndsdefinerte områder og omfatter 14 lisenser i Barentshavet, 37 lisenser i Nordsjøen og 32 i Norskehavet.

-- Jeg er svært glad for å kunne tilby 83 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde. At vi 53 år etter første konsesjonsrunde setter rekord i antall tillatelser, viser at næringen har stor tro på fremtidig verdiskaping og aktivitet i Norge, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) i en melding på Regjeringen.no.

Konsekvensen er mer behov for seismikkdata. Petroleum Geo-Services (PGS) har derfor fått en rekke nye oppdrag på seismikk. Enda bedre tredimensjonale modeller av undergrunnen oppnås ved å kombinere data fra hydrofoner og hastighetssensorer hvor det utnyttes en metode som betegnes «Wavefield Separation» for å dekomponere de mottatte data i to komponenter, oppadgående og nedadgående.

Equinor fikk 29 nye utvinningstillatelser hvorav 13 som operatør og 16 som partner. I tillegg fikk etablerte selskaper som ConocoPhillips, Shell og Total lisenser, men også en rekke nye selskaper, hvorav noen mindre.

Konsolidering

-- Det skjer en konsolidering. Flere av de store oljeselskapene har solgt seg ut. Nye kommer til som Vår Energi basert på Eni og Point Resources, sier Jens Middborg, administrerende direktør i Capgemini.

Nevnes kan «nye» DNO etter oppkjøpet av Faroe. Andre er Okea, Petrolia, Spirit og Vår Energi.

Vår Energi fikk 13 lisenser hvorav fire som operatør og er det fjerde største oljeselskapet på norsk sokkel med en produksjon på 180.000 fat per dag.

-- Vi er veldig fornøyd med resultatene av TFO 2018. Antall lisenser tildelt til Vår Energi er i tråd med vår strategi om å styrke vår posisjon som det største, uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, sier administrerende direktør Kristin Fejerskov Kragseth i en melding på varenergi.no.

De nye selskapene utfordrer de etablerte ved å ha en lavere kostnadsstruktur og forståelse for it som medfører utstrakt bruk av digitalisering på alle områder. Digital tvilling er et stikkord, en tredimensjonal digital modell av alt som inngår i forbindelse utvinning av et felt.

De små nye oljeselskapene hadde ikke hatt muligheter til å etablere seg uten den gunstige refusjonsordningen på letekostnadene fra den norske staten. Denne ordningen er etter hvert blitt kontroversiell, men nødvendig for fornyelse. Derfor må de etablerte skjerpe seg og passe på at ikke kostnadsnivået stiger med oljeprisen.

Mer enn 20 år

Et oljefelt skal vare minst i 20 år. Sannsynligvis vil etterspørselen etter oljeekvivalenter da være helt annen enn i dag. Høye oljepriser kan sannsynligvis ikke forventes.

-- Jeg har i dag tildelt en rekke mellomstore selskaper og flere nye selskaper andeler. Det økte mangfoldet av selskaper er viktig for å sikre arbeidsplasser og statlige inntekter framover, fortsetter olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Alle venter på Johan Sverdrup-feltet som skal bidra til nye inntekter, men det må finnes nye felt for å lykkes fremover. Derfor setter flere sin lit til nye drivverdige felt på undersjøiske områder som Fedinsky-høyden, Frøy-høyden, Gjøkåsen og Korpfell for å nevne noen.

Men heretter blir det vanskeligere med hensyn til leting. Kravene til lavere utslipp av klimagasser vil bare øke, særlig i lys av Paris-avtalen for reduksjon av global oppvarming og de stadig sterkere kravene om verning av ressursene.

Nå er det ikke lenger olje og gass som er stikkordet, men energi, smart energi. Utfordringen er hvordan utnytte teknologi spesielt it, for å kunne nå de målene virksomhetene setter seg i lys av kravene fra myndighetene. Statoil skjønte det og skiftet i 2018 navn til Equinor.

Endring

-- Verden er i endring, og det er Statoil også. Den største omleggingen av energisystemene i moderne tid er i gang, og vi vil være en pådriver for denne utviklingen. Vår strategi ligger fast, og navnet Equinor reflekterer endringer som allerede er igangsatt. Navnet understøtter strategien vi la frem i fjor for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp,» sa Statoils styreleder Jon Erik Reinhardsen i forbindelse med navneskiftet i mai 2018.

