Dips kaprer hele Helse Sør-Øst

Dips kaprer hele Helse Sør-Øst

Skal levere elektronisk pasientjournal for Norges største regionale helseforetak.

- Målet er samordning mellom brukeren og produsenten, sier konserndirektør Steinar Martinsen i Helse Sør-Øst.

Dips og Helse Sør-Øst har inngått en avtale for elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ), som gjelder hele Helse Sør-Øst. Avtalen betyr en standardisering av programvare i Norge største helseforetak.

- Tidligere har det vært mye opp til hvert sykehus å lage sine egne løsninger. Helse Sør-Øst ønsker mer standardisering og felles løsninger. Denne avtalen er et viktig skritt i retning av mer samhandling, sier Martinsen ved signering av kontrakten.

Avtalen forplikter Dips og Helse Sør-Øst på et gjensidig strategisk samarbeid der Helse Sør-Øst blant annet vil pilotere nye versjoner. Dette innebærer at spesifisering av ny funksjonalitet og utprøving og testing vil skje i tett dialog og samarbeid med brukermiljøene.

- Kravene til Helse Sør-Øst har vært på høyt nivå. Det har vært en tøff forhandlingsprosess. Dette endrer metoden vi jobber på. Helse Sør-Øst har kompliserte behov, og det er mange fagområder vi må kombinere, sier Tor Arne Viksjø, adm. dir i Dips.

Viksjø er fornøyd med kontrakten, og ser at det kan løfte Dips til et enda høyere nivå.

- Selv om vi har mange ansatte som kommer fra helsemiljøet må vi vanligvis gå mange tunge runder for å oppdatere løsningene. Nå får vi direkte kontakt med fagmiljøet, som til slutt vil gjøre vår jobb enklere og mer målrettet, sier Viksjø.

Mange involvert

At kontrakten ikke er en av de enkleste i Norge viser de seks tykke permene som inneholder avtalene. I alt opp til 2 500 krav er spesifisert. Anbudsrunden ble avsluttet før sommeren, og nå er kontrakten signert.

Avtalen har en varighet på fire år og dekker kjøp, vedlikehold og utvikling for Helse Sør-Øst RHF med underliggende virksomheter. Det er i dag åtte foretak i Helse Sør-Øst som har innført Dips PAS/EPJ, og avtalen danner grunnlag for at de resterende syv foretakene kan igangsette innføring av Dips. Det gis ingen detaljer rundt økonomiske rammer.

Så mye veier en helsekontrakt, viser Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i Dips. (Foto: Nard Schreurs)

Anskaffelsen er gjennomført i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. Mange personer har vært involvert i det omfattende arbeidet med kravspesifikasjoner.

- Dette er en viktig avtale for oss. Etter sammenslåingen av de to helseregionene var det viktig å få en felles avtale for alle helseforetakene i helseregionen. Samlet sett vil det gi mulighet for bedre flyt av pasientinformasjon mellom helseforetakene og mellom helseforetakene og primærhelsetjenesten, sier Martinsen.

Samhandling

Samhandling er en av de mest sentrale delene i planene til regjeringen. Det gjelder utveksling av informasjon mellom sykehus, men mest kontakten med primærhelsetjenester.

- Vi ser en revolusjon i tenkningen i Norge. Avhengigheten av ikt øker sterkt og nå er vi klare for økt digitalisering i helseforetakene. Men skal samhandlingen lykkes trenger vi et gode verktøy. Dips kan levere det, sier Martinsen.

Det tette samarbeidet mellom det kliniske miljøet den store helseregionen og Dips som leverandør av løsninger kan føre til en god synergi, mener begge parter.

- Dette har vært en krevende prosess, men jeg tror dette er til fordel for begge. Det er bra for helse-Norge, og for programvarebransjen. Det er godt mulig at dette støtter Dips til å komme mer internasjonalt på banen, sier Kirsti Kierulf, styreleder i Dips.

Offentlig Sektor