PÅ KOMPETANSEJAKT: Nytilsatt avdelingsleder Jonas Slørdahl Skjærpe i Nav It vil ha medarbeidere som ønsker å lete etter mønstre og trender i store datamengder. (Foto: Toralv Østvang)

Nav-fokus på maskinlæring og analyse

Navs it-avdeling trapper opp jakten på de klokeste hodene i it-bransjen. Blant annet har Nav nylig ansatt flere med Data Scientist-kompetanse.

Med tilgang til enorme datamengder og kompetanse til å drive mer avansert dataanalyse enn før har Nav It som mål å utvikle mer avansert beslutningsstøtte både for Navs egne rådgivere og for arbeidssøkere. Maskinlæring og kunstig intelligens er blant emnene de diskuterer hos Nav It nå om dagen.

Men dette krever også mer kompetanse på til dels nye fagområder, for eksempel folk som er dyktige på å bearbeide stordata, som er flinke på matematikk og statistikk og på å analysere store datamengder.

Ny avdeling

Den ambisiøse it-divisjonen hos Nav har derfor etablert en ny avdeling som skal jobbe spesielt med løsninger rundt stordata og dataanalyse. Den har fått navnet It Informasjonsplattform, og ledergruppen i Nav It har fått en ny avdelingsdirektør som inngår i lederteamet til Navs it-direktør Torbjørn Larsen.

Jonas Slørdahl Skjærpe har bakgrunn fra bank- og finansbransjen og har dessuten lang erfaring som it-konsulent. Som avdelingsdirektør for It Informasjonsplattform har han ansvaret for en avdeling med rundt 30 internt ansatte og litt flere konsulenter.

– Det er ikke den største avdelingen på Nav It, men den blir en viktig enhet fremover, sier Skjærpe i en samtale med Computerworld.

I løpet av det neste halvannet året regner Skjærpe med å kunne ansette ytterligere 20-25 personer i It Informasjonsplattform-avdelingen, som oppsto gjennom en sammenslåing av to tidligere såkalte kontorer hos Nav, det ene for datavarehus og det andre for registre. Sistnevnte hadde blant annet ansvaret for det enorme AA-registeret – Navs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister med mengder av informasjon om arbeidsforhold i Norge.

Data Scientist-medarbeidere

Nyrekrutteringen er allerede i gang. Avdelingen har nylig ansatt tre nye medarbeidere med Data Scientist-bakgrunn. Det meldte seg så mange gode søkere at Skjærpe har store forventninger om å få mange kompetente søkere i tiden som kommer.

Skjærpe poengterer at Nav It, som etter hvert vil få rundt 700 ansatte, i hans øyne nå fremstår som en attraktiv arbeidsplass for it-folk og teknologer – og folk med Data Scientist-bakgrunn.

En attraktiv arbeidsplass for it-folk og teknologer.

– Jeg tror at Torbjørn Larsens tydelige visjon om hva Nav skal være, er en viktig driver for denne utviklingen. Vi tar på alvor at Nav It er en kompetansebedrift med fagfolk som skal kunne utøve sitt fag på en god måte innenfor rammene av hva vi prøver og oppnå. Men det at vi også respekterer og anvender fagfolk på en god måte, tror jeg gir resonans i markedet, sier Skjærpe.

Han medgir overfor Computerworld at dette var en viktig grunn til at han selv umiddelbart reagerte positivt da han fikk telefon fra Nav It.

Avanserte utfordringer

Skjærpe lover at den nye informasjonsplattform-avdeling hos Nav It vil by på mange spennende arbeidsoppgaver, der teknologisk modernisering også er en del av bildet.

– Vi har fokus på teknologiske spisskompetanse hos personene vi ansetter. I dette ligger det at vi også skal utnytte teknologiutviklingen i markedet de siste årene, for det jo klart at våre løsninger er blitt til gjennom mange års utvikling. Så det er en spennende reise vi skal ut på. Vi har blant annet etablert en stordatalab der vi utforsker interessante problemstillinger som kan løses med nye tilnærminger. Der har vi for eksempel installert et Hadoop-cluster for å utforske ny open source-teknologi, sier Skjærpe.

– Kunstig intelligens er vel et forholdsvis nytt tema i Nav it-sammenheng. Vil arbeidssøkere snart bli møtt av en robot i skranken?

– Nei. Kunstig intelligens er et begrep som er litt ullent definert i markedet. Ofte refereres det til algoritmer som utvikles gjennom maskinlæring. Vi er på et tidlig stadium og skal gå varsomt frem, for vi har selvfølgelig en del juridiske og etiske rammer rundt hva vi kan gjøre. Vi skal være etterprøvbare og transparente, og det skal være trygt. Men at det er et potensiale der på flere områder, det er vi ganske trygg på.

–  Kan du nevne noen eksempler på hva du har av forventninger på dette området?

Det er en spennende reise vi skal ut på.

– Ja, ett eksempel er et prosjekt som heter Plattform for arbeidsmarked, der man ønsker å gi arbeidssøkerne bedre innsikt i hvilke jobber som er tilgjengelige og relevante for dem, og på sikt også hvilken kompetanse de bør tilegne seg for å få tilgang til et større sett med ledige stillinger. Det skal også gi bedrifter mer innsikt i markedet, blant annet om hvilken kompetanse det finnes i et område. Og naturligvis står også effektiv bruk av Nav-ansattes tid sentralt.

– Hvordan vil de som jobber ute i Nav-systemet merke at dere er kommet i huset?

– Over tid skal de merke at de får bedre informasjon og beslutningsstøtte når de trenger det. Og en del av det vi skal levere skal jo heller ikke merkes på annen måte enn at hverdagen blir lettere, at ting rutes riktigere første gang. Informasjon vil bli lettere tilgjengelig takket være bedre visualisering av data, og man kan bli mer selvbetjent i informasjonen man trenger til enhver tid. Så vi ønsker jo til syvende og sist å bidra til at vi får flere folk i arbeid gjennom den innsikten vi gir til brukere, arbeidsgivere og Nav-veiledere, sier Skjærpe.