For den nye garden med fagfolk er opptatt av energi, klima, teknologi og velferd. Utfordringen er å kombinere leting og utvinning med redusert forurensning. I Norge produseres olje og gass med om lag halvparten av klimautslippene per oljefatekvivalent i forhold til gjennomsnittet i industrien på verdensbasis.

Dermed blir det mer bruk av strøm på plattformene istedenfor gass. Dermed blir det CO2-fangst hvor karbondioksid blir lagret i tømte oljebrønner. Dermed blir det generert strøm fra flytende havvind med batteriladning. Dermed blir det bruk av enorme solcellepaneler.

-- Innen 2030 skal vi redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel med ytterligere to millioner tonn, til sammen 3,2 millioner tonn årlig, sa Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel i en pressemelding fra Equinor.

Da må ny teknologi bidra, først og fremst datateknologi som kan administrere, analysere, automatisere, beslutte, overvåke, reagere på det som har skjedd og det som skal skje.

Mye snakk

-- Oljebransjen er ikke blitt disrupted. Det er en konservativ bransje som er forsiktig med å ta i bruk ny teknologi. Bransjen er kostnadsdrevet. Det handler om prosessforbedring og endringsledelse, påpeker Jens Middborg.

Magnus Tvedt i Pro Well Plan er enig. Han opplever at olje- og gassbransjen snakker mye om digitalisering, men at det ikke alltid kommer mye ut av det. Derfor startet Tvedt Pro Well Plan etter ti år i Statoil.

Men nye oljeselskaper uten tunge organisasjoner kan gjøre noe med det. For med alle tildelingene med muligheter for store fortjenester, kan kostnadsnivået i bransjen lett øke igjen. Spørsmålet er om noen virkelig klarer å gjøre noe som dramatisk endrer kostnadsnivået og innovasjonsevnen.

-- Norsk sokkel skal være et laboratorium for å ta i bruk ny teknologi, sa olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg da han trykket på knappen som åpnet Equinors støttesentre på Sandsli i juli 2018.

Sentrene skal bidra til integrerte operasjoner og effektivisering av boring ved hjelp av digital teknologi.

Overvåke

Men det er en rekke nye selskaper som tilbyr tjenester. Edrilling er et eksempel med sin programvareportefølje for boreoptimalisering. Bruk av digitale tvillinger gjør at operatøren kan gjøre en simulert boreoperasjon. Det utnyttes av Shell i forbindelse med boring på feltet Tyttebær.

Equinor benytter Edrillings programvare for automatisk overvåking av boreoperasjonen slik at utfordringer kan oppdages tidlig. Hensikten er å forbedre boreoperasjonen basert på tilstanden i borehullet.

4subsea har et sett med løsninger for å overvåke fleksible rør, inspisere rørledninger, fortøyninger, overvåke og optimalisere undervannsinstallasjoner og ingeniørtjenester for offshore som reparasjon av stigerør, inkludert vindmøller. I tillegg er det en rekke brønnfunksjoner med digitale løsninger for brønnhoder ved hjelp av Microsoft Power BI. Overvåking og analyse for fortsatt boring i dårlig vær baseres på sensorer.

Oliasoft har også boreoperasjonen sitt satsingsområde. Effektiv, kostnadseffektiv og sikker er stikkord for brønnprogramvaren Welldesign. Helt nytt er utblåsningsmodulen som simulerer hva som skjer under utblåsning fra oljebrønnen og hvordan utblåsningen skal stoppes. Fortrinnet skal være den reduserte tiden for simuleringen.

To ganger

Tilsvarende gjør Pro Well Plan hvor målet er å halvere borekostnadene. Det gjøres ved å digitaliser og automatisere.

-- Har du gjort noe to ganger og det er repeterbart, bør det håndteres av datasystemer, sier Magnus Tvedt, administrerende direktør i Pro Well Plan.

Pro Well Plan har utviklet et algoritmestyrt verktøy som skal gi raske svar basert på at brønnplanleggeren legger inn vanndybde og hvor toppen av reservoaret er. Aker BP har stor tiltro til Pro Well Plan og håper at de vil lykkes.

Det forutsetter skybaserte mer standardiserte tjenester, mer bruk av sensordata, raskere analyser og raskere beslutninger. Tilstandsbasert må bli et viktig stikkord.

