Foreslår moms på internett-tjenester

Foreslår moms på internett-tjenester

Og NAV får millioner til bedre it, bibliotekene millioner til spill.

I statsbudsjettet for 2011 går det frem at regjeringen foreslår 25 prosent merverdiavgift når tilbydere fra utlandet selger elektroniske tjenster til privatpersoner «hjemmehørende i Norge».

- Forslaget vil gi like onkurransevilkår for norske og utenlandske tilbydere, skriver regjeringen i sin hurtigliste over budsjettnytt.

Et eksempel som trekkes frem er at det skal beregnes mervedriavgiftd ved nedlasting av musikk mot betaling uavhengig av om musikken kjøpes fra norsk eller utenlandsk tilbyder. Ansvar for beregning og betaling av norsk MVA skal ligger hos utenlandsk tilbyder når kjøper er privatperson.

Finansdepartementet vil arbedie med en forenklet registreringsordning på lik linje med den som er etablert i EUs merverdiavgiftsregelverk, men arbeidet vil ta noe tid. Dermed foreslås det at MVA-plikten skal tre i kraft fra 1. juli 2011.

Mer spill

«Dataspill har blitt et sentralt kulturuttrykk og er en viktig del av særlig barn og unges kultur- og mediehverdag» skriver regjeringen i sin hurtigliste over hva som er nytt i Statsbudsjettet.

Regjeringen mener markedet domineres av utenlandske spill, og ser et behov for å sikre den yngre garde tilgang til produksjoner med norsk språk og innhold.

Derfor foreslås det å bevilge to millioner kroner til en innkjøpsordning for dataspill i bibliotekene.

Mer til NAV

Regjeringen har innsett at Arbeids- og velferdsetaten it-systemer «ikke imøtekommer kravene til god og effektiv systemstøtte for dagens oppgaveløsning i arbeids- og velferdsforvaltningen».

NAV har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet startet et forprosjekt om it-moderniseringsarbeid i egne rekker, som nå gjennomgår en ekstern kvalitetssikring. Etter at moderniseringsplanene er på plass, skal det bli utarbeidet et styringsdokument som så skal gjennom en ny ekstern kvalitetssikring. I Statsbudsjettet legges det ikke skjul på at etatsmoderniseringen vil være et langsiktig prosjekt.

I 2011 foreslås det bevilget 10 millioner «til videre planleggingsarbeid»

Andre nyheter

I tillegg til alt dette, foreslås det også blant annet:

  • 6 millioner kroner til Esporingsprosjektet
  • 1,47 milliarder kroner til Innovasjon Norge
  • 430,7 millioner kroner til det videre utbygging av det nye nødnettet
  • 93,1 millioner kroner til videreutvikling av Altinn og 30 millioner til "Metadata" (uten at det blir presisert hva dette dreier seg om)
  • 10 millioner til utvikling av elektronisk hjemmesoning
  • 75,9 millioner til drift og utvikling av eID

Les om:

Offentlig Sektor