Teknologi er ikke verktøy. Det er et veivalg.

Teknologi er ikke verktøy. Det er et veivalg.

KRONIKK: Pasientens deltagelse og innsikt er det mest selvsagte for en god helseprosess, mener Maria Gjerpe.

Fra hvilket tidspunkt skal pasienten delta i å utvikle tjenester som er bra for dem? Så tidlig som mulig, må mitt svar være. Vi skal se på hvordan systemene rundt menneskene fungerer i virkeligheten, framfor å forelske oss i en idé om hvordan det burde fungere. Helsevesenet trenger oss, borgerne, til å være deltagere i en slik utvikling av de gode tjenester.

I stor grad styres helsesektoren av budsjetter og tegnebordsforestillinger. Helsesektoren utvikler tjenester uten å vite om det er behov for dem. Det er på tide vi snur systemet opp-ned. For å utvikle gode tjenester, må vi sørge for at innovasjonen er behovsdrevet. Pasientene, legene og samfunnet som helhet er sammen om å definere hvilke behov vi har. For å vite hva en god tjeneste er, må vi føre de gode hodene med erfaringer sammen med de som lager tjenestene og de som styrer budsjettene. Hvordan kan vi gjøre dette i praksis?

Gjennom Helsetanken.no som startes opp som et non-profit nettsted, håper jeg vi kan samle kloke hoder, både pasienter, helsepersonell, utviklere og byråkrater. Gjennom dialog, samhandling, behovsdrevet innovasjon og gjennom å lære av de feil vi gjør, kan vi finne gull. Kanskje fører det til at vi finner gode løsninger som fungerer bedre enn de vi har nå? Helsenorgebeta.no har invitert et brukerpanel til å komme med innspill på hvordan helsetjenester på nett kan være. De får mange gode råd.

Pasientens egen deltagelse og innsikt er det mest selvsagte for en god helseprosess. Det vet vi, men likevel tar vi denne forståelsen i liten grad med oss når vi utvikler nye helsetjenester. I fremtiden vil pasienter og deres behandlere inngå likeverdige partnerskap der informasjon og behandling skreddersys. Teknologiske verktøy vil brukes i sømløs samhandling.

Selv har jeg sagt og tenkt at teknologi, det er bare verktøy og kun det. På den annen side har jeg sagt at ord, design og utrykk - det er alfa og omega! Nå forstår jeg i større grad at teknologi, det er ikke bare et verktøy. Det er ikke likegyldig hva vi satser på. Hvilke verktøy vi utvikler, vil forme hvordan helsevesenet vil se ut. Hvilke veivalg skal vi ta?

I dag går utviklingen av helsesektoren raskere enn noen gang, og begrepet "Helse 2.0" har vokst fram over tid. Det er mange måter å definere Helse 2.0 på. Vi er opptatt av hvordan vi deler informasjon, hvilke verktøy vi tar i bruk for å dele informasjonen og hvilke verktøy vi kan ta i bruk for å understøtte pasientens egen helseprosess. Ikke minst handler det om hvordan kunnskaps- og informasjonsflyt endrer maktstrukturer mellom pasient og helsevesen. Pasienter mener noe om egen helse og hva som er bra for dem. De innhenter kunnskap og kommer med spørsmål til sine behandlere. Pasienter skal kunne være med på å utvikle gode tjenester.

De aller fleste vil komme til ha bruk for helsejenester om vi lever lenge nok. Mange har begynt å bruke begrepet e-pasienter. E-en står for "empowered" som innebærer en pasientkunde som ønsker medbestemmelse og ser på seg selv som et selvstendig menneske. De anser seg som eksperten på seg selv. De innhenter og etterspør informasjon og kunnskap, gjerne utenfor de offentlige kanaler, i pasientfora og i kunnskapsbaser på internett. De blir i større grad bestillingskompetente, kan stille de rette spørsmål og ta de rette avgjørelser - for seg. Det er en god ting. På denne måten inngår de i likeverdig samhandling med sine behandlere. De er oss, vanlige, skattebetalende borgere, som altså har behov for helsetjenester for en kortere eller lengre periode. Det betyr likevel ikke at e-pasientene ser på seg selv som en lege.

Vi vil se et fremtidens helsevesen som er opptatt av at både informasjon og behandling er skreddersydd den enkelte. Vi vil lage et system sett fra pasientens ståsted, slik at e-pasienter kan bli så selvstendige som mulig, med mest mulig oversikt og kontroll over sin helsesituasjon og sine helseopplysninger På den måten kan de ta reelle, samtykkende valg.

Noen har en forestilling om at bare vi har de rette verktøyene, bare vi kan fjermonitorere pasientenes sykdommer, komme med rett kunnskap og informasjon - så kan pasientene nærmest ta ansvar for sin egen helse. Slik er det ikke. Pasienter er ikke leger, men de har forventninger om partnerskap.

Fordi vi kommer til å bruke teknologi i større grad i framtiden for å samhandle, blir det enda viktigere å være oppmerksom på universell utforming i tiden som kommer. Tjenestene skal være tilgjengelige for alle. Vi skal fortsatt ha et helsevesen som gir ulik helsehjelp, definert ut fra den enkeltes behov og muligheter til å selv delta i egen helseprosess. Vi skal selvsagt ikke lage et helsevesen kun for elitepasientene. Morgendagens pasienter venter utålmodig. De venter på sine behandlere og muligheter for å få oversikt og kontroll over egen helseprosess gjennom gode verktøy!

Maria Gjerpe, lege, pasient og helseblogger på mariasmetode.no. Starter opp Helsetanken.no.

Les om:

IT-Helse