Her er de nye it-reglene

Her er de nye it-reglene

I går presenterte Solveig Horne fire nye standarder for universell utforming. De får stor betydning for it-bransjen.

Forskrift for universell utforming ble vedtatt i slutten av juni i år, noe som blant annet innebærer krav til private og offentlige nettsteder som leverer tjenester til allmennheten.

Mandag 2. desember 2013 lanserte Standard Norge fire nye standarder for universell utforming og et inkluderende samfunn.

De nye standardene er:

  • NS 11021 - krav til utforming, oppmerking og filformater i tilgjengelige elektroniske dokumenter
  • NS 11022 - krav til fysisk utforming og brukerdialog på automater til allmenn bruk
  • NS 11040 - brukermedvirkning og it
  • NS 11030 - likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

Samtlige standarder blir tilgjengelige på standard.no om kort tid.

Sikrer likeverdig tilgang

Lanseringen av de fire nye standardene for universell utforming innen it- og automattjenester fant sted på Universitetet i Oslos Institutt for Informatikk. Foruten Standard Norge, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) og Deltasenteret, var også den nye regjeringen representert ved likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne.

Ministeren benyttet sjansen til å minne om at universel utforming er en sentral den av moderniseringsprosjektet, og at forutsetningene for å lykkes er at digitale løsninger er tilgjengelig for alle.

- Det med universell utforming er at alle skal føle seg involvert, både når det gjelder det offentlige og private virksomheter. De nye standardene bidrar til det, sa Horne.

Hvorfor standarder

Med standarder på plass for universell utforming er tanken at det også skal bli en naturlig del av prosjektet når det skal utvikles nye tjenester og produkter. Målet er jp at alle skal ha like muligheter for samfunnsdeltakelse, velferd og livskvalitet.

- Det er behov for en felles forståelse og faste punkter, og det er også snakk om å konseptualisere for å få et felles inntrykk av hva vi snakker om når vi snakker om universell utforming, sier Åse Kari Hauketo, leder for Deltasenteret, statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet.

Hauketo sier videre at standarder også møter behov om å konkretisere.

- Det er vanskelig å nå 100 prosent, men det er viktig å ha et nivå å strekke seg etter. Standarder støtter dessuten opp under lov og forskrift, forteller hun.

Utvikling med universell utforming vil i tillegg ikke stoppe opp, men være et område som vil fortsette å utvikle seg videre, og som Hauketo ser det, føre til behov for å jobbe mer mot prosess og funksjon fremfor rene standarder.

Det handler også om å lage prosessorienterte standarder, og NS 11040 handler om nettopp brukermedvirkning som en sentral forutsetning for å lykkes med universell utforming.

Brukermedvirkning

- Skal man lage gode verktøy med høy brukerkvalitet, så er det viktig med brukererfaringer, sier Kristin Skeide Fuglerud, forsker ved Norsk Regnesentral og ekspert på universell utforming.

Hun peker på viktigheten om å involvere brukerne i alle trinn i utviklingsprosessen, og at det er både viktig og nyttig å utnytte bruker- og interesseorganisasjoner for det de er verdt.

- Når det gjelder standarden med brukermedvirkning, hvor målsettingen er at tjeneste skal brukes av alle, tilsies det at man må ha med brukerne i prosessen helt fra starten, sier Fuglerud.

Metoder som brukertesting, workshops og brukerevaluering er blant metodene, og hun forteller at brukerevaluering kan finne mellom en tredjedel og halvparten av bruksproblemer. Automatiske tester, sett i forhold til brukertesting, finner mellom en fjerdedel til halvparten av problemene.

- Det er det vi har fokusert på i denne standarden. Alle skal delta, og brukerne må dermed også delta i selve utviklingsprosessen, forklarer hun.

De nye standardene blir tilgjengelig på Standard Norges nettsted standard.no om kort tid.

Nettressurser for universell utforming

Nett-tjenester