It-selskapet Cognite, startet av Dr. John Markus Lervik har til formål å hjelpe olje- og gassindustrien med å gjøre nytte av alle de industrielle dataene de allerede har, eksempelvis sensordata. Utfordringen er å kunne tøyle den raske utviklingen samtidig som dataene er sikret og kvalitetssikret.

Programvaren skal sørge for å koble sammen data på en smart måte slik at fagfolkene kan samhandle og utnytte dataene for å skape innovasjon. Det forutsetter et grunnlag som analyserer dataene og tilpasser dem til forutsetningene for arbeidsoppgaven og å bygge en spesialapplikasjon.

Vi gjør det mulig å maksimalisere den strategiske verdien av data fremhever Cognite.

Presentere

Geoplayground har utviklet en løsning for å presentere og vise virksomhetenes portefølje av felt, funn, oljereserver og produksjonsprofiler med tilhørende dokumenter. Alt vises på kart med tilhørende grafikk og data. Det velges kart for hvert interesseområde som eksempelvis produksjonslisenser, eller felt og oppdagelser.

Solution Seeker utnytter tidligere data i forbindelse med maskinlæring basert på mønstergjenkjenning og bruk av stokastisk optimalisering ved å dra nytte av neurale nett basert på en patentert algoritme. Hensikten er å avsløre usikkerhet slik at man kan vurdere potensialet samtidig som kan skal klare avsløre negativ utvikling for å gjøre tiltak.

Dette er bare noen eksempler på nye virksomheter med smarte ideer basert på digitale løsninger. Etter hvert vil det bli utnyttet mye maskinlæring basert på erfaring med tidligere data. Løsningene vil dra nytte av avanserte algoritmer og til dels kunne jobbe selvstendig, ofte kalt RPA, Robotic Process Automation, men det er lite kunstig intelligens selv om brukerne kan få det inntrykket.

For det er en skandale at Petroleumstilsynet får kraftig kritikk av Riksrevisjonen. Petroleumstilsynet avdekker ikke godt nok alvorlige sikkerhetsutfordringer og er for slappe med å komme med strenge reaksjoner. Bøter og nedstenging av oljefelt er noe tilsynet ser ut til å kvie seg for.

-- Det er alvorlige at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier sa riksrevisor Per Kristian Foss i en pressemelding.

Avvik

Et av punktene er at selskapene ikke er flinke til å utbedre avvik fra regelverket. Det er selskapene som selv er ansvarlig for sikkerheten på norsk sokkel. Arbeidsminister Anniken Hauglie understreker at selskaper som får påpekninger fra Petroleumstilsynet skal følge dem opp.

Kanskje bør nye utvinningsfelt bli pålagt å rapportere automatisk til Petroleumstilsynet ved hjelp av sensorteknologi og dataløsninger.

I den forbindelse klinger det nye moteordet digitalisering rent og høyt.

-- Digitalisering har kommet på agendaen. Nå er teknologien flyttet ett eller to nivåer opp i organisasjonen, sier Jens Middborg.

Hvordan utnytte energi smart er derfor en rettesnor for arbeidet til alle aktørene i olje- og energisektoren.

For det er ikke lenger Nordsjøen som er spesielt ettertraktet. Ifølge Oljedirektoratets vurderinger er to tredjedeler av Norges uoppdagete olje- og gassressurser i Barentshavet.

Oljeinvesteringene øker. Ifølge Oljedirektoratet venter de investeringer på over 140 milliarder kroner i 2019, hvilket tilsvarer en økning på 13 prosent fra 2018. Norsk Olje og gass forventer derimot en investering på 184,5 milliarder kroner i 2019. Men investeringsnivået forventes ikke å vare. Det vil igjen synke de etterfølgende tre årene.

Fire millioner

Investeringene vil medføre et toppnivå i 2023 med mer enn fire millioner fat per dag, omtrent på samme nivå som i 2004. Forskjellen er at nå er nesten 50 prosent gass ifølge Oljedirektoratet.

-- Hvis det er noe jeg ikke er fornøyd med, er det at vi ikke har klart å gjøre store funn på noen år, sa Oljedirektoratets sjef Bente Nyland på årsoppsummeringen 10. januar ifølge Dagens Næringsliv.

