MILLIARDFORRETNING: Å satse på robotikk og automasjon innenfor inspeksjon og vedlikehold kan være en svært stor forretningsmulighet. Sintef har startet et nettverk for å kapitalisere på mulighetene. (Foto: Thor Nielsen / Sintef)

Nettverk for robotikk og automatisering

Et nytt nettverk er etablert for robotikk og automasjon innen inspeksjon og vedlikehold. Målet er kapitalisering av muligheter nasjonalt og globalt. Sintef står bak, og alle kan delta.

Publisert Sist oppdatert

Sintef har tatt initiativ til etablering av Rinve-nettverket – et nasjonalt nettverk innen automatisering og robotisering av inspeksjon og vedlikehold. Tanken er å tilrettelegge for samarbeid på tvers av bransjer, mellom bedrifter med mye eller lite erfaring innen forskning og utvikling, og forskningsmiljøer med spesialkompetanse innen automatisering og vedlikehold.

Nye muligheter

Hovedmålet for nettverket er å bidra til at norsk næringsliv kan kapitalisere på de mulighetene som global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon kan gi på området.

For å lykkes med dette målet har prosjektet satt opp følgende delmål på prosjektet nettside:* Få større oversikt over relevante aktører som kan bidra i verdikjeden.

* Etablere samarbeid på tvers av bransjer – mellom bedrifter med liten FoU-erfaring med forskningsmiljø med spesialkompetanse innen automatisering og vedlikehold og andre bedrifter med FoU-erfaring.

* Utvide faktagrunnlag for markeds-, teknologi, og anvendelsesmulighetene ved automatisering innen inspeksjon og vedlikehold.

* Realisere minimum 3-5 IPN-søknader til BIA i løpet av nettverksperioden hvor fokus er å utvikle nye produkter og prosesser. Utgangspunktet for dette vil være blant annet innovasjonsworkshops og utarbeidelse av faktagrunnlag.

* Formidle resultater og informasjon til relevante aktører på tvers av bransjer og anvendelsesområder gjennom bl.a. innovasjonsworkshops, media, og sosiale media.

Svært stort marked

Det samlete markedet for vedlikehold og inspeksjon i verden er svært stort. Prosjektet peker på flere eksempler på enkeltområder med svært stor pengeverdi:

* På norsk sokkel alene ble det brukt 21 milliarder norske kroner på vedlikehold i 2016.

* Verdensmarkedet for ikke-destruktiv testing og inspeksjon i 2022 er estimert til cirka 99 milliarder kroner.

* Europeiske land kommer til å bruke mellom 142 og 237 milliarder kroner på vedlikehold og fornyelse av jernbanesystemet hvert år.

Åpent for alle

Rinve-nettverket skal være åpent for alle relevante aktører. På prosjektsidene pekes det på flere forskjellige aktører som kan være kandidater til å delta: Entreprenører og tjenesteleverandører på for eksempel overflatevedlikehold, korrosjonsbeskyttelse, inspeksjon og overvåking; Teknologileverandører innen sensorer, robotikk, integrering, programvare og plattformer; Sluttbrukere og eiere av relevant teknologi, som prosessindustri, olje og gass, infrastruktur, bygg og anlegg, og vareproduserende industri; Andre relevante innen forskning og utvikling, som universiteter, høyskoler, forskningsinstitutt og myndigheter.

For SMB-er, organisasjoner og institusjoner koster det 10.000 kroner per år å være med. Dette kan også «betales» med egeninnsats i form av aktiv deltakelse i nettverket med for eksempel presentasjoner under workshops, bidrag til mulighetsstudier og så videre, i størrelsesorden 15 til 20 timer per år. For andre bedrifter er medlemskapsprisen satt til 25.000 kroner per år, begge prisene er eksklusiv mva.

For virksomheter som er interesserte i dette nettverket, finnes kontaktinformasjon nederst på prosjektsiden.