Equinor fremhever at det er behov for store investeringer i olje- og gassektoren fordi kun halvparten av den antatte etterspørselen i 2050 kan møtes av produksjon fra eksisterende energifelt.   

Kostnadene forventes å stige med ti prosent i år sammenlignet med 2017, for deretter å synke de etterfølgende årene. Men optimismen stiger. 40 prosent av norske oljeledere skal ansette flere fagfolk i år ifølge en fersk rapport gjengitt i TU.

Ifølge rapporten som ble tilgjengelig på arrangementet Sokkelåret 2018, skriver Oljedirektoratet at både felt i drift og nye feltutbygginger bidrar til et relativt stabilt aktivitetsnivå.

Investeringer etter 2020 er avhengig av at nye interessante funn gjøres. Ifølge Oljedirektoratets vurderinger er to tredjedeler av Norges uoppdagete olje- og gassressurser i Barentshavet.

Kartlegging av mulige forekomster har begynt basert på bevilgninger fra Stortinget. Trolig er det mye gass, men å transportere gassen er krevende uten anlegg. Equinor har gassanlegg på Melkøya, men det har nok å gjøre.

I oljebransjen brukes betegnelsene oppstrøm og nedstrøm. Oppstrøm er utvinningen, nedstrøm er distribusjonen til brukerne. Innen gass benyttes også betegnelsen midtstrøm som er bearbeidingen og tilretteleggingen for distribusjon. Tiltroen til gass er stor, fordi den kan redusere bruk av mer forurensende kull.

En mulighet er gassanlegg på land, en annen gassledning sørover, en tredje er nedkjøling av gassen til LNG og utskipning med skip fra feltet. Et rederi som Leif Høegh har lang erfaring med produksjonsskip fra LNG til LPG på kundenes mottagersted.

Optimisme

I år synes det å være stor optimisme. Konsekvensen er advokatfirmaet Selmer slår seg sammen med Kyllingstad Kleveland og danner Selmer Energi med hovedkontor i Stavanger. 45 ansatte vil være tilknyttet Selmer Energi.

-- Sammenslåingen kommer på et ideelt tidspunkt. Det er stor aktivitet i utbyggingen av fornybar energi båe på land og offshore. Samtidig forventer vi et betydelig oppsving på norsk sokkel fremover, med flere store utbygginger, sier Partner Odd-Arne Kleveland i Selmer Energi i en pressemelding.

Lundin har ikke nedbemannet i de vanskelige årene etter 2014, men rekruttert forsiktig. Kompetanse på leting har blitt skjermet for å kunne håndtere nye tildelinger. I TFO 2018 fikk Lundin 15 tildelinger hvorav 9 som operatør og seks som partner.

-- Leting er det enkleste å kutte i et oljeselskap fordi det ikke gir inntekter nå. Men hvis du begynner å kutte i den enden, så begynner du å kutte i din evne til å vokse og skape nye muligheter, sa Kristin Færøvik, administrerende direktør for Lundin i Norge til TU i 2018.

På grunn av optimismen skal Equinor ansette 150 nye fagarbeidere mot tidligere anslått 50. Det er økt prosjektaktivitet og avgang som bidrar til behovet.

-- Jeg synes det er gledelig at rekruteringen kommer nå, og ikke om fem eller ti år, når mange dyktige folk har gått ut i pensjon, sa elektriker Lone Stormoen til Stavanger Aften blad.

Det gledelige er at eldre erfarne fagfolk kan lære opp de unge slik at de får nødvendig kompetanse fra folk som virkelig kjenner plattformene.

-- Vi ansetter både ungdommer og mer erfarne for å få en god miks, sa Kristina Tau Strand Vestbø, Equinors personaldirektør for norsk sokkel, ifølge Stavanger Aftenblad.

Konsekvensen er at Equinor kan dra nytte av kompetansen i forbindelse med ny aktivitet.

Ifølge en rapport fra Wood Mackenzie anslås det at Equinor vil bore 40 letebrønner i Nordsjøen i år, mot 26 i 2018.

Letetakten vil være den største siden 2013. Totalt anslås det en boreaktivitet på 60 letebrønner med et potensial på ti milliarder fat.

Også oljeselskapene Aker BP og Lundin vil bore nye brønner i Nordsjøen i år, trolig for å sikre vekst etter at gigantfeltet Johan Sverdrup starter opp